Promotion & Incentive


ผู้ผ่านคุณสมบัติท่องเที่ยวเกาหลี Korea Wonder สร้างสตาร์รายใหม่ 3 รหัส


ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ผ่านคุณสมบัติท่องเที่ยวเกาหลี Korea Wonder
ด้วยคุณสมบัติสร้างสตาร์รายใหม่ 3 รหัส

===================================

คุณ เจรพรรณ์ เจตณรงค์   คุณ ธิติพัฒน์ ปิตตาระโพธิ์   คุณ วารุณี อุทธา
คุณ เชาว์ จันทร   คุณ ธิรดา วัชรสิรยากร   คุณ วาสนา ขจรกุลชลธร
คุณ เพชรรัตน์ วูหร์มันน์   คุณ นภัทร์ แสนพันดี   คุณ วาสนา สุทธิประภา
คุณ เอกพล นันตี   คุณ นภาพร แถวจันทร์   คุณ วาสนา สุทธิประภา
คุณ แสงเดือน จินดา   คุณ นรัตถกร รอดทองดี   คุณ วินิจ รุ่งแสง
คุณ โชติกา ปิยะนันท์จินดา   คุณ นวรัตน์ นุชบุญช่วย   คุณ วิภารัก วรสาร
คุณ โชติวรรธน์ กล่อมยงค์   คุณ นัฏฐิดา บุบผา   คุณ วิมล สันทัด
คุณ โสภี สะอาดเอี่ยม   คุณ นัฐชนน แสงพุก   คุณ วิรัมภา วงศ์ชารี
คุณ ไพรัช จันทร์สายออ   คุณ นัฐธิดา บูรณพล   คุณ วีระพันธ์ งอกงาม
คุณ ไม พูลภักดี   คุณ นันท์นภัส จามน้อยพรม   คุณ ศรีไพร คุณมี
คุณ กชกร สุวรรณรัตน์   คุณ นาใจ วงศ์วีรพัฒนากุล   คุณ ศรีประภา จิตรมุ่ง
คุณ กนกนาถ พนาศรัณย์   คุณ น้ำอ้อย อนันตศิลป์   คุณ ศรีสวาท สมฤทธิ์
คุณ กนกพร แหงมดี   คุณ นิจฉรา เมธีทวีป   คุณ ศศลักษณ์ จาเลิศ
คุณ กนกลักษณ์ สุปิณะ   คุณ นิยม วสุรีย์   คุณ ศศิอร จันทร์ต้อน
คุณ กมลพัชร แซ่หั้ง   คุณ จิราภรณ์ อะตะมะ   คุณ ศิริ แก้วคูนอก
คุณ กมลา วงศ์ศุภบุตร   คุณ บุญเสริม จั่นผ่อง   คุณ ศิรินภา น้อยจันทร
คุณ กรวรรณ ดอกสร้อย   คุณ บุญช่วย อุ่นยิ่งเจริญ   คุณ ศิริพร มากเหลือ
คุณ กฤษฎิ์ชา บุญมี   คุณ บุญญานุช สุขสายธาร   คุณ ศุภฤกษ์ คมขา
คุณ กอแก้ว วรรณสวัสดิ์   คุณ บุปผา มั่งลิ้ม   คุณ ศุภามาศ นาไพรวัลย์
คุณ กัญญา จงไพบูลย์กิจ   คุณ บุษบง คุ้มแก้ว   คุณ สนองชัย ใจซื่อ
คุณ กัลยวีร์ จิระนิธิวงศ์   คุณ ประณยา ธนาวุฒิวรธาดา   คุณ สมเกียรติ โกพัฒน์ตา
คุณ กัลยา แสงทอง   คุณ ประนอม สุจริต   คุณ สมพร ปานอุทัย
คุณ กัลยารัตน์   กางทา   คุณ ประภัสสร วิริยะส่องแสง   คุณ สมศรี ฟูแสง
คุณ การุณทิพย์ มูลทรัพย์   คุณ ปราณี ไชร์เตอร์   คุณ สมัย รุ่งเรืิอง
คุณ กิตยาภรณ์ กองพล   คุณ ปราณี นพรัตนวราภรณ์   คุณ สลินดา ชมภูศรี
คุณ กุลริศา วรพันธ์   คุณ ปิยวรรณ นาคทองกุล   คุณ สายฝน แก้วทิพเนตร
คุณ ขนิษฐา วรรณเสวี   คุณ ปิยาวรรณ เตปิน   คุณ สาริณี คำนุ
คุณ คมกริช พิลาสมบัติ   คุณ ปุณยภา บุณโยทยาน   คุณ สิรารมย์ แมนีลี
คุณ งามฉวี ปานฉวี   คุณ ผ่องศรี สัตยานุกุล   คุณ สิริยุพิน กันทาฐิติวัฒน์
คุณ ฉัตรเพชร ศิลา   คุณ พงศ์เทพ สอดทรัพย์   คุณ สุกัลยา ศรีคุณ
คุณ ชนก รุ่งน้อย   คุณ พงษ์ดนัย วรสาร   คุณ สุชาดา อัศวรัตน์
คุณ ชลธิชา ดีกล่ำ   คุณ พยงค์ รัตนายน   คุณ สุณจิตรา พระพิจิตร
คุณ ชุดา รุ่งน้อย   คุณ พยุง เกตุแก้ว   คุณ สุพรรณ ศิริไชย
คุณ ญาณเวทย์ สมสกุล   คุณ พรทิพย์ บัณฑิต   คุณ สุภาพร ไทยกรณ์
คุณ ฐณกรวัฒน์ กรณ์วริทธิรังษี   คุณ พรหมภัสสร เพชรไพร     คุณ สุภาพร นุตพันธ์
คุณ ฐิติรัตน์ แสนสุข   คุณ พรหมภัสสร นิพิทธันยดล   คุณ สุรศักดิ์ บูรณพล
คุณ ณฐพงศกร พรแป้นประเสริฐ   คุณ พัค โลหะเวช   คุณ สุรีรัตน์ บัวนาค
คุณ ณรงค์ทร บุปผา   คุณ พัชมณฑ์ พลวัน   คุณ สุวาพร พรมวิหาร
คุณ ณรงค์พล คงคารัตน์   คุณ พีรวัส บุญมี   คุณ สุวิมล แก้วปู่วัด
คุณ ณัฐทวี ชนิตาทรัพย์ธนา   คุณ ภคอร ศิริกา   คุณ หนุปุน ชาลีวงษ์
คุณ ณัฐพัชร สมบัติธนพนต์   คุณ ภดาภา วังไธสง   คุณ หรอหมาน จำเริญรักษ์
คุณ ณัฐสุชา  ยิมแย้ม   คุณ ภรณ์นภา คงกะพันธ์   คุณ อติเทพ แก้วสริยะศักดิ์
คุณ ดวงสมร เหลาราช   คุณ ภรภาดา เรื่อเรือง   คุณ อนุศาสน์ แป้นเพ็ชร์
คุณ ดาวา ขจรไกลการ   คุณ ภักค์ณิจศา จรัณนิธิวัฒน์   คุณ อมรรัตน์ แสงฤทธิ์
คุณ ทวี ปูนมาก   คุณ ภัชชรัศมิ์ ธนาชัยรัตนะภรณ์   คุณ อรทัย แปลนสูญ
คุณ ทวี สุขบุญสังข์   คุณ ภัทรวดี บูรณพล   คุณ อรปภา สุภัควชิรกุล
คุณ ทวีศักดิ์ นุชบุญช่วย   คุณ ภัสร์วรา สิงห์ดารารัตน์   คุณ อรพิน แสนพวง
คุณ ทองคำ ชมนา   คุณ มงคล สำเร็จกิจ   คุณ อักษsา จุลมณีโชติ
คุณ ทัศนี ธุวานนท์   คุณ มนัสพล แก้วพรหม   คุณ อังคณา สุขศรี
คุณ ทิติภา ทิติชัยธวัช   คุณ มะลิวัลย์ สกุลทิพย์แท้   คุณ อัญชัญ กันอินต๊ะ
คุณ ธนกฤต ร้อยพุฒ   คุณ ภิรมย์ อาทิตย์   คุณ อัธยาพร กระจกเหลี่ยม
คุณ ธนณัฐ ชัยชนะศิลป์   คุณ ยศพนธ์ นิพิทธันยดล   คุณ อัมพร เพ็ชรมั่ง
คุณ ธนพร แสงพก   คุณ ยุพิน คำสี   คุณ อัมพรรณ์ สุธรรมปวง
คุณ ธนพร สมใจอ้าย   คุณ ร.น. สุรสิงห์ ถนอมวงศ์    คุณ อาพร จันทร์ทอง
คุณ ธนพร สำเร็จศิลป์   คุณ รุ่งนภา แสงพุก   คุณ อาริยา แสงทอง
คุณ ธนัชพร เทิดกวินกุล   คุณ ลามูลณะ ฟองน้อย   คุณ อำไพ โอภาษี
คุณ ธนัฐกรณ์ บุญมั่น   คุณ ไทย แสงหมอก   คุณ อินทร์ธิรา หน่อสีดา
คุณ ธนิยนันท์ เจนเจริญวิลาศ   คุณ วนิดา ไสย์คล้าย   คุณ อุทัยวรรณ เบ่าล่าย
คุณ ดนิตา เมืองจันทร์   คุณ วรรณภา อุ่นใจ   คุณ อฺุไรวรรณ ทองปลิว
คุณ ธวีนันท์ กัณชัย   คุณ วราภรณ์ ประสิทธ์วัฒนเสรี   คุณ ฮุยลั้ง ปราโมทย์ศิริ
คุณ ธัญดา ผ่องเผือก   คุณ วัชรพงษ์ นพรัตน์กูลประเสริฐ   คุณ ATHISA THAMMVONNGSA
คุณ ธารินี สุขบุญสังข์   คุณ วันชนะ โฉมฉิน      

 

===========================

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนาเกาหลีใต้ 

1. รายชื่อต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้น ในการพิจารณาเชิญเข้าร่วมสัมมนา ณ ประเทศเกาหลีใต้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ให้เข้าร่วมสัมมนาในขั้นตอนสุดท้าย และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด

2. หากท่านไม่พบรายชื่อของท่าน โปรดติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริษัทโดยตรง บริษัทยินดีที่จะตรวจสอบ และให้คำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำคุณสมบัติของท่าน

3. การผ่านคุณสมบัติในการแนะนำตรง หากท่านยืนยันสิทธิ์การเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ จะไม่สามารถนำคะแนนที่ใช้ทำคุณสมบัติเกาหลีใต้ไปคำนวณคุณสมบัติสิงคโปร์

4. สมาชิกที่เป็นชาวต่างประเทศ ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย บริษัทจะไม่ประกาศรายชื่อ หากท่านผ่านคุณสมบัติโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการเดินทาง

5. สมาชิกที่เป็นชาวต่างประเทศ ที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย หากท่านต้องการทำคุณสมบัติสัมมนาตามเงื่อนไขประเทศไทย ท่านจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตวีซ่า ด้วยตัวของท่านเอง

6. ขณะนี้บริษัทกำลังทำการจัดกลุ่ม ผู้ร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกในการเดินทาง สามาชิกสามารถจับกลุ่ม รายชื่อผู้ที่จะเดินทางร่วมกัน และแจ้งมายังบริษัทได้ เพื่อให้ได้รับพิจารณาเดินทางเป็นลำดับแรก

7. บริษัทจะประกาศให้ทราบกำหนดวันเดินทาง หลังจากสิ้นสุดการทำคุณสมบัติภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดโปรโมชั่น กำหนดวันเดินทางจะเริ่ม ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2562 และสิ้นสุดไม่เกิน ตุลาคม 2562 ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งในสายการบิน

8. หากท่านไม่มีความประสงค์จะเดินทางตามที่บริษัทกำหนด จะต้องแจ้งให้บริษัททราบด้วยตัวของท่านเอง ก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน โดยท่านสามารถแลกสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเป็นเงินสด หรือ เครดิตในการซื้อสินค้า ตามที่บริษัทกำหนด

9. หากท่านต้องการนำผู้ติดตามเข้าร่วมสัมมนา สามารถซื้อบัตรเข้าร่วมสัมมนาเป็นเงิน 35,000 บาท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำผู้ติดตามเข้าร่วมสัมมนา

10. สมาชิกที่ทำคุณสมบัติปี 2018 และใช้สิทธิ์สัมมนาไปแล้วจะไม่ปรากฎชื่อในประกาศนี้

11. ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์ในทุกกรณี
 

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สมาชิกที่ผ่านคุณสมบัติสัมมนาเกาหลีใต้
สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน การเข้าร่วมใช้สิทธิ์ของท่านได้ที่

https://goo.gl/forms/fskCJEVRdY1iN5Yp1 

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ