Promotion & Incentive


ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่ง VICE PRESIDENT

262 ณรงค์พล คงคารัตน์
1575 ชณิษกาญจน์ ภัทรศุภกร

 

ตำแหน่ง Director

10450 กวินทร์เนตร วัชรพันธ์ุ
26555 วันเพ็ญ บุญยวง
32316 จารุภา ถิ่นวิไลสกุล
53452 ธนสร ประภาเคน
69100 วรรณะ ทรงคุณแท้
83753 ธนชาต ธนโชติพิพิธ
85351 ธนาวัตร์ ถนอมดิษฐ์สกุล

 

ตำแหน่ง Manager

2708 สุภณิดา พงษ์ภัทรากร
2713 วิไล เบี้ยมุกดา
48583 ไพบูลย์ แสงจันทร์
48637 อังศุมาลิน โชคลาภธนวัฒน์
48857 วินัย โชคลาภธนวัฒน์
54094 ณภัสสร สมิตินทุ
60126 พัชนี ซิ้มรักษา
62666 กชภัส กฤตคุนานนท์
83761 พิมพ์ธิดา พิทักษ์วรางกูร
85455 นัธทวัฒน์ ศรีมะหันรวย

 

ตำแหน่ง Supervisor

23 สุภาว์ แสนแสง
2805 บานเย็น ญาณสุวรรณ
2854 ชลอ มาเขียว
12045 พิสมัย   ธำรงศรีสกุล
26025 คำพันธ์ จำนงกิจ
38808 ภัทรวดี เจริญศรี
46610 นิษฐา ช่วยใจดี
46628 ประพันธ์ แก้วประชุม
47148 คมฉณัฏฐ์ หุ่นชัยพิมล
47737 สุนิศา ดีวาจา
48583 ไพบูลย์ แสงจันทร์
50153 บุญเลิศ บริสุทธิ์นฤดม
50499 อัญชุลี ชิดชมนาค
52392 พินธิชา หอมอินทร์
54077 มัชนันธ์ โอฬารตระกูล
54434 นพวรรณ ชิดพลกรัง
54846 MYOLWIN MIW
55617 ภัทธนันต์ ชนิตาทรัพย์ธนา
56278 มัชฌิตา มณีวงษ์
59248 ซาลามา เปาะแต
59279 สราวุฒิ พันธ์หนอย
59638 ธีรวัจน์ กริตย์กนกพงษ์
60214 ธนพรรณ เกิดตลาดแก้ว
63483 เบญจพรรณ ทวีวัฒน์
69747 อัฐภรณ์ ถิ่นวิไลสกุล
70384 ธวัชชัย บุญแย้ม
71258 จิณณาพัติ อินตา
71455 สุชญา เชื้อวงศ์งาม
71466 รุ่งนภา ศิริกอบกุล
71484 กัญญา ปิยะภูเบศร์
75197 วิชุดา งาเนียม
76646 นลพรรณ จันทร์สุวรรณ
77185 อรพิน สืบจันทศิริ
77353 ดวงจันทร์ เถาวัลย์
80445 ลิลลดา บรรจงสุทธิ์ 
80458 ชโลบล ทองแก้วกูล
81251 โสภา เจริญสุข
81471 รัชกฤติ เลิศกฤติกูล
81725 พยุงศรี ฤทธิพรไพศาล
83494 โชติกา ลีเบี้ยว
83759 หัฐกร พรหมอ่อน
83764 ภัทรเดช พรหมภักดี
83981 ซุ้มผกา ศิริเดช
84194 ธนภรณ์ ทองเฃแกมแก้ว
84320 หฤทัย วงศ์มานะโชติ
85453 สมศรี ทองคำ
85665 นวลวรรณ ถนอมดิษฐ์สกุล

 

ตำแหน่ง STAR

10450 กวินทร์เนตร วัชรพันธ์ุ   73615 นพณัช พรหมบุตร   76431 ธัญญ์ปสิษ เดชะ
26032 สังวาลย์ วิชาธร   74326 นภัสกร ทรัพย์สมบูรณ์   76646 นลพรรณ จันทร์สุวรรณ
29261 พนารัตน์ กัวตระกูล   74761 อุษณีย์ ศรีบุญเรือง   77309 สมบูรณ์ ลุงไทย
29534 ธรารัตน์ คำเปลี่ยน   75197 วิชุดา งาเนียม   77353 ดวงจันทร์ เถาวัลย์
29946 ชนกนันท์ ทองอ่อน   76558 ปวริศา สหปัญญาวงศ์   80753 ปรายรุ้ง พุ่มตระกูล
30624 อรพรรณ ศรีถาวร   78792 ประดิษฐ์ ตรีกลิ่น   81284 สุจิตรา ศรีสละ
36267 นพรัต เขื่อนแก้ว   78859 ชไมพร กิจสมัคร   81744 วารุณี มีบุญญาธรรม
39426 สุภาพร ไทยกรณ์   78976 อาภาพร รีด   82993 วรางค์คณา เข็มกลัด
40404 วีณา ทัพนาค   79390 กฤษณา คำภูษา   30830 กรกษิณ สุนันตา
44912 อำนาจ พัฒน์ธนกิจ   81292 วาลิกา รัตนจันทร์   51191 สุณีย์ สร้างสมสุขสกุล
46253 อัญชุลี ยิ่งโยชน์   81481 ปริชาติ วงค์ละคร   55293 ศุทธนิศ จันสายออ
51791 สุธาสินี ดีเกษม   83494 โชติกา ลีเบี้ยว   64315 อมลวรรณ จันทรวงศ์
55332 ศุภชัย ธำรงืศรีสกุล   2266 พัฒน์ธนันตร์ อุระคินทร์   71654 สุรพงษ์ กลิ่นมาลี
57144 เกี๋ยงคำ ทรายเขียว   28707 พรภัสร์ชนก หิรัญชัยนนท์   72991 อัมพร ตั้งพิษฐานสกุล
58666 แก้ว อินมา   32808 สุพิน กันธิยะ   76224 ดวงรัตน์ สาธุการ
60103 คงเดช ธงไชย   47317 มาสีเตาะ อาแว   77184 วีรภัสส์ เพชรธนาสิริ
62561 พิรดา จันทร์สิทธิ์   55899 ภัญพัชญ์ ฟูพลังเจริญกูล   78493 บัวสอน หงส์มาลา
62660 ปรีญาณัฐ จงศรีวัฒนาพล   56585 ดุสิต ช่วยขิต   78670 สิริกรัณฑ์ งามสมพจ
64610 ภัทรินญา มหาวรรณ   70789 พิสมัย ใจหมั้น   80445 ลิลลดา บรรจงสุทธิ์ 
64717 ลำภู สุภาษี   77734 จารุวรรณ กันสัตรู   80458 ชโลบล ทองแก้วกูล
68665 ณัฐทิชา ไชยาคำ   80955 ขวัญฤดี สันทาลุนัย   81471 รัชกฤติ เลิศกฤติกูล
68707 โกสินธ์ ตุ้ยตามพันธ์   81016 เขมิกา ไชยสุข   81725 พยุงศรี ฤทธิพรไพศาล
69615 สุนันทา เนตรสว่าง   81861 พงศ์ศักดิ์ รักษ์เผ่าสุวรรณ   82048 ณฐมน พัฒนขจร
70771 ภรณัท ติระกุล   34903 ลัดดา ห้วยไชย   82076 กรกนก ศิวะรรัตน์
71641 สุขสัณห์ เชื้อวงศ์งาม   44776 ศิราลักษณ์ ดุษณัณฐสุภานนท์   82078 สุรัตน์ เซี่ยงจ๊ง 
71786 ภัคคชาญ เชื้อวงศ์งาม   48307 สิริกมล สิรินาวิน   82449 สุนันทา สุขศิริเกต
72137 พสธร อัสวบวรวงศ์   49537 พิชญา โพธิ์ชื่น   82726 นงนุช ทองมา
72374 สิริทัศน์ โพธิ์ภิรมย์   54542 วิทย์วศิน ภคินภูมิพัฒน์   12245 ยุทธิพร เกษสุวรรณ
72823 ณัฐนันท์ พันธ์บูรณะ   55329 อุชุกร ธำรงค์ศรีสกุล   19624 ปัทมพร อัครทรงสิน
74906 เลิศพงษ์ จักร์เพ็ชร   56129 อักษรา จุลมณีโชติ   22204 ภัคราวุฒิ คือเระห์
76024 น้ำผึ้ง เอื้อวัชโร   71194 สุพรรณษา ต๊ะปัญญา   25813 บุรินทร์ ทองแก้ว
76282 ธานินทร์ กัณหอัครพันธุ์   78652 พันธ์ศักดิ์ พุ่มพฤกษ์   33389 จีราภรณ์ บุญสม
77926 เชาว์ จันทร   79484 ภวดี รุ่งแสงธัญกร   48583 ไพบูลย์ แสงจันทร์
78565 อนันต์ จิตติวัฒนพงศ์   82000 ประดิษฐ์ ดลเจือ   56362 สูระมิตร รัตนพาหุ
79172 วิวัชชัย แก้วสายตา   33460 พิมย์ภา ตั๋นคำ   74323 จตุพร ทองคำ
79174 รัตตนา น้อยแก้ว   35119 จิรชยา แสงอรุณ   75571 กตพร สุทธิศักดิ์
79479 ทองคำ ชมนา   47634 ศิริศาสตร์ วีระวัธนชัย   76084 ดวงดาว แซ่ห้า
80585 วาริน ชิตกุล    51618 ทอปัด ลาภจารุวัชร์   77185 อรพิน สืบจันทศิริ
80638 ชรัญดา เจริญศรี   57070 บุปผา มั่งลิ้ม   77913 นันท์นทภัส ทาบุญเป็ง
80711 สติ ยางทอง   57585 ตรีปพัฒน์ เขียวขำ   77925 ฐานวรา จริงบำรุง
81461 สมจิตร์ โพธิ์ขาว   60012 จันทร์แรม พูลทวี   79215 ธนาคาร เจ๊ะมะ
81500 ชนิดา ศรีมหันโต   60282 อนันต์ ลือชา   48186 ณัฐ์ธเนศ เพชรศิระวงศ์
81505 THAN SEIN   68960 พิมพ์ลดา พงษ์ธัญโรจน์   49479 ชวลีนาดณ์ คำออน
81555 มลิวรรณ ตันติวงษ์   79692 สาริส สุรวรนนท์   64080 สว่าง อินต๊ะ
81727 สิรดา ฤทธิพรไพศาล   81251 โสภา เจริญสุข   71443 ธิรดา กุลภัทร์เดชอุดม
82125 นัชยา เจริญผล   81573 อดุลย์ สอดโคกสูง   71617 อาภา เอี่ยมวิลัย
82973 กฤษณา นันต๊ะเจริญ   45639 ราตรี ปันพันธุ์   72241 สุทารัตน์ คงตัน
83014 รุ่งนภา สุริยะชัย   47600 รณกร ชาญตระกูลวงศ์   77153 กนกกาญจน์ ขันตี
83053 เตือนใจ ทางธรรม   69628 ศรันญา สังขะพงษ์   77286 ชัย ทองสุวรรณ์
83630 กฤษชา เอี่ยมสุวรรณ   69630 ไชยวัฒน์ สุขสนิท   57175 พิทักษ์ กมลแสงมณี
83911 รวินท์นิภา สุภาคำ   70381 สุกัญญา ราชวงศ์   57583 ธนกฤต เขียวขำ
84172 วิทวัส โคกโพธิ์   73639 ญาติกา ชนะพิมพ์   69456 พิไลพร สง่ารัตนพิมาน
84320 หฤทัย วงศ์มานะโชติ   78373 สิรพริษฐ์ อนันต์ชื่นสุข   71258 จิณณาพัติ อินตา
84735 ภัชนีภรณ์ ยิ้มศิริ   78642 ประเทือง โสภาพ   72284 กัญจน์นรี อัครปรีชารัฐ
86421 กุลนัฏฐ์ นามเพ็ชร   80914 ฉัตร จันทะเกิด   74804 กิ่ง กาลสุข
86584 ประเทือง รัตโน   12494 พิมพ์ดารินทร์ วงษ์พานิช   36958 พอ. สมัชญ์กาญจน์ จันทร์ไทย
262 ณรงค์พล คงคารัตน์   23068 สมบูรณ์ สัยนิยม   47488 สว่าง วรสาร
3076 ชยกร เจริญพานิช   26016 ประไพพรรณ ปินะพัง   51509 สันติ โชคลาภธนวัฒน์
25805 แมน ทรัพย์สมัย   29085 คชาธัฎฐ์ สรดา   71839 ดรุณี แก้วสุริยา
34913 ดุสิต ห้วยไชย   33097 กวินธิดา ศรีศักดา   75322 หนูแดง บุตรดาชุย
35633 ภูชิต ห้วยไชย   57173 รัตนาภรณ์ แจ่มช้อย   75638 ดวงพร สอนเต็ม
38050 ธนายุทธ์ แซ่โค้ว   70357 เจ็ดกะรัต สินารักษ์   77102 ณัฐกฤต ธนูสังข์
56485 พงษ์พันธ์ พันธ์ตันติธร   70504 บุญสม หลากกลิ่นหอม   80570 รัตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
57069 วิมล สันทัด   70632 วิภา จงสวัสดิ์ดี      
57601 ประกิจ ศิริมา   71796 พันธุสักก์ เชื้อวงศ์งาม      
60284 บัญชา จันทร์เผ่าแสง   72011 ธนาทร ขวัญนวล      
62413 สุนีย์ นามลึก   72461 สริวัน ทนตะคุ      
62993 อารีรัตน์ บุญยะมาลิก   72466 ทวินศรี นิสัยดี      
68670 ผดุง ม่วงปาน   72965 ทิชานนท์ เอี่ยมวิไล      
71602 ธงชัย เถื่อนแอ้น   76223 ขวัญปวีณ์ จรินพันธุ์      

 

=======================================================
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ
=======================================================

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ