Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น ภายในเดือนกันยายน 62


ตำแหน่ง Manager

คุณ ประทุม สมคำ
คุณ ณัฐพงษ์ วงศ์จักร์
คุณ มงคล สำเร็จกิจ
คุณ พลากร ขันขจร
คุณ ดวงเดือน วังคำ


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ ธัญญ์ ณิชาวัล   คุณ รัชนีธรณ์ วงค์เจริญทรัพย์
คุณ กชกร สุวรรณรัตน์   คุณ สัมพันธ์ แก้วมา
คุณ พลกริชกาณฑ์ บัณฑิต   คุณ เมธานันท์ สงคราม
คุณ ภคอร ศิริกา   คุณ พีรกานต์ ทองศิลา
คุณ ศุภาวดี ใจดี      

 

ตำแหน่ง STAR

 

คุณ เกษร ดอนสว่าง   คุณ นพปกรณ์ หุ่นสุวรรณ   คุณ ศุภาวดี ใจดี
คุณ เครือวัลย์ พรหมจักร์แก้ว   คุณ นวรัตน์ บุญนาน   คุณ สมบุญ ศรีสวัสดิ์
คุณ เตชินี ชูศรี   คุณ แสงมืพอน นางแสงมีพอน   คุณ สหัส รักษ์
คุณ เนตรนภา ศรีกฤษณ์   คุณ นิพนธ์ จิรามานนท์   คุณ สัมพันธ์ แก้วมา
คุณ เสฎฐวุฒิ ดับทุกข์รัฎฐ์   คุณ บรรจพร เพ็ชรเพ็ง   คุณ สำราญ วิจิตรไพโรจน์
คุณ เสน่ห์ แป้นขำ   คุณ บุญเลิศ ทรงทอง   คุณ สิริสุกัญญา พุฒิตาล
คุณ ไพลิน สมิตร   คุณ ประดิษย เรือนใจ   คุณ หัสญา ทามะณี
คุณ กมลพร รักดี   คุณ ประวิทย์ สุมานพ   คุณ อมร โพธิ์สีดา
คุณ กฤตยา แรงสูงเนิน   คุณ ปราณอม เลศักดิ์   คุณ อิทธิเดช ปานพรหมมาศ
คุณ กุลริศา ธรรมจักร์   คุณ ปารีณา ศรีสว่าง   คุณ อุไร ทองคง
คุณ คำมูล เครือลาง   คุณ พรรณรายณ์ บัณฑฺิต   คุณ Chakriya Chet
คุณ จารุณี ไสย์คล้าย   คุณ พลกริชกาณฑ์ บัณฑิต   คุณ Kongmany Keoduangdy
คุณ จิณภัค นิ่มอนงค์   คุณ พิรดา พงษ์รามัญ   คุณ Maneewan Pantawong
คุณ ชยพล ยืนยง   คุณ ภูมินทร์ ผังรักษ์   คุณ Phin Sokhea
คุณ ชัชชญา รักษ์   คุณ มัลลิกา สุขสุวรรณ์   คุณ PHONEVILAY PHOMMAHAXAY
คุณ ชาลิสา กระจกเหลี่ยม   คุณ ยี่สุ้น สกุลทิพย์แท้   คุณ SOCHHEA KHOM
คุณ ซกอันเทีย สิท   คุณ รัชนีธรณ์ วงค์เจริญทรัพย์   คุณ Sokh Pitol
คุณ ณัชชา สะอาด?เอี่ยม?   คุณ ลี นวลกลาง   คุณ VIENTHANOUK CHANTHAMALY
คุณ ถาวร ฉายจอมพล   คุณ วาสนา เทียนปัญจะ   คุณ Yao Mua
คุณ ทองใบ ชื่นระรวย   คุณ วิไล แดงสกล      
คุณ ทิพยวัลย์ อินทร์อร่าม   คุณ วิชิต จิเบ็ญจะ      
คุณ ธนวดี กล่อมยงค์   คุณ วิมลรัตน์ คีรีวิริยะ      
คุณ ธนันท์วุฒิ วุฒิพีรพันธ์   คุณ ศรัณญ์ ผังรักษ์      
คุณ ธนิดา แก้วบุญเรือง   คุณ ศิริภัทร เพ็ชรกอง      
คุณ ธัญดา จิตร์แก้ว   คุณ ศิริรักษ์ ดาศิริมั่น      


=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]

► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ 
โดยทำการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นรับตำแหน่งก่อน 30 วันในการจัดงานกิจกรรม

[ ช่องทางการติดต่อ ] โทร 098-267-5183 / 092-273-2511

Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03 หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ