Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้นภายในเดือนกันยายน 2561ตำแหน่ง Vice President

คุณ ภัชชรัศมิ์ ธนาชัยรตนะภรณ์ - คุณพีรวัส บุญมี


ตำแหน่ง Director 

คุณ ภัทรวดี บูรณพล


ตำแหน่ง Manager

คุณ กนกอร เพ็งพันธ์
คุณ ทัศนี ธุวานนท์
คุณ น้ำอ้อย อนันตศิลป์
คุณ วรรณภา อุ่นใจ
คุณ AMPHAI BOUNMANY
คุณ Khamphan Phanouvong


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ พีระ งามเจริญ   คุณ ประเทือง สีม่วงคำ
คุณ ภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์   คุณ ธันยพัฒน์ ศิลป์กรณ์กุล
คุณ ปิติ ชูเส้ง   คุณ อนงค์ ปัจจธง
คุณ อัธยาพร กระจกเหลี่ยม   คุณ พัชมณฑ์ พลวัน
คุณ ดนัยภัทร หวลสิริโชติ   คุณ ศิริพร มากเหลือ
คุณ ปริญญา ต๊ะมัง   คุณ นัฐธิดา บูรณพล
คุณ ญาณเวทย์ สมสกุล   คุณ สุรศักดิ์ บูรณพล
คุณ วีระพันธ์ งอกงาม   คุณ กฤษฎิ์ชา บุญมี


ตำแหน่ง STAR

คุณ เกียรติศักดิ์ บุญคำ   คุณ ธนา งามสมประเสริฐ   คุณ ละเอียด น้อยทา
คุณ เพชรินทร์ นาหัวดง   คุณ ธศิกาญจน์ สุขเกษม   คุณ วณิชยา สันติลีลา
คุณ เรณู เรืองขจร   คุณ ธัญมาศ เออร์บี   คุณ วนัชพร เจาะพรมมา
คุณ เรณู คงสมาน   คุณ ธัญลักษณ์ คล่องแคล่ว   คุณ วรดา จิตรหมั้น
คุณ เหรียญ จันทร์นิล   คุณ ธิติมา อุดมภูริธนากุล   คุณ วรรณภา อุ่นใจ
คุณ เอื้อมจิต ก้อนเเก้ว   คุณ ธีรวิทย์ กาญจนขจิต   คุณ วรรณา แซ่ย้าง
คุณ ไพลิน ศิริเกตุแก้ว   คุณ นพพงศ์ ศรีจันทร์ดี   คุณ วริศรา สุนทรนนท์
คุณ กนกนาถ พนาศรัณย์   คุณ นลินี ทองนาท   คุณ วัชระ เรืองขจร
คุณ กมลชนก ปันดวงเเก้ว   คุณ นัฎจรี เจริญสุข   คุณ ศศธรณ์ วงศ์วิบูลย์
คุณ กฤษฎิ์ชา บุญมี   คุณ นัฐธิดา บูรณพล   คุณ ศุภวิทย์ สังจันทร์
คุณ กัญญา พุ่มนิล   คุณ นันทภัค บุญเยีย   คุณ ษุภปาณ สธนเจริญ
คุณ กัลญศักภิ์ นรินยา   คุณ นาถกานต์ ประทวน   คุณ สายใจ กสิบุตร
คุณ กาญจนรัศมิ์ หอมจันทร์   คุณ นิสา ชุมพล   คุณ สายฝน บัวทอง
คุณ กาญจนาณัฏฐ์ คงดี   คุณ ปณิดา ปิดตาระโพธ์   คุณ สิทธิพงษ์ ทับบุรี
คุณ จันทนี สาชิน   คุณ ประเทือง สีม่วงคำ   คุณ สุคลาน ขยันกิจ
คุณ จันทร์ทิพย์ รัตนจันทร์   คุณ ประมวล ดีเพชร   คุณ สุทิศา บุญเจริญ
คุณ จารี สวโรจน์   คุณ ปัญญา สาชิน   คุณ สุพรรณี ใจอดทน
คุณ จิตตาภา เสียงเลิศ   คุณ ปิ่นเพชร จิตต์จง   คุณ สุมาลี เสรีมธนานันท์
คุณ จิราภา เทียมศิริ   คุณ ปิยวรรณ นาคทองกุล   คุณ สุรศักดิ์ บูรณพล
คุณ ฉัตตริน นุชบุญช่วย   คุณ ปิยะณัฐ รุ่งเพ็ชรวิภาวดี   คุณ สุรินทร์ ยวนศิริ
คุณ ชมนภัส ทองเชื้อ   คุณ พงศ์สิริ สุวรรณรัตน์   คุณ สุวิทย์ สีน้ำคำ
คุณ ชลลดา บุษปวนิช   คุณ พรเพ็ญ สุรศักดิ์นิธิกุล   คุณ อฑิยา กิติกาแดง
คุณ ชุลีพร วัฒนะปราชญา   คุณ พรทิพย์ อมรินทร์   คุณ อภิภร ปวงฟู
คุณ ณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์ศิริ   คุณ พรพิพรรณ เทพทอง   คุณ อรยา เพชรสิริกาญจน์
คุณ ณฤดี สำลีนิ่ม   คุณ พรรณี ห้วยจันทร์หอม     Daw Roi San
คุณ ณัฎฐรินทร์ เฟื่องกาญจนกุล   คุณ พัชธิดา เคมาชัย     Knampoun Artharn
คุณ ณัฐชา พูนธนากร   คุณ ภัควลัญชญ์ มาสม     Little paprika
คุณ ณัฐพล พิมพ์แพทย์   คุณ ภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์     Nalin Kounlavong
คุณ ดารา เงาะสนาม   คุณ ยุทธนา โสะหมัด     Orapin Anamarn
คุณ ธงชัย ทวีศักดิ์พจน์   คุณ ยุพิน ชะนุ     Vaenthong Keoboupheng
คุณ ธนโชติ แก้วเรือง   คุณ ราดา ศิริรัตนธนพงศ์     ZHIMIN PENG
คุณ ธนภรณ์ เนาว์ประดิษฐ์   คุณ ฤทธิชัย ธรรมคุณ      

 

=======================================================

 

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]

► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ 
โดยทำการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นรับตำแหน่งก่อน 30 วันในการจัดงานกิจกรรม EXPO

[ ช่องทางการติดต่อ ] โทร 098-267-5183 / 092-273-2511

Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03 หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ