Promotion & Incentive


ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น


 

ตำแหน่ง PRESIDENT

262 ณรงค์พล คงคารัตน์


ตำแหน่ง VICE PRESIDENT

25805 แมน ทรัพย์สมัย

 

ตำแหน่ง Director

512 เกรียงไกร ไชยวงศ์สิงห์
19094 อังศุมาลิน โชคลาภธนวัฒน์
26012 กัญญา โพธิสัตย์
31779 กันยากร มะลิสา
37455 นวพร โพธิดะนุช
53134 มนัสสิริ แก้วสริยะศักดิ์
47485 วิภารัก วรสาร


ตำแหน่ง Manager

5888 อภิชาติ ฤกษ์เสน
29679 รัตนา ห้วยไชย
55617 ภัทธนันต์ ชนิตาทรัพย์ธนา
59279 สราวุฒิ พันธ์หนอย
72991 อัมพร ตั้งพิษฐานสกุล
47486 ศรีพัน วรสาร
70648 วรรณี เติมประยูร
83164 วรนุช พูลศิริวิทย์

 

ตำแหน่ง Supervisor

321 กชภัส กฤตคุนานนท์
26291 ฐิติพรรณ บำรุงผล
29311 บรรพต สมพงษ์
34903 ลัดดา ห้วยไชย
46613 สุชาตา สุวรรณหลิ่ม
47487 พงษ์ดนัย วรสาร
47489 คมสันต์ วรสาร
49282 ธณัตถ์ ชุมภูศรี
49537 พิชญา โพธิ์ชื่น
51360 ชลาทิพย์ วิทยวราวัฒน์
53922 อิทธิพล สงิมทอง
56538 ต้นสกุล เจิญโชติวัฒน์
57585 ตรีปพัฒน์ เขียวขำ
65199 ศุภิกาลักษณ์ ยลไพบูรย์
71138 ฉัฐธยาน์ จิรพัสบุญฤทธิ์
73408 ปัญยพัชร์ คลองเดช
81368 ณัฐพงษ์ วงศ์จักร
81745 จิตรา สอนอาจ
82973 กฤษณา นันต๊ะเจริญ
83622 ปาริฉัตร์ พรมมา
84418 สิรารมย์ แมนีลี
85353 พชกร ธัชยานันต์
85367 วุฒิภัทร ศรีท้วม
85638 นวิยา ใจซื่อ
86388 วิมลพรรณ ลือชัย
87891 เจรพรรณ์ เจตณรงค์
87991 พยงค์ รัตนายน
89081 วรัญญา มีเนตรี
91302 ภาคภูมิ วงษ์วานิช

 

ตำแหน่ง STAR

31779 กันยากร มะลิสา   89173 สุนทรี กลิ่นรอด   85225 กฤษณะ นันต๊ะเจริญ
35460 สุภาพร คำเรือง   47486 ปภาภัทร สหชาติบารมี   85948 มลิวัลย์ รักษ์เผ่าสุวรรณ
51360 ชลาทิพย์ วิทยวราวัฒน์   47487 จันนวล ดวงวรรณา   86251 ศศิธร ลีหัวสระ
64390 วชิราวลี ไกลถิ่น   47489 กัญญาภัทร เทสันตะ   86514 ฐานิดา แกแง้ว
70654 จิรัสย์ วัฒนกิจกุลพิศาล   68275 เจนนิวา วรรณชาติ   88201 สหชัย ธนปฐมสินชัย
71138 ฉัฐธยาน์ จิรพัสบุญฤทธิ์   70649 ภรณ์สิณี ก้าวสัมพันธุ์   89572 อภิชา คีระกูล
84288 ศศิณา นิลกำแหง   81013 MAHESH PANDEY   89835 ปณิตา อิทธิวรธาดา
84996 บรรจบ คงศิริ   82139 สุภทา อาทิตย์สาม   48159 เทพไพลิน ช้อนไชย์
87365 โสภา โคล์ซั่น   86104 ศุทรา อู๋ทรัพย์   58412 วันนา เติมคลัง
87588 ธงชัย ปันทิ   87175 บุญญรัตน์ พรมมา   82049 ซิ่วจิ้น แซ่อึ่ง
89138 แฉล้ม หมื่นเอ   87515 ชญานิศ มาลีวงศ์   86068 อัญชัญ กันอินต๊ะ
89190 รพีพร สิงขรอาสน์   89493 สมพร ชัยพันธ์   87696 นวลปรางค์ กลัดมุข
89449 ภัสสรา ปาละวงศ์   90779 สายฝน รุจิราพรพันธุ์   89378 เตือนใจ เจียงสมบูรณ์
89562 วรรณกร ชิณณะวิมล   19138 พิรานันท์ ธีรธรรมกุณช์   92549 บุญสนิต ชูช่วย
90793 พิสิษฐ์ ฤกษ์เสน   22042 นันทิตา บุญธรรม   92675 ภูมรินทร สุดชดา
91315 สิริณัฎฐ์ โหราศาสตร์   26012 กัญญา โพธิสัตย์   92776 เบญจมาวรรณ รัตนวธรณ์
92244 ปิยาวรรณ เตปิน   36547 เอกพล นันตี   54787 ภาคภูมิ โชคชัยรุ่งโรจน์
2528 ประธาน ถาดทอง   75763 พรรณวิภา ทิพักดี   82652 ชุติมา อินตา
72201 ปราโมทย์ จารุวิวัฒน์วงศ์   76682 ณัฐนันท์ มีคงโชติอนันท์   86157 ชนิสรา แสนอุ้ม
76427 การจนา มั่นเหมาะ   81867 กานติมา คาเมอิ   86253 ศกุนิชญ์ แวอูมา
85029 เมธิตา แก้วบุญเรือง   82576 อัญชิสา ศรีสะอาด   87579 HEM SIDA
85508 สุพัตร์ สุภาคำ   83835 อรุณี เจียมพจนาวงศ์   89088 ประเทือง มั่นประเทศ
89081 วรัญญา มีเนตรี   84774 ทองสุข ภูผาแนบ      

=======================================================
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ
=======================================================

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ