Promotion & Incentive


ผู้ผ่านคุณสมบัติท่องเที่ยวเกาหลี Korea Wonder แนะนำสมาชิกใหม่ 40,000 PV


ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ผ่านคุณสมบัติท่องเที่ยวเกาหลี Korea Wonder
ด้วยคุณสมบัติแนะนำสมาชิกใหม่ 40,000 PV

===================================

คุณ เขมรัศมี ธีวราชุติวัฒน์   คุณ ชลลดา บุษปวนิช   คุณ พัชนีวัณ ต๊ะมัง
คุณ เครือวัลย์ เตจ๊ะยา   คุณ ฐปนวัชร์ นิธิวรญาธรณ์   คุณ พัชมณ พณิชาธราดล
คุณ ชยุต เกษมจิตต์   คุณ ฐิติการณ์ ไพสิฐวิทธังกูร   คุณ พาณิภัค รัตนนพคุณ
คุณ เจริญ หอมจันทร์   คุณ ฐิติพร ปราโมทย์สิริ   คุณ พิมพ์ทอง มณีวรรณ
คุณ เดชา หาญจันอัด   คุณ ณภักร อินทพรโสภิต   คุณ พิมพา ชัยชนะศิลป์
คุณ เบญจ รุ่งเพ็ชรวิภาวดี   คุณ ณัฐกร ไชยอิ่นคำ   คุณ พีรดา จันสายออ
คุณ เสฐียร ทองขาว   คุณ ณัฐชัย สุวรรณบล   คุณ ภัทชฎา ซ่อนกลิ่น
คุณ เสน่ห์ ไทยกรณ์   คุณ ณัฐชา พัดดำ   คุณ ภัทร์ฐิตา คำราพิช
คุณ อรอนงค์ วิใจยา   คุณ ณัฐพงษ์ วงศ์จักร์   คุณ ภัทรนันท์ ตั้นภูมี
คุณ แก้วมงคล บุญมั้น   คุณ ดนัยภัทร หวลสิริโชติ   คุณ ภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์
คุณ แจ่มจันทร์ ทิพย์มณี   คุณ ดรุณี ศิริพิพัฒนมงคล   คุณ มธุรา ชวดีชโยดม
คุณ แสงจันทร์ โสภาพันธ์   คุณ ดวงเดือน วังคำ.   คุณ รชต มูลทรัพย์
คุณ แอ้โพ ทังสุรชัย   คุณ ทองมา บัวงาม   คุณ รสริน จันทร์วัง
คุณ แอนนา ลือชา   คุณ ทินกร สมฤทธิ์   คุณ รัชนี ตูตีจีน
คุณ โชติกา หวานชะเอม   คุณ ธนากร ศิริพิพัฒนมงคล   คุณ รัตนาภรณ์ สายก้อน
คุณ โสภา เจริญสุข   คุณ ธนิสร โรจน์บดินทร์   คุณ ลัดดา โกว์มิสค์
คุณ ไพศาล พันธ์ดี   คุณ ธัญชนน หอมจันทร์   คุณ ลาวัลย์ มะโนปิน
คุณ กนกกาญจน์ ศรีวิลัย   คุณ ธัญญาลักษ์ ธนวีรวัฒนสกุล   คุณ วงษ์เดือน พรห์มจันทร์
คุณ กรณ์สุภัค ตั้งภูมิจรัสวงศ์   คุณ ธันญกรณ์ ศิริภัทรวิรุฬห์   คุณ วิภา ตุ้มสังข์ทอง
คุณ กรศิวรรณ์ นวลละออง   คุณ ธีรวิทย์ กาญจนขจิต   คุณ ศรีพัน วรสาร
คุณ กฤชษณภัช แก้วลืมเนตร   คุณ นงค์เยาว์ หอมจันทร์   คุณ ศิริกรณ์ ยานะศักดิ์
คุณ กฤษณะ อินทพรโสภิต   คุณ ประสิทธิ์ คำนุ   คุณ สมบัตร รามพันธุ์
คุณ กาญจนา นรินทร์   คุณ นริศรา วรสาร   คุณ สมบูรณ์ แสงพุก
คุณ กุณณี มุ่งวัฒนา   คุณ นวลจันทร์ ปิงกุล   คุณ สมัย เกตุแก้ว
คุณ ขวัญใจ ฟักทอง   คุณ นันท์นภัส อนุสาร   คุณ สรวิชณ์ รัตนนพคุณ
คุณ คมสันต์ วรสาร   คุณ นันท์นลิน แก้วสุริยะศักดิ์   คุณ สว่าง วรสาร
คุณ คำน้อย ติภาวัง   คุณ ณัชชา อินทพรโสภิต   คุณ สินีรักษ์ อัคราเกษมสันต์
คุณ จักรกริช พงษ์ดา   คุณ อมรรัตน์ รัตนนพคุณ   คุณ สิริกร กนกวิรุฬห์
คุณ จันทร์ทิพย์ รัตนจันทร์   คุณ นิตยา ญาติวังกุ่ม   คุณ สุนิสา แหงมดี
คุณ จารุณี ธนสวัสดีชัยกุล   คุณ บุญณดา เคนซักซ้าย   คุณ สุรภา แผนสมบูรณ์
คุณ จิตตระการ กาญจนขจิต   คุณ ประเทือง สีม่วงคำ   คุณ สุรสิทธิ์ เอมหฤทัย
คุณ จินดานุช จารุวิวัฒน์วงศ์   คุณ ประทุม สมคำ   คุณ สุวรรณ ทองพันชั่ง
คุณ จิรภัทร ชลาลัย   คุณ ปรางทอง มูลทรัพย์   คุณ สุวัฒน์ ธรรมมิโกมินทร์
คุณ จิราพร สังทอง   คุณ ปราณี วาตรีบุญเรือง   คุณ อภินันท์  กัณชัย
คุณ จิราภรณ์ พระหันธงชัย   คุณ ปรียา ปุรินิพุทธ   คุณ อมรรัตน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
คุณ จุไรรัตน์ หอมใบบัว   คุณ ปิยะณัฐ รุ่งเพ็ชรวิภาวดี   คุณ อรรถพันธ์ คงไชยโย
คุณ จุรีรัตน์ ทวีวัฒนานนท์   คุณ พชรพล มีซอง     Khamsung Keonniou
คุณ ชฎาพร พระหันธงชัย   คุณ พรเพ็ญ สุรศักดิ์นิธิกุล     Naw mumu No
คุณ ชนิดาภา บุญเจริญ   คุณ พรทิพย์ เลิศทองไทย     CHUM MENG HUOT
      คุณ พัชนี จันทมาศ     Power Team 669
               

 

===========================
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนาเกาหลีใต้ 

 

1. รายชื่อต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้น ในการพิจารณาเชิญเข้าร่วมสัมมนา ณ ประเทศเกาหลีใต้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ให้เข้าร่วมสัมมนาในขั้นตอนสุดท้าย และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด

2. หากท่านไม่พบรายชื่อของท่าน โปรดติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริษัทโดยตรง บริษัทยินดีที่จะตรวจสอบ และให้คำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำคุณสมบัติของท่าน

3. การผ่านคุณสมบัติในการแนะนำตรง หากท่านยืนยันสิทธิ์การเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ จะไม่สามารถนำคะแนนที่ใช้ทำคุณสมบัติเกาหลีใต้ไปคำนวณคุณสมบัติสิงคโปร์

4. สมาชิกที่เป็นชาวต่างประเทศ ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย บริษัทจะไม่ประกาศรายชื่อ หากท่านผ่านคุณสมบัติโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการเดินทาง

5. สมาชิกที่เป็นชาวต่างประเทศ ที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย หากท่านต้องการทำคุณสมบัติสัมมนาตามเงื่อนไขประเทศไทย ท่านจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาติ วีซ่า ด้วยตัวของท่านเอง

6. ขณะนี้บริษัทกำลังทำการจัดกลุ่ม ผู้ร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกในการเดินทาง สามาชิกสามารถจับกลุ่ม รายชื่อผู้ที่จะเดินทางร่วมกัน และแจ้งมายังบริษัทได้ เพื่อให้ได้รับพิจารณาเดินทางเป็นลำดับแรก

7. บริษัทจะประกาศให้ทราบกำหนดวันเดินทาง หลังจากสิ้นสุดการทำคุณสมบัติภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดโปรโมชั่น กำหนดวันเดินทางจะเริ่ม ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2562 และสิ้นสุดไม่เกิน ตุลาคม 2562 ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งในสายการบิน

8. หากท่านไม่มีความประสงค์จะเดินทางตามที่บริษัทกำหนด จะต้องแจ้งให้บริษัททราบด้วยตัวของท่านเอง ก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน โดยท่านสามารถแลกสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเป็นเงินสด หรือ เครดิตในการซื้อสินค้า ตามที่บริษัทกำหนด

9. หากท่านต้องการนำผู้ติดตามเข้าร่วมสัมมนา สามารถซื้อบัตรเข้าร่วมสัมมนาเป็นเงิน 35,000 บาท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำผู้ติดตามเข้าร่วมสัมมนา

10. สมาชิกที่ทำคุณสมบัติปี 2018 และใช้สิทธิ์สัมมนาไปแล้วจะไม่ปรากฎชื่อในประกาศนี้

11. ไม่อนุญาติให้โอนสิทธิ์ในทุกกรณี

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สมาชิกที่ผ่านคุณสมบัติสัมมนาเกาหลีใต้ 
สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน การเข้าร่วมใช้สิทธิ์ของท่านได้ที่

https://goo.gl/forms/fskCJEVRdY1iN5Yp1 

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ