Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้นภายในเดือนตุลาคม 2561


ตำแหน่ง Director 

Mr. Kongkangvane Ngiemvongsack


ตำแหน่ง Manager

คุณ กิตติวัฒน์ วิภัตร์ธราพงษ์
คุณ สุชาดา อัศวรัตน์
คุณ ปิยะวัฒน์ พลานุสนธิ์
คุณ พัสกร จิตตรัตน์
คุณ MA MA laay


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ เอกวัฒน์ อ่ำทอง   คุณ บัลลังก์ หมอกกระโทก -มนทิรา หวัดสูงเนิน
คุณ เอมอร แสงสว่าง   คุณ ประณยา ธนาวุฒิวรธาดา
คุณ แก้วมงคล บุญมั้น   คุณ ปานขวัญ ช่วยนุ่ม
คุณ แสงจันทร์ ฮามพิทักษ์   คุณ พัชมณ พณิชาธราดล
คุณ กนกกาญจน์ ศรีวิลัย   คุณ พิสิษฐ์ ขุนศรี
คุณ จิดาภา วงษ์ปางมูล   คุณ มลธิดา ลาลู่
คุณ ชลลดา บุษปวนิช   คุณ ศิวภรณ์ ศรีจันทร์
คุณ ชุติมันต์ คีรีเมธาพัฒน์   คุณ ศิวรรจน์ บุศวะ
คุณ ณรงค์ พงษ์สุระ   คุณ สมสมัย สุริโย
คุณ ทวี สุขบุญสังข์   คุณ สาย สอนพรม
คุณ ทักสินทร์ นงคะวาส   คุณ สุทธินันท์ ญาติโสม
คุณ นภัทร์ แสนพันดี     khamseui thepvongsasayarath
คุณ นภัสสรณ์ พินิจเจริญ     RIN CHANTHOU
คุณ เกษมณี ชุมพลภักดี     Sony Taing


ตำแหน่ง STAR

คุณ เพ็ญอัมพร หอมนิยม   คุณ ประภาวดี เหมือนเสน   คุณ สมศักดิ์ ปานอุทัย
คุณ เรณู ยิ้มปาน   คุณ ปิ่นแก้ว มาลัยทัศน์   คุณ สรารัตน์ ชำนาญ
คุณ เสริมศิลป์ อุทัยธรรม   คุณ พงศกร วิไลสุวรรณ์   คุณ สาวิตรี สาหมัด
คุณ แสงแพชร นาไพรวัลย์   คุณ พรรณธิพา พลฤทธิ์   คุณ สิริวัฒน์ เจริญยิ่ง
คุณ แสงจันทร์ ฮามพิทักษ์   คุณ พวงเงิน ปานอุทัย   คุณ สุกัลยา ศรีคุณ
คุณ กนกกาญจน์ ศรีวิลัย   คุณ พิมพ์พิศา เพชรไพร   คุณ สุรสิงห์ ถนอมวงศ์ ร.น.
คุณ กนกพร จันทร์หอม   คุณ พิมลชรัตน์ ตั้งตระกูลวงศ์   คุณ สุริน นาคพี่น้อง
คุณ กรรธิมาร์ โสะตา   คุณ พิษณุ มากเหลือ   คุณ อชิรญา ประจง
คุณ กัลยารัตน์ นางาม   คุณ พิสิษฐ์ ขุนศรี   คุณ อนงค์ เจนป่า
คุณ ก๊าง โกวิทพนาดร   คุณ ภัทรปภา ธิติชัยธวัช   คุณ อนุชา สุทธานุกูล
คุณ จินด์ กุลวาจุหิริญย์   คุณ ยารียะ สารีกามา   คุณ อรพรรณ สมจิตร
คุณ จินตนา ใจคำวัง   คุณ รวีวรรณ จันอ่อน   คุณ อังศุภา มายอด
คุณ ฉัตรสวี ไตรศรีศิลป์ วิกานดา โอภาสนิพันธ์   คุณ ระเบียบ วันมี   คุณ อารยะ อนันตศิลป์
คุณ ชฎาพร ชลมหาสวัสดิ์   คุณ ระเบียบ ส่องเมืองสุข     AMPHAI BOUNMANY
คุณ ชนัญญู พัชรสวัสดิ์กุล   คุณ รัชชุดา หลั่งแร่     Aummala phengsavnh
คุณ ชลชินี แก้ววิจิตต์   คุณ รัชดา สุขใจ     Khamphan Phanouvong
คุณ ชัยอานันท์ มงคลวันโสภา   คุณ ลภัสรดา เกียรติสุดาเกื้อกูล     Mr. Phophet Xoumphonphakdy
คุณ ฐริดากร ผาลา   คุณ ลักขณา ศรีสง่า     MYINT KYI NO SURNAME
คุณ ธนงค์ศักดิ์ วรพันธ์   คุณ วิภา พรหมมี     Sernlong Vongsanti
คุณ ธนัญชญา จันทะแพน   คุณ วิภารัตน์ พิพัฒน์เตชากร     Sovandany Meng
คุณ นวนจิต ชินหงษ์   คุณ วิริยะชาญ สมใจอ้าย      
คุณ นิพล เทิดกวินกุล   คุณ วิษณุพร ตาปันแก้ว      
คุณ บุญญาพร ทับท่าช้าง   คุณ ศิริกรณ์ ยานะศักดิ์      
คุณ บุษกร แสนพู่   คุณ สมบูรณ์ นาคทองกุล      
คุณ ปณิธี พุทธชาติ   คุณ สมศักดิ์ ทองกล่อมศรี      

=======================================================

 

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]

► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ 
โดยทำการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นรับตำแหน่งก่อน 30 วันในการจัดงานกิจกรรม EXPO

[ ช่องทางการติดต่อ ] โทร 098-267-5183 / 092-273-2511

Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03 หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ