Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2561


ตำแหน่ง Director 

คุณ โสภา เจริญสุข


ตำแหน่ง Manager

คุณ ณรงค์ พงษ์สุระ
คุณ พัชมณ พณิชาธราดล
คุณ กุลธิดา ศรีพลัม


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ จรัญญา เกื้อทาน   คุณ ณิชาพร การะหงษ์
คุณ ปณต มณีวรรณ   คุณ นิวัต สกลรัตน์
คุณ ปรางค์วลีภรณ์ บุุญสิงห์   คุณ ชวลิต ทองสุข
คุณ ชุลีพร วัฒนะปราชญา   คุณ จันทร์ทิพย์ รัตนจันทร์
คุณ โชติทิวัฒน์ นิพิทธันยดล   คุณ ชัยรินทร์ พิมพ์นันทชัย
คุณ จินดานุช จารุวิวัฒน์วงศ์   คุณ อานุ ตะระวิสิทธิ์
คุณ สุกัญญา ราชวงศ์   คุณ จันทร์จิรา ใจบุญ
คุณ บุญเกิด กันทะอินทร์   คุณ นุชนาฎ แซ่ตัน
คุณ ภัทร์ฐิตา คำราพิช   คุณ วงค์จันทร์ น้อยโพธิ์ศัย
คุณ มะลิวัลย์ สกุลทิพย์แท้   คุณ Daovone Sihalath
คุณ สุวัฒน์ ธรรมมิโกมินทร์      


ตำแหน่ง STAR

คุณ เจริญ รอดทองดี   คุณ ปริยากร ยานะศักดิ์   คุณ สมศักดิ์ บุญธรรม
คุณ เพชรศรี แก่นผกา   คุณ ปิยะณรรย์ พงษ์สระพัง   คุณ สวราชย์ เบ่าล่าย
คุณ เพ็ญนภา จินตนาวรศักดิ์   คุณ พยงค์ สัตย์ซื่อ   คุณ สวรี ผึ่งผล
คุณ เศรษฐณัฐ ประสิทธิ์วัฒนเสรี   คุณ พรทิพย์ เดโชชัย   คุณ สุชญา สอดทรัพย์
คุณ กมลวรรณ ม้วนทอง   คุณ พรพรรษา อุทธา   คุณ สุทธินันท์ ญาติโสม
คุณ จตุพร จันทร์ทอง   คุณ พรพิมล สินเหลือ   คุณ สุพัตรา บรรทัดกาญจน์
คุณ จริญญา บุญหวาน   คุณ พัสกร จิตตรัตน์   คุณ สุมาลี สงกอก
คุณ ชัยยุทธ มุลินิน   คุณ ภัชศา ผังรักษ์   คุณ ห่วง เอเนี่ยน
คุณ ชุมพล เปียปรีชา   คุณ ภัทร์ฐิตา คำราพิช   คุณ อนุศักดิ์ สังข์ทอง
คุณ ณัฐริณีย์ สวนต๊ะ   คุณ ภาสกร เกษงาม   คุณ อนุศาสน์ แป้นเพ็ชร์
คุณ ณัฐวุฒิ ศรีทอง   คุณ มนทิดา แพงสีสวัน   คุณ อภิทัต ผังรักษ์
คุณ ทองมาก จินดา   คุณ รัชนีย์ หอมเย็น   คุณ อาคิรา ฮวดสกุล
คุณ ทิฑัมพร บุญหนัก   คุณ รามภูวิศ สุจริต   คุณ อาทิตย์ ชมสาบาญ
คุณ ธนพงศ์ สุนทรสารสาสน์   คุณ รุ่งอุษา เอพันท์   คุณ อานุ ตะระวิสิทธิ์
คุณ นลินี ปัทมะนาวิน   คุณ วรรณพิลาส จุลมณีโชติ   คุณ อารียาพร กิขุนทด
คุณ นัฏกัลย์ แปลกจิตร์   คุณ วัฒนา แสงเนตร   คุณ อุสนา บุญเมือง
คุณ บัณฑิตย์ น้อยเจริญ   คุณ วันเพ็ญ คำสี     Bouasavanh Oudomphan
คุณ บุญเจือ กลางสันเที๊ยะ   คุณ วิทวัส อ่วมพยัค     Buasavanh Jommanyvong
คุณ บุญเริ่มศรี ขยัน   คุณ วิมล แก้วสว่าง     Litsa Vonekhammy
คุณ บุญณดา เคนซักซ้าย   คุณ ศิรินภา กล่อมบรรจง     Phounsone Heuangphany
คุณ ประภาวดี โฆษิตวัฒนเศรษฐา   คุณ ศุภชัย ยันต์ดี      
คุณ ปราณี มาลาเพศ   คุณ สมพาน พรมศรี.      

=======================================================

 

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]

► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ 
โดยทำการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นรับตำแหน่งก่อน 30 วันในการจัดงานกิจกรรม EXPO

[ ช่องทางการติดต่อ ] โทร 098-267-5183 / 092-273-2511

Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03 หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ