Masterpiece Business


วิธีการสมัครสมาชิก
การสมัครเข้าร่วมทำธุรกิจ

1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ สมัคร
2. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน
3. สามีภรรยา สามารถสมัครทำธุรกิจแยกรหัสสมาชิกได้
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับการสมัคร หรือปฏิเสธการสมัคร โดยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก 

 

การสมัครสมาชิกออนไลน์

1. ผู้คีย์สมัครต้องมีเอกสารของผู้สมัครสมาชิกครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

2. กรณีไม่คีย์เลขบัญชีธนาคาร บริษัท จะคิดค่าธรรมเนียมในการแก้ไขข้อมูล 100 บาท

3. หลังจากคีย์สมัครสมาชิกออนไลน์ แล้วผู้คีย์สมัคร หรือ สมาชิกผู้สมัครรายใหม่ จะต้องดำเนินการส่งเอกสารฉบับจริง (ไม่รับสำเนา) ถึงบริษัทภายใน 30 วัน มิฉะนั้น จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

4. กรณีมีการคีย์สมัครซ้ำซ้อน บริษัทจะถือว่าผู้ที่ส่งเอกสารการสมัครของผู้ร่วมทำธุรกิจเข้าสู่บริษัทก่อน เป็นผู้ได้สิทธิ์ในการสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังรายนั้น


การรักษาสถานภาพการดำเนินธุรกิจในรหัสสมาชิกเดิม

1. สมาชิกที่ไม่มียอดสั่งซื้อครบ 500 PV ภายใน 90 วันนับจากวันที่สมัคร จะมีสถานะเป็น ไม่แอทิเวท (No Activate) จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจในรหัสเดิมได้ หากมีความประสงค์จะสมัครสมาชิกใหม่ จะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกใหม่ภายใต้สายงานเดิม 

2. สมาชิกภาพ มีอายุ 12 เดือน นับจากเดือนที่มียอดสั่งซื้อครั้งสุดท้าย  กรณีไม่มียอดสั่งซื้อ ในระยะเวลา 12 เดือน จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจในรหัสสมาชิกเดิมได้อีก

3. สมาชิกจะมีสถานภาพ ไม่แอคทีฟ Inactive เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหวในการดำเนินธุรกิจ  90 วัน ดังนี้
           3.1 ไม่มียอดสั่งซื้อสินค้า ในรหัสสมาชิก (ทั้งแบบ Hold, TopUp, รักษายอด)  และ
           3.2 ไม่มียอดรับโบนัส หรือผลตอบแทนอื่นๆ ในธุรกิจ   และ
           3.3 ไม่มีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคจากสมาชิกรายใดรายหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
           3.4 ไม่มีการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น ในทุกกรณี
          

การสมัครสมาชิกใหม่
1. กรณีสมาชิกสิ้นสถานภาพ เนื่องจากหมดสมาชิกภาพ  สามารถสมัครสมาชิกได้ดังนี้
            1.1 สมัครภายใต้สายงาน ผู้แนะนำเดิม และอัพไลน์เดิม สามารถสมัครได้ทันที
            1.2 สมัครภายใต้สายงานใหม่ 1 ปี หลังจากสิ้นสถานภาพ

2. กรณีสมาชิกสิ้นสถานภาพ เนื่องจาก การลาออก หรือ ไม่แอทิเวท No Activate
            1.1 สมัครภายใต้สายงาน ผู้แนะนำเดิม และอัพไลน์เดิม สามารถสมัครได้ทันที
            1.2 สมัครภายใต้สายงานใหม่ 1 ปี หลังจากสิ้นสถานภาพ 

3.  กรณีสมาชิกมีสถานภาพ ไม่แอคทีฟ Inactive สามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ทันที
 


การโต้แย้งการสมัครสมาชิกใหม่

ผู้แนะนำนำเดิมของสมาชิก สามารถโต้แย้งการสมัครสมาชิกใหม่ได้ ภายใน 30 วัน นับจากได้รับทราบว่ามีการสมัครสมาชิกใหม่ของดาวไลน์เดิม  
โดยจะต้องแจ้งส่งคำร้อง พร้อมหลักฐานว่าสมาชิกที่จะสมัครสมาชิกใหม่ไม่ได้อยู่ในสถานภาพ Inactive จริง  หากพ้น 30 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบ
บริษัทจะถือว่าผู้แนะนำเดิมสละสิทธิ์ในการโต้แย้งการสมัคร


การโอนธุรกิจให้กับทายาท

เมื่อสมาชิกเสียชีวิต บริษัทจะโอนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจให้กับทายาท และ/หรือ ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม ของสมาชิกผู้เสียชีวิต
โดยผู้รับผลประโยชน์สามารถดำเนินธุรกิจ และรับผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขกฏจรรยาบรรณในการเข้าร่วมดำเนินธุรกิจมาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น


Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ