Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้นภายในเดือนเมษายน 62


ตำแหน่ง Director 

คุณ ลักษณารีย์ หนูบุญรักษ์

 

ตำแหน่ง Manager

คุณ ณิชาภัทร เสนาธรรม
คุณ สุรพล เธียรธิติ
คุณ ตฤน เผือกมงคล


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ เขียน ปานอุทัย   คุณ ภัทท์หฤษฎ์ ไพสิฐวิทธังกรู
คุณ เผชิญ ศรีคุณ   คุณ ภัทรพงศ์ วนะไชยเกียรติ
คุณ กรณ์ จูฑะพล   คุณ วิทยา แววกระโทก
คุณ จิตรานนท์ รุ่งโรจน์กิจการ   คุณ วีรชัย วงศ์วีรพัฒนากุล
คุณ จินดา หลวงหล้า   คุณ ศศิธร อยู่จงดี
คุณ ธนดล เจนป่า   คุณ ศิริกัญญ์ วนะไชยเกียรติ
คุณ นัฎจรี เจริญสุข   คุณ สุกัลยา ศรีคุณ
คุณ นายวิชัย อุดม   คุณ อนงค์ เจนป่า
คุณ นิฑาวัลย์ คำมาตร   คุณ อัญชลี แว่นจันทร์
คุณ บุษกร แสนพู่   คุณ ฮาตศรี อรรคพล
คุณ ปรานี คีรีวิริยะ     Saro Lun
คุณ พวงเพ็ชร ธรรมพุฒิ      

ตำแหน่ง STAR

คุณ เอกนรินทร์ นาไพรวัลย์   คุณ พวงเพ็ชร ธรรมพุฒิ   คุณ ศรีเพชร แสนหลวง
คุณ โสภณ ยอดขวัญ   คุณ พิชญาภัค วรนิษฐาน   คุณ ศรีประไพ พันลม
คุณ จันทะพอน สีสุวัน   คุณ พิมพ์พิศา นวลอินทร์   คุณ ศศิธร อยู่จงดี
คุณ จำเริญ อนันต์   คุณ พิสมัย แก้วนวล   คุณ ศสิญา สว่างศรี
คุณ ชูเกียรติ ทำทอง   คุณ ภัทท์หฤษฎ์ ไพสิฐวิทธังกรู   คุณ ศิริพร อินทร์ตาโสภี
คุณ ณัฐจารี นิธิจรูญพันธ์   คุณ ภัทรพงศ์ วนะไชยเกียรติ   คุณ ศุภณิกาญจน์ วิลค็อค
คุณ ทัศน์วรรณ นึกแจ้ง   คุณ ภาวนา สุขสวย   คุณ สง่า จันทร์แช่ม
คุณ ธนภรณ์ เนียมปูน   คุณ ยุพิน ว่องวีระยุทธ์   คุณ สวัสดิ์ บุญยิ่ง
คุณ ธนายุต ดอนแก้ว   คุณ รัตตา สุวรรณหิตาธร   คุณ สัมฤทธิ์ เศรษศรี
คุณ นายวิชัย อุดม   คุณ ราตรี สายตรง   คุณ สำเริง เปรมกมล
คุณ นิสสา หวานเสนาะ   คุณ รุ่งตวัน ชูมาลี   คุณ อรทัย สมตา
คุณ นุชนาฎ วรรณบุตร   คุณ วราลักษณ์ จงสุขศิริ   คุณ อัรวา จิเบ็ญจะ
คุณ บุญช่วย ภักดีงาม   คุณ วัชรพล หนูบุญรักษ์   คุณ Bouphalivanh Chittana
คุณ ปรานี คีรีวิริยะ   คุณ วัชราพร ลือชา      
คุณ พงษ์พัฒน์ ไชยสินท์   คุณ วิเชียร เอี่ยมสิริตระกูล      

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]

► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ 
โดยทำการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นรับตำแหน่งก่อน 30 วันในการจัดงานกิจกรรม

[ ช่องทางการติดต่อ ] โทร 098-267-5183 / 092-273-2511

Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03 หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ