Promotion & Incentive


ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่ง VICE PRESIDENT

262 ณรงค์พล คงคารัตน์

 

ตำแหน่ง Director

6666 ชนม์กานต์ ภาสฐิติพันธ์
32316 จารุภา ถิ่นวิไลสกุล
53452 ธนสร ประภาเคน
10450 กวินทร์เนตร วัชรพันธุ์

 

ตำแหน่ง Manager

2266 พัฒน์ธนันตร์ อุระคินทร์
2701 ปาณิศา พงษ์ภัทรากร
26012 กัญญา โพธิสัตย์
37455 นวพร โพธิดะนุช
48637 อังศุมาลิน โชคลาภธนวัฒน์
60126 พัชนี ซิ้มรักษา
48857 วินัย โชคลาภธนวัฒน์
54094 ณภัสสร สมิตินทุ

 

ตำแหน่ง Supervisor

512 เกรียงไกร ไชยวงศ์สิงห์
2857 กฤชณงค์ กุลณัชชาธนภัทร
3274 นนทวัชร์ อินพา
52772 เสาวนีย์ พิสุทธิกุลชัย
55612 วิณารัตน์ โชติพัฒนฐานนท์
68844 กัลญากร ฟองสันเทียะ
71483 ชมบุญ ปิยะภูเบศร์
71842 ณัชชา แป้นประเสริฐ
76005 นิธิศ ไชยปรีชา
31779 กันยากร มะลิสา
55959 อรุณี วัฒนศิริ
56539 ธนโชต อุตม์อ่าง
72993 เสรี ทองสุวรรณ
23 สุภาว์ แสนแสง
2854 ชลอ มาเขียว
26025 คำพันธ์ จำนงกิจ
46610 นิษฐา ช่วยใจดี
48583 ไพบูลย์ แสงจันทร์
50153 บุญเลิศ บริสุทธิ์นฤดม
54434 นพวรรณ ชิดพลกรัง
55617 ภัทธนันต์ ชนิตาทรัพย์ธนา
59638 ธีรวัจน์ กริตย์กนกพงษ์
60214 ธนพรรณ เกิดตลาดแก้ว
69747 อัฐภรณ์ ถิ่นวิไลสกุล
71484 กัญญา ปิยะภูเบศร์
75197 วิชุดา งาเนียม
77353 ดวงจันทร์ เถาวัลย์
47148 คมฉณัฏฐ์ หุ่นชัยพิมล
59248 ซาลามา เปาะแต
80445 ลิลลดา บรรจงสุทธิ์ 
80458 ชโลบล ทองแก้วกูล
81471 รัชกฤติ เลิศกฤติกูล

 

ตำแหน่ง STAR

2283 ปริยวิศว์ ตันติฤทธิศักดิ์   70530 ภาณุวิชญ์ นิศวอนุตรพันธ์
2548 สุริยา พลอำนวย   70632 วิภา จงสวัสดิ์ดี
2607 วารีญา วุฒิวัฒนากุลน์   70701 หนุปุน ชาลีวงษ์
12045 พิสมัย   ธำรงศรีสกุล   70780 นพภัสสร ก้องสมุทร
12245 ยุทธิพร เกษสุวรรณ   70823 มณีรัตน์ เจริญศักดิ์
12494 พิมพ์ดารินทร์ วงษ์พานิช   71206 น้ำอ้อย นิลทกาญจน์
19624 ปัทมพร อัครทรงสิน   71258 จิณณาพัติ อินตา
22204 ภัคราวุฒิ คือเระห์   71443 ธิรดา กุลภัทร์เดชอุดม
23068 สมบูรณ์ สัยนิยม   71449 พิมพ์รัตน์ สุวรรณวสุ
25813 บุรินทร์ ทองแก้ว   71455 สุชญา เชื้อวงศ์งาม
26016 ประไพพรรณ ปินะพัง   71466 รุ่งนภา ศิริกอบกุล
29085 คชาธัฎฐ์ สรดา   71477 ศุภรา ขวัญกิจวิเศษพร
30830 กรกษิณ สุนันตา   71483 ชมบุญ ปิยะภูเบศร์
32316 จารุภา ถิ่นวิไลสกุล   71484 กัญญา ปิยะภูเบศร์
33097 กวินธิดา ศรีศักดา   71617 อาภา เอี่ยมวิลัย
33389 จีราภรณ์ บุญสม   71619 อริยะ เอี่ยมวิลัย
36958 พอ. สมัชญ์กาญจน์ จันทร์ไทย   71654 สุรพงษ์ กลิ่นมาลี
38045 MIN OO MAEN   71796 พันธุสักก์ เชื้อวงศ์งาม
38089 จิตปภัสสร์ แก้วกิ่ง   71839 ดรุณี แก้วสุริยา
46960 วรรณวิษา ชื้นสุวรรณ   71842 ณัชชา แป้นประเสริฐ
47485 วิภารัก วรสาร   71962 พักตร์วไร เจริญศักดิ์
47488 สว่าง วรสาร   72011 ธนาทร ขวัญนวล
47823 ศรัณภัสร์ รัตนศิริแสงโชติ   72052 ปิยะนารถ พงศ์พยัคฆ์
48186 ณัฐ์ธเนศ เพชรศิระวงศ์   72241 สุทารัตน์ คงตัน
48583 ไพบูลย์ แสงจันทร์   72250 ชัยชนะ หงส์สิริสุข
49479 ชวลีนาดณ์ คำออน   72254 กิจฏิพงศ์ พันธ์หนองหว้า
51191 สุณีย์ สร้างสมสุขสกุล   72284 กัญจน์นรี อัครปรีชารัฐ
51509 สันติ โชคลาภธนวัฒน์   72388 สุพรรณี วงษ์ราชา
53125 กาญจนาณัฐ ขำเนินเพิ่ม   72461 สริวัน ทนตะคุ
53669 สุชาดา วงศ์ใหญ่   72466 ทวินศรี นิสัยดี
53928 ฐปกรณ์ ทำทองทรัพย์มั่นคง   72864 ภูวนาถ สิงห์หฬ
55137 สุวัฒน์ ธรรมมิโกมินทร์   72965 ทิชานนท์ เอี่ยมวิไล
55293 ศุทธนิศ จันสายออ   72991 อัมพร ตั้งพิษฐานสกุล
55612 วิณารัตน์ โชติพัฒฐานนท์   72993 เสรี ทองสุวรรณ
55880 กุลวัฒน์ วีรพันธ์   73125 ลำไย ดวงดาว
55881 นิธิเดช ศุกร์วิเศษ   73330 สุวรรณี ศรสุวรรณ
56207 วสันต์ บ้านมะหิงษ์   73583 วริทธิ์นันท์ ศรีวิชัย
56257 ศิริวราพร จั่นเอี่ยม   73800 อิทธิพล คงพสิษฐ์พร
56362 สูระมิตร รัตนพาหุ   74180 ทองม้วน ชาลีวงษ์
56456 สนั่น ขำเนินเพิ่ม   74183 คุณ อรพิน แสนพวง
57104 ธนพล กาญจนสุนทร   74323 จตุพร ทองคำ
57137 วัชรพล ชลอกลาง   74804 กิ่ง กาลสุข
57173 รัตนาภรณ์ แจ่มช้อย   74956 สมหมาย สาระศาลิน
57175 พิทักษ์ กมลแสงมณี   75087 บุญช่วย โคลงพิมาย
57583 ธนกฤต เขียวขำ   75322 หนูแดง บุตรดาชุย
57664 จารุดา พรภัทรวสุ   75571 กตพร สุทธิศักดิ์
58384 วริฐา คงคาฉุยฉาย   75638 ดวงพร สอนเต็ม
58536 จินตนา รุ่งกำจัด   75789 กฤษณะ ศรีโพธิ์
59167 มาโนชย์ วัดจินดา   76005 นิธิศ ไชยปรีชา
59920 จันทิมา สมคิด   76041 พรณ์ภรรณ สุขสมสิน
60124 กุศาวดี ศรีกาญจนาภาสา   76084 ดวงดาว แซ่ห้า
60126 พัชนี ซิ้มรักษา   76223 ขวัญปวีณ์ จรินพันธุ์
60214 ธนพรรณ เกิดตลาดแก้ว   76224 ดวงรัตน์ สาธุการ
61784 เพชรัตน์ ชัยกิจ   76277 อาทิตย์ ทองสุวรรณ์
61789 อรพรรณ ทัศนาจุรีสกุล   76431 ธัญญ์ปสิษ เดชะ
61958 อุดมศักดิ์ จริงไธสง   76535 ธีระศักดิ์ สุดสังเกตุ
62169 ฐิติรัตน์ ขันธะชวนะ   76646 นลพรรณ จันทร์สุวรรณ
62293 สอิ้ง ลมประเภย   77102 ณัฐกฤต ธนูสังข์
62294 จิตรา วานิช   77153 กนกกาญจน์ ขันตี
62335 สมปรารถนา ศรีวิบูลย์   77184 วีรภัสส์ เพชรธนาสิริ
62623 ชุรวิญญ์ ชนไมตรี   77185 อรพิน สืบจันทศิริ
63406 วิภาทิพย์ เนียมธนวัฒน์   77286 ชัย ทองสุวรรณ์
63412 ศิรดา ขจรวัชรา   77309 สมบูรณ์ ลุงไทย
64080 สว่าง อินต๊ะ   77353 ดวงจันทร์ เถาวัลย์
64260 นลินรัตน์ โพธิ์ภิรมย์   77913 นันท์นทภัส ทาบุญเป็ง
64296 จุฬาลักษณ์ ธนะบุญ   77925 ฐานวรา จริงบำรุง
64310 ปราโมทย์ ชนไมตรี   78119 บุญเกิด เหยงสูง
64315 อมลวรรณ จันทรวงศ์   78312 นันทนา จิตีทรัพย์
64437 นิธินันท์ ปิยะประทินภัสร์   78493 บัวสอน หงส์มาลา
65059 สุนิศา ดีวาจา   78618 นิติ เจริญกุล
68636 ชัยโรจน์ ศิริโรจน์ปรีชา   78670 สิริกรัณฑ์ งามสมพจ
68652 กัลยา หริ่มเจริญ   79215 ธนาคาร เจ๊ะมะ
68666 ธัญญพัทธ์ วีรสิรีวัฒน์   80445 ลิลลดา บรรจงสุทธิ์ 
68844 กัลญากร ฟองสันเทียะ   80458 ชโลบล ทองแก้วกูล
69093 ธนภัทร แก้วกัลยา   80570 รัตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
69139 รัณณิยากร พงษ์ประเสริฐ   80753 ปรายรุ้ง พุ่มตระกูล
69140 สมโชค เอี่ยมวิไล   81284 สุจิตรา ศรีสละ
69456 พิไลพร สง่ารัตนพิมาน   81471 รัชกฤติ เลิศกฤติกูล
69747 อัฐภรณ์ ถิ่นวิไลสกุล   81725 พยุงศรี ฤทธิพรไพศาล
69766 ศักรินทร์ เกิดมณี   81744 วารุณี มีบุญญาธรรม
69767 อารีย์ เพชรคง   82048 ณฐมน พัฒนขจร
69780 นัทวุธ ดาวเรือง   82076 กรกนก ศิวะรรัตน์
70348 บัญญํติ พัฒนชาคร   82078 สุรัตน์ เซี่ยงจ๊ง 
70349 หงสุดา ดลเจือฺ   82449 สุนันทา สุขศิริเกต
70357 เจ็ดกะรัต สินารักษ์   82726 นงนุช ทองมา
70504 บุญสม หลากกลิ่นหอม   82993 วรางค์คณา เข็มกลัด
70505 รักเกียรติ ธนะบุญ      

=======================================================
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ
=====================================================
==

 

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ