Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น ภายในเดือนธันวาคม 2561


ตำแหน่ง Director 

คุณ สุรสิงห์ ถนอมวงศ์ ร.น.
คุณ สมพร ปานอุทัย
คุณ พัชมณ พณิชาธราดล
คุณ นพวรรณ ชิดพลกรัง
คุณ chanthone sihalath


ตำแหน่ง Manager

คุณ เขมรัศมี ธีวราชุติวัฒน์
คุณ สราวุฒิ พันธ์หนอย
คุณ Daovone Sihalath


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ วิไล ประกาสิต   คุณ จิรภัทร ชลาลัย
คุณ อารี หล่อเนตร   คุณ ศรีชาติ นุชบุญยัง
คุณ ศิริโชค อนุรักษ์   คุณ ปิยวรรณ นาคทองกุล
คุณ กิตติศักดิ์ สุขคุ้ม   คุณ ฐนิตพงศ์ มณฑากลิ่น
คุณ วิชัย พิมสมาน   คุณ พรเพ็ญ สุรศักดิ์นิธิกุล
คุณ สมชาย พวงแก้ว   คุณ บุญญาพร ทับท่าช้าง
คุณ ธษา ครุธอินทร์   คุณ กรรฯการ์ บุญเรือง
คุณ กฤษณะ นอขุนทด   คุณ ลักษณารีย์ เหมือนมิ่ง
คุณ เดชา โชติเจริญผล   คุณ สุธิตา แก้วแก่น
คุณ อัญชัญ กันอินต๊ะ   คุณ อินทิรา กุณาเงิน
คุณ พรรณศิรัณ กีรตินิธิพงษ์   คุณ Davanh Janthavong
คุณ ปราณี นพรัตนวราภรณ์      


ตำแหน่ง STAR
 

คุณ เกียรติศักดิ์ สะอาดเอีี่ยม   คุณ ธนเทพ กิจสัมพันธ์   คุณ ยศพนธ์ นิพิทธันยดล
คุณ เจือจันทร์ น้อยยาสูง   คุณ ธนภร นามวงศ์กา   คุณ รชต คุตะกูล
คุณ เนตรอารี โอกาษี   คุณ ธนวีร์ การีกลิ่น   คุณ รัชนี อาริยะกุล
คุณ เบญจมาศ วีระสุนทร   คุณ ธรรมนูญ วิจิตรไพโรจน์   คุณ รัฐิกา ไทยเจริญ
คุณ เสาร์คำ รัตนภาธร   คุณ ธัญญ์ริสา วับหลุมข้าว   คุณ ลักษณารีย์ เหมือนมิ่ง
คุณ เอกวัฒน์ อ่ำทอง   คุณ ธัญลักษณ์ แก้วทิพเนตร   คุณ ลัทธิ คิดสม
คุณ แก้วลา เข็มทอง   คุณ ธิติญาภรณ์ สำนักพงษ์   คุณ วัชรพงศ์ ดีวงษ์
คุณ แสง ฟองน้อย   คุณ ธีระวัฒน์ ปาลี   คุณ วิไลวรรณ กันเกตุ
คุณ โชติพัฒน์ ตั้งดำรงค์   คุณ นริสรา สืบศรีชีย   คุณ วิภพ รักทองสุข
คุณ กนกพร วันหลุมข้าว   คุณ นันทกาญจน์ ชัยเรือน   คุณ วิศรุต จันทร์รอง
คุณ กมลา วงศศุภบุตร   คุณ นันทนา แสนประสี   คุณ วิสูต วังเวง
คุณ กรรฯการ์ บุญเรือง   คุณ นันทา สุวรรณรัตน์   คุณ ศรีกูล โล่ห์เพชร
คุณ กฤตพล โอภาษี   คุณ ประเสริฐ กาคำ   คุณ ศรีวิภา คนฉลาด
คุณ กฤษณา. พิมพ์แพทย์   คุณ สราวุฒิ พันธ์หนอย   คุณ ศิริลักษณ์ เกรียงสันติกุล
คุณ กาญจนา แก้วเกลี้ยง   คุณ นาวิน บุญนารอด   คุณ สนม ฤทธิ์บำรุง
คุณ กิตติพศ ปะโกติโย   คุณ นิคม วงค์กา   คุณ สมเกียรติ ดอกสร้อย
คุณ กิตติพัฒน์ มณีรุ่ง   คุณ นิรมล เมตตาจิตรักษ์   คุณ สินธร วกุลโชค
คุณ กิ้ม เบาล่าย   คุณ นุชนาฎ แซ่ตัน   คุณ สินีรักษ์ อัคราเกษมสันต์
คุณ ขวัญดาว ศรียาโยชน์   คุณ บังอร สายรัตน์   คุณ สิริภา ยศเต๋จ๊ะ
คุณ คทาวุฒิ งามเนตร   คุณ บัวสม จงปาน   คุณ สีหา ไชยะสิด
คุณ คำเสิน พิมพ์ศรีโคตร์   คุณ ประไพรสี กลัดปรี   คุณ สุดารัต แดงสา
คุณ คำรณ จันทศร   คุณ ประภาพร ึจำปาทัศน์   คุณ สุพจน์ พลคำ
คุณ จรัญญา เกื้อทาน   คุณ ปรัชญา วงศ์วีรพัฒนากุล   คุณ สุพรรณ ศิริไชย
คุณ จันทิรา วัฒนะปราชญา   คุณ ปราณี นพรัตนวราภรณ์   คุณ สุภาภรณ์ ชมประยูร
คุณ จารวี พระจันทร์   คุณ ปาริชาติ งามกาญจน์   คุณ หนม บุญศรี
คุณ จิดาภา วงษ์ปางมูล   คุณ ปิติ เต็มคำพร   คุณ หนูน้อย กมลวิบูลย์นันท
คุณ จิตตรา แก้ววีระพันธ์   คุณ ปิติ ชูเส้ง   คุณ หนูล่า วิเศษ
คุณ จิราภรณ์ เนาว์ชุมภู   คุณ พรทิพย์ ทรวงแสวง   คุณ หรอหมาน จำเริญรักษ์
คุณ ชัชวาล ปินไชย   คุณ พลอย เก้าเอี้ยน   คุณ อนัญญา ปานฉวี
คุณ ชัยรินทร์ พิมพ์นันทชัย   คุณ พลอยแก้ว โกพัฒน์ตา   คุณ อนันธศักดิ์ จิตรแก้วมณี
คุณ ชิณทิตย์ มูลตรีปฐม   คุณ พัชรีพร ภู่อร่าม   คุณ อนุศักดิ์ ไสย์คล้าย
คุณ ฐนิตพงศ์ มณฑากลิ่น   คุณ พิชญาภา โอถาวรวงษ์   คุณ อรชร อรุณพงษ์
คุณ ณัฏฐ์ชิชา วัชราพรหิรัญ   คุณ พิมพ์ทอง มณีวรรณ   คุณ อำพร จินดา
คุณ ณัฏฐากุลยา ทันตานนท์จิรภา   คุณ พิษณุ ญาตินิยม   คุณ Davanh Janthavong
คุณ ณัฐพล ชงสกุล   คุณ ภัคเดช บำรุงวัฒน์   คุณ Mark Maneely
คุณ ณัฐวัฒน์ แดงชาติแท้   คุณ ภัทราภรณ์ อินทศรี   คุณ Mr Ngeunvhantheuang
คุณ ดลพร สุตัณฑวิบูลย์   คุณ ภาวิดา เทิดกวินกุล   คุณ Phasaveng Soulikham
คุณ ดวงพร นพรัตนวราภรณ์   คุณ ภาสินี เข็มมะลัง   คุณ Tengmo Thoummaphy
คุณ ดารุณี นพรัตนวราภรณ์   คุณ มกมาส สมชนะกิจ   คุณ Tuexiong Nengdo
คุณ ดุสิต แสงไชย   คุณ มณีรัตน์ เพ็งเก่ง   คุณ Vonekham Chanthavong
คุณ ทองยุ่น ฐานกระโทก   คุณ มนสิชา คงเอี่ยม   คุณ Vongdeuan Sisuvannavong
คุณ ทิพากร ปิดตาระพา   คุณ มานพ สีมาทอง      

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]

► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ 
โดยทำการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นรับตำแหน่งก่อน 30 วันในการจัดงานกิจกรรม EXPO

[ ช่องทางการติดต่อ ] โทร 098-267-5183 / 092-273-2511

Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03 หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ