Promotion & Incentive


ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่ง VICE PRESIDENT

1575 ชณิษกาญจน์ ภัทรศุภกร

 

ตำแหน่ง Director

2523 กุลชญา ซื่อตรง
26555 วันเพ็ญ บุญยวง
69100 วรรณะ ทรงคุณแท้
83753 ธนชาต ธนโชติพิพิธ
85351 ธนาวัตร์ ถนอมดิษฐ์สกุล

ตำแหน่ง Manager

2708 อินทรีย์
2713 วิไล เบี้ยมุกดา
32321 ณัฐชัย สุวรรณผล
48583 ไพบูลย์ แสงจันทร์
48637 อังศุมาลิน โชคลาภธนวัฒน์
48857 วินัย โชคลาภธนวัฒน์
54094 ณภัสสร สมิตินทุ
62666 กชภัส กฤตคุนานนท์
83761 พิมพ์ธิดา พิทักษ์วรางกูร
85455 นัธทวัฒน์ ศรีมะหันรวย

 

ตำแหน่ง Supervisor

23 สุภาว์ แสนแสง
282 สุรพงษ์ ศิริบุรานนท์
2805 บานเย็น ญาณสุวรรณ
2854 ชลอ มาเขียว
6216 สุธารินท์ สุรำไพ
12045 พิสมัย   ธำรงศรีสกุล
26025 คำพันธ์ จำนงกิจ
35957 นิพาดา คำจันทร์
38808 ภัทรวดี เจริญศรี
46628 ประพันธ์ แก้วประชุม
47634 ศิริศาสตร์ วีระวัธนชัย
47737 สุนิศา ดีวาจา
50499 อัญชุลี ชิดชมนาค
51198 ชุดาภา ยศเต๋จ๊ะ
52392 พินธิชา หอมอินทร์
54077 มัชนันธ์ โอฬารตระกูล
54846 MYOLWIN MIW
55293 พีรดา จันสายออ
56166 รวีโรจน์ สิโรจน์จารุกุล
56278 มัชฌิตา มณีวงษ์
59279 สราวุฒิ พันธ์หนอย
59638 ธีรวัจน์ กริตย์กนกพงษ์
63483 เบญจพรรณ ทวีวัฒน์
70384 ธวัชชัย บุญแย้ม
71258 จิณณาพัติ อินตา
71455 สุชญา เชื้อวงศ์งาม
71466 รุ่งนภา ศิริกอบกุล
71585 สมบัติ ดัดถุยาวัตร
72250 ชัยชนะ หงส์สิริสุข
72991 อัมพร ตั้งพิษฐานสกุล
73615 นพณัช พรหมบุตร
76646 นลพรรณ จันทร์สุวรรณ
77185 อรพิน สืบจันทศิริ
77353 ดวงจันทร์ เถาวัลย์
81251 โสภา เจริญสุข
81725 พยุงศรี ฤทธิพรไพศาล
83494 โชติกา ลีเบี้ยว
83759 หัฐกร พรหมอ่อน
83764 ภัทรเดช พรหมภักดี
83981 ซุ้มผกา ศิริเดช
84194 ธนภรณ์ ทองเฃแกมแก้ว
84320 หฤทัย วงศ์มานะโชติ
85453 สมศรี ทองคำ
85665 นวลวรรณ ถนอมดิษฐ์สกุล
86428 เพชรจินดา ศรีนา
86843 กลิ่นสุคนธ์ ดำกำเหนิด
88202 ภาวิดา สุริยาวงษ์
88207 เมฑิกา สุริยาวงษ์

 

ตำแหน่ง STAR

51791 สุธาสินี ดีเกษม   77925 ฐานวรา จริงบำรุง   35119 จิรชยา แสงอรุณ
55332 ศุภชัย ธำรงืศรีสกุล   71617 อาภา เอี่ยมวิลัย   45639 ราตรี ปันพันธุ์
62561 พิรดา จันทร์สิทธิ์   72241 สุทารัตน์ คงตัน   29085 คชาธัฎฐ์ สรดา
68665 ณัฐทิชา ไชยาคำ   77153 กนกกาญจน์ ขันตี   77309 สมบูรณ์ ลุงไทย
69615 สุนันทา เนตรสว่าง   77286 ชัย ทองสุวรรณ์   80753 ปรายรุ้ง พุ่มตระกูล
71641 สุขสัณห์ เชื้อวงศ์งาม   57583 ธนกฤต เขียวขำ   30830 กรกษิณ สุนันตา
71786 ภัคคชาญ เชื้อวงศ์งาม   80570 รัตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   72991 อัมพร ตั้งพิษฐานสกุล
72374 สิริทัศน์ โพธิ์ภิรมย์   2523 กุลชญา ซื่อตรง   74323 จตุพร ทองคำ
72823 ณัฐนันท์ พันธ์บูรณะ   82098 สุวรรณ ธนิดนอก   76084 ดวงดาว แซ่ห้า
76282 ธานินทร์ กัณหอัครพันธุ์   83498 รุ่งโรจน์ อาจผึ่ง   77913 นันท์นทภัส ทาบุญเป็ง
77926 เชาว์ จันทร   83622 ปาริฉัตร์ พรมมา   64080 สว่าง อินต๊ะ
79172 วิวัชชัย แก้วสายตา   85046 สายทิพย์ เขียวหวาน   51509 สันติ โชคลาภธนวัฒน์
79174 รัตตนา น้อยแก้ว   85638 นวิยา ใจซื้อ   75638 ดวงพร สอนเต็ม
79479 ทองคำ ชมนา   86776 อภิชัย อัครจินดานนท์   81433 จีรเดช กรุงนะ
81461 สมจิตร์ โพธิ์ขาว   87849 คุณนพพร เจริญธัญญากร   79278 นัยน์ปพร เจริญพัฒนเศรษฐ์
81505 THAN SEIN   88200 วราภรณ์ ธนปฐมสินชัย   36277 กิตติศักดิ์ เขื่อนแก้ว
82973 กฤษณา นันต๊ะเจริญ   88207 เมฑิกา สุริยาวงษ์   85714 กันต์ฤทัย ธรรมะใจ
83053 เตือนใจ ทางธรรม   88224 กุหลาบ แก้ววงค์นิล   10450 กวินทร์เนตร วัชรพันธ์
83630 กฤษชา เอี่ยมสุวรรณ   88665 ณิชชา สุริยาวงศ์   29946 ชนกนันท์ ทองอ่อน
84320 หฤทัย วงศ์มานะโชติ   89118 ลักขณา คำคติ   80585 วาริน ชิตกุล 
84735 ภัชนีภรณ์ ยิ้มศิริ   55843 พิภพ ดีสุดเกิด   80638 ชรัญดา เจริญศรี
86584 ประเทือง รัตโน   72716 พิมพ์รัตน์ มาลี   80711 สติ ยางทอง
262 ณรงค์พล คงคารัตน์   82129 สำเนาว์ ภาคภูมิ   81500 ชนิดา ศรีมหันโต
3076 Angel   82774 สุระษา ตะโหนดทอง   79390 กฤษณา คำภูษา
25805 แมน ทรัพย์สมัย   85102 ชลธีย์ เชียงทอง   47317 มาสีเตาะ อาแว
56485 พงษ์พันธ์ พันธ์ตันติธร   88202 ภาวิดา สุริยาวงษ์   60012 จันทร์แรม พูลทวี
57069 วิมล สันทัด   68273 ภูนิเวศภัส ยลไพบูลย์   68960 พิมพ์ลดา พงษ์ธัญโรจน์
57601 ประกิจ ศิริมา   70595 ปทิตตา ใจชื้น   47600 รณกร ชาญตระกูลวงศ์
60284 บัญชา จันทร์เผ่าแสง   79161 หลวย ขาวสะบาย   69628 ศรันญา สังขะพงษ์
68670 ผดุง ม่วงปาน   80712 สุรภา ตรุณจันทร์   33097 กวินธิดา ศรีศักดา
73615 นพณัช พรหมบุตร   82634 นาง อัจฉริยา เสริมทอง   72011 ธนาทร ขวัญนวล
74326 นภัสกร ทรัพย์สมบูรณ์   83164 วรนุช พูลศิริวิทย์   82078 สุรัตน์ เซี่ยงจ๊ง 
75197 วิชุดา งาเนียม   84418 สิรารมย์ แมนีลี   82449 สุนันทา สุขศิริเกต
78792 ประดิษฐ์ ตรีกลิ่น   60005 เหรียญ แก้วทะนง   82726 นงนุช ทองมา
81292 วาลิกา รัตนจันทร์   81132 ภิญโญ หอมกลั่น   22204 ภัคราวุฒิ คือเระห์
83494 โชติกา ลีเบี้ยว   81925 รชต ปัญญาวสษฐ์   79215 ธนาคาร เจ๊ะมะ
2266 พัฒน์ธนันตร์ อุระคินทร์   86594 ดวงพร เทียมทิพย์   54244 ภควรรณ ศิริรักษ์
55899 ภัญพัชญ์ ฟูพลังเจริญกูล   81745 จิตรา สอนอาจ   74196 ภุมรินทร์ สุดชดา
56585 ดุสิต ช่วยขิต   85792 เบญจมาวรรณ รัตนวรรฌ์   82074 มาริณี บูละ
70789 พิสมัย ใจหมั้น   26032 สังวาลย์ วิชาธร   58666 แก้ว อินมา
77734 จารุวรรณ กันสัตรู   29261 พนารัตน์ กัวตระกูล   60103 คงเดช ธงไชย
44776 ศิราลักษณ์ ดุษณัณฐสุภานนท์   29534 ธรารัตน์ คำเปลี่ยน   81555 มลิวรรณ ตันติวงษ์
48307 สิริกมล สิรินาวิน   30624 อรพรรณ ศรีถาวร   81727 สิรดา ฤทธิพรไพศาล
55329 อุชุกร ธำรงค์ศรีสกุล   36267 นพรัต เขื่อนแก้ว   84172 วิทวัส โคกโพธิ์
56129 อักษรา จุลมณีโชติ   39426 สุภาพร ไทยกรณ์   62413 สุนีย์ นามลึก
78652 พันธ์ศักดิ์ พุ่มพฤกษ์   40404 วีณา ทัพนาค   71602 ธงชัย เถื่อนแอ้น
79484 ภวดี รุ่งแสงธัญกร   44912 อำนาจ พัฒน์ธนกิจ   78859 ชไมพร กิจสมัคร
82000 ประดิษฐ์ ดลเจือ   46253 อัญชุลี ยิ่งโยชน์   81481 ปริชาติ วงค์ละคร
51618 ทอปัด ลาภจารุวัชร์   57144 เกี๋ยงคำ ทรายเขียว   80955 ขวัญฤดี สันทาลุนัย
57070 บุปผา มั่งลิ้ม   62660 ปรีญาณัฐ จงศรีวัฒนาพล   81016 เขมิกา ไชยสุข
57585 ตรีปพัฒน์ เขียวขำ   64610  ภัทรินญา มหาวรรณ   47634 ศิริศาสตร์ วีระวัธนชัย
60282 อนันต์ ลือชา   64717 ลำภู สุภาษี   79692 สาริส สุรวรนนท์
81251 โสภา เจริญสุข   68707 โกสินธ์ ตุ้ยตามพันธ์   80914 ฉัตร จันทะเกิด
81573 อดุลย์ สอดโคกสูง   70771 ภรณัท ติระกุล   26016 ประไพพรรณ ปินะพัง
69630 ไชยวัฒน์ สุขสนิท   72137 พสธร อัสวบวรวงศ์   76223 ขวัญปวีณ์ จรินพันธุ์
70381 สุกัญญา ราชวงศ์   74906 เลิศพงษ์ จักร์เพ็ชร   77353 ดวงจันทร์ เถาวัลย์
73639 STAR 59   76024 น้ำผึ้ง เอื้อวัชโร   76224 ดวงรัตน์ สาธุการ
78373 สิรพริษฐ์ อนันต์ชื่นสุข   78565 อนันต์ จิตติวัฒนพงศ์   81725 พยุงศรี ฤทธิพรไพศาล
78642 ประเทือง โสภาพ   82125 นัชยา เจริญผล   82048 ณฐมน พัฒนขจร
23068 สมบูรณ์ สัยนิยม   83014 รุ่งนภา สุริยะชัย   75571 กตพร สุทธิศักดิ์
70357 เจ็ดกะรัต สินารักษ์   83911 รวินท์นิภา สุภาคำ   48186 ณัฐ์ธเนศ เพชรศิระวงศ์
70504 บุญสม หลากกลิ่นหอม   86421 กุลนัฏฐ์ นามเพ็ชร   36958 พอ. สมัชญ์กาญจน์ จันทร์ไทย
70632 วิภา จงสวัสดิ์ดี   34913 ดุสิต ห้วยไชย   47488 สว่าง วรสาร
71796 พันธุสักก์ เชื้อวงศ์งาม   35633 ภูชิต ห้วยไชย   2403 กวินทัต สุรำไพ
72461 สริวัน ทนตะคุ   62993 อารีรัตน์ บุญยะมาลิก   56538 ต้นสกุล เจิญโชติวัฒน์
72466 ทวินศรี นิสัยดี   38050 ธนายุทธ์ แซ่โค้ว   82276 ขวัญเรือน ชิดสูงเนิน ขวัญ
81284 สุจิตรา ศรีสละ   74761 อุษณีย์ ศรีบุญเรือง   83732 ศิราภรณ์ คนไว
81744 วารุณี มีบุญญาธรรม   76558 ปวริศา สหปัญญาวงศ์   84410 สุรนันท์ ทัพซ้าย
51191 สุณีย์ สร้างสมสุขสกุล   78976 อาภาพร รีด   85353 พชกร ธัชยานันต์
55293 ศุทธนิศ จันสายออ   28707 พรภัสร์ชนก หิรัญชัยนนท์   85640 กาญจนา บุญจง
64315 อมลวรรณ จันทรวงศ์   32808 สุพิน กันธิยะ   87991 พยงค์ รัตนายน
71654 สุรพงษ์ กลิ่นมาลี   81861 พงศ์ศักดิ์ รักษ์เผ่าสุวรรณ   85591 เกษร คำป้อ
77184 วีรภัสส์ เพชรธนาสิริ   34903 ลัดดา ห้วยไชย   83370 วนิดา ปัญญาคม
82076 กรกนก ศิวะรรัตน์   49537 พิชญา โพธิ์ชื่น   69050 สุพาศิลป์ คงทวี
12245 ยุทธิพร เกษสุวรรณ   54542 วิทย์วศิน ภคินภูมิพัฒน์   82714 จันธนพร สินโสภา
25813 บุรินทร์ ทองแก้ว   71194 สุพรรณษา ต๊ะปัญญา   86340 รัตนา จันทร์วิสัย
56362 สูระมิตร รัตนพาหุ   33460 พิมย์ภา ตั๋นคำ      

=======================================================
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ
=======================================================

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ