Promotion & Incentive


Korea Masterpiece Challenge Trip #รอบที่1,2


====================================================================
รายชื่อสมาชิกที่เดินทางรอบ 21-25 พ.ย. 60 ( จำนวน 122 ท่าน )

คุณ กมนต์ภรณ์ ขาวรัตน์   คุณ นันท์ลิน แก้วสริยะศักดิ์   คุณ วรรณะ ทรงคุณแท้
คุณ กรพัชรา โกมลธิติกร   คุณ น้ำทิพย์ มงคลนาม   คุณ วัชรินทร์ เผือกทอง
คุณ กฤษณา นันต๊ะเจริญ   คุณ นิรุตน์ อะตะมะ   คุณ วันเพ็ญ บุญยวง
คุณ กิมช้วน นพกาศ   คุณ นุชสรา วิเศษเเก้ว   คุณ วารุณี อุทธา
คุณ กุหลาบ สิทธิโบ   คุณ บุญศรี สมใจอ้าย   คุณ วิชิต ตรีสุระอนันต์
คุณ เกรียงไกร ไชยวงศ์สิงห์   คุณ เบญจพรรณ ทวีวัฒน์   คุณ วินัย โชคลาภธนวัฒน์
คุณ ขนิษฐา วรรณเสวี   คุณ เบญญาภา ดอนจักร์   คุณ วิภารัก วรสาร
คุณ เขมิกา รัตนภาธร   คุณ ประเทือง มั่นประเทศ   คุณ วิมลพรรณ ลือชัย
คุณ คชาธัฎฐ์ สรดา   คุณ ประภา แจ่มแจ้ง    คุณ วิฬุรห์รัตน์ ฟองรัตน์
คุณ จันทร์แรม ลำดวน   คุณ ประภาพรรณ ธรรมมิโกมินทร์   คุณ ศรีจรูญ มูลรัตน์
คุณ จารุณี ธนสวัสดีชัยกุล   คุณ ปรีชา มณีวรรณ   คุณ ศรีพัน วรสาร
คุณ จินดานุช จารุวิวัฒน์วงศ์    คุณ ปิยะนารถ พงศ์พยัคฆ์   คุณ ศศิธร แสงอ้าย 
คุณ จิราภรณ์ อะตะมะ   คุณ ปิยาวรรณ เตปิน   คุณ ศิริพร นิ่มเนียม
คุณ เจรพรรณ์ เจตณรงค์   คุณ ผ่องศรี ทองแก้ว   คุณ ศุภพิสมัย จันทร์ฟอง
คุณ ชไมพร กิจสมัคร   คุณ พงษ์ดนัย วรสาร   คุณ สมนึก สุภาสุทธิรักษ์
คุณ ชยกร ชมนา    คุณ พยงค์ รัตนายน   คุณ สว่าง วรสาร
คุณ ชัยชนะ หงส์สิริสุข   คุณ พรทิพย์ โยธา   คุณ สานิกุณ ลักษณ์เทวี
คุณ ชาลิสา รัตนโชติธาดา   คุณ พรประพา ปิ่นศักดิ์   คุณ สิรดาวรรณ ยานะโส
คุณ โชติกา ลีเบี้ยว   คุณ พรพรรณ ชุมภูศรี   คุณ สุจริต กันชุม
คุณ ซีสซี่ย โกว์มิสค์   คุณ พรพิมล ตุ้ยดง   คุณ สุธีญา อังกาบ
คุณ ญาณิศา ปาลี   คุณ พรพิสุทธิ์ หงส์สิริสุข   คุณ สุพิน อินทา
คุณ ฐานวรา จริงบำรุง   คุณ พัณณิตา ต๊ะคำ   คุณ สุภาพร ไทยกรณ์
คุณ ฐิตากร เกษมจิตต์   คุณ พิชญาดา ดำแก้ว   คุณ สุรัตวดี อุทธา
คุณ ณภัสสร สมิตินทุ   คุณ พิมพ์ทอง มณีวรรณ   คุณ สุวาพร พรมวิหาร
คุณ ณัฐกิตต์ ทันธนกาญจน์   คุณ พีรดา จันสายออ   คุณ สุวิพรรณ กันชุม
คุณ ณัฐพงษ์ วงศ์จักร   คุณ พีรวิชญ์ ห้วยไชย   คุณ โสภา กิติภัทร์ถาวร
คุณ ณัฐพล เนาว์ชุมภู   คุณ ภัชพันธ์ จิตไธสง   คุณ โสภา เจริญสุข
คุณ ดวงพร เทียมทิพย์   คุณ ภัทร์ฐิตา คำราพิซ   คุณ หฤทัย วงศ์มานะโชติ
คุณ เดือน กันทะโล   คุณ ภูชิต ห้วยไชย   คุณ อกนิษฐ์ มั่นเขตรวิทย์
คุณ ทรัพย์ศิริ โชคลาภธนวัฒน์   คุณ มะลิวัลย์ สกุลทิพย์แท้   คุณ อรินรัตน์ กันทะพงค์
คุณ ทองคำ ชมนา   คุณ มัชนันธ์ โอฬารตระกูล   คุณ อังศุมาลิน โชคลาภธนวัฒน์
คุณ ธณัตถ์ ชุมภูศรี   คุณ มานิตย์ อารินทร์   คุณ อัญชุลี รุ่งโรจน์กิจการ
คุณ ธนกฤต วิชญะคุณากร   คุณ รนิดา ต๊ะคำ   คุณ อัมพร ตั้งพิษฐานสกุล
คุณ ธนพร สมใจอ้าย   คุณ รวินท์นิภา สุภาคำ   คุณ อัมพร เพ็ชรมั่ง
คุณ ธมลนัฎฐ์ แก้ววงค์นิล   คุณ รัตติกาล เด็ดโลก   คุณ อาลี นันต๊ะจันทร์
คุณ ธัญญาลักษ์ ธนวีรวัฒนสกุล   คุณ รัตนา ห้วยไชย   คุณ อำพร โฆษ์สงวน
คุณ นงเยาว์ ดวงคำซาว   คุณ รุ่งนภา ปินคำ   คุณ อำพัน ยิ่งโยชน์
คุณ นเรศ ลำดวน   คุณ รุ่งนภา สุริยะชัย   คุณ อุเทน สมบุตร 
คุณ นวลปรางค์ กลัดมุข   คุณ ลัดดา โกว์มิสค์   คุณ เอกพล นันตี
คุณ นัชยา เจริญผล   คุณ ลูก้า เออจีนี่ โกว์มิสค์   คุณ แอนนา ลือชา
คุณ นันท์นภัส แสงเมืองคำ   คุณ วรรณ์เพ็ญ บุญฤทธิ์       

 

รายชื่อสมาชิกที่เดินทางรอบ 22-26 พ.ย. 60 ( จำนวน 94 ท่าน )

คุณ กนกกาญจน์ พันชาตรี   คุณ ธรรมศักดิ์ ธรรมเที่ยง   คุณ ลิปปภัทร์ ควรสนธิ
คุณ กนกลักษณ์ สุปิณะ   คุณ ธัญญพัทธ์ วีรสิรีวัฒน์   คุณ วนิดา ผ่านสำแดง
คุณ กรกนก ศิวะรัตน์   คุณ ธัญศิตา ธรรมเที่ยง   คุณ วรรณวิมล โอถาวรวงษ์
คุณ กัญญา โพธิสัตย์   คุณ ธีระพงศ์ หนูบุญรักษ์   คุณ วรรณี เติมประยูร
คุณ กันยากร มะลิสา   คุณ นภาพร สะตะวสิน   คุณ วริสรา คูณผล
คุณ กัปตัน ชาวตระการ   คุณ นวลวรรณ ถนอมดิษฐ์สกุล   คุณ วิมล สันทัด
คุณ กาญจน์ โพธิ์ดง   คุณ นิธินันท์ ปิยะประทินภัสร์   คุณ วีระศักดิ์ จำปาพันธ์
คุณ กาญจนา เบ็ญพาด   คุณ บรรณ์ภสรน์ เลิศสุวรรณ์   คุณ ศศิรินทร์ เรืองสังข์
คุณ กานต์รวี พัฒนวิทิตวาณิชย์    คุณ บัญยพัชร์ คองเดช   คุณ ศศิอร จันทร์ต้อน
คุณ กุลริศา วรพันธุ์   คุณ บุญเลิศ บริสุทธิ์นฤดม   คุณ ศุภิกาลักษณ์ ยลไพบูรย์
คุณ เกสร แก้วประชุม   คุณ บุปผา มั่งลิ้ม   คุณ สกล รักษาศรี
คุณ คณิศร แก้วสุริยา   คุณ บุปผา สุขเกษม   คุณ สติ ยางทอง
คุณ จงกล ตะพัง   คุณ ปนัดดา เมืองเหล็ม    คุณ สมนึก เจริญธัญญากร 
คุณ จันจิรา ดาราอัมพรเกษม   คุณ ปวันภัทร บุญเทียม    คุณ สมโภช ชนะสิทธิ์
คุณ จันทร์เพ็ญ สุจิพิธธรรม   คุณ ปัทมาวดี ชลีธรณ์    คุณ สมสุดา พราพรม
คุณ จิตรดา เทียนก้อน   คุณ พรดี เพ็ชรมณีไพศาล   คุณ สรยุทธิ์ ฮะปาน
คุณ จิรารัตน์ สุขเกษม   คุณ พันตำรวจโทตนุภัทร ศรีวิบุลย์   คุณ สายฝน รุจิราพรพันธุ์
คุณ เจริญยศ รัตนพงษ์   คุณ พิทักษ์ กมลแสงมณี   คุณ สุชญา โสมศรี่
คุณ ฉัตรเพชร ศิลา   คุณ พิไลวรรณ พลเสน   คุณ สุชาดา นกดำ
คุณ ชยพลพนม หมื่นแสนอนันชร   คุณ ไพบูลย์ แสงจันทร์   คุณ สุชาติ แก้วประชุม
คุณ ชรินทร์ทิพย์ เอี๊ยวฮะ   คุณ ภัทธนันต์ ชนิตาทรัพย์ธนา   คุณ สุดารัตน์ เจ๊ะพงศ์ 
คุณ ญาณภัทร เอี้ยวฮะ   คุณ ภัสร์วรา สิงห์ดารารัตน์   คุณ สุทธิพงศ์ รักษาศรี
คุณ ฐานุพงศ์ อนุชัยพาณิชย์   คุณ ภูนิเวศภัส ยลไพบูลย์   คุณ สุวิทย์ ใจบุญ
คุณ ณภัทร สมสวน   คุณ ภูวเดช สนทมิโน   คุณ เสกสรรค์ สมัครวงศ์์พาณิช
คุณ ณภัสสรณ์ พรชัยสิริวรกุล   คุณ มุกดา วารีรักษ์   คุณ อมรรัตน์ แก้วประชุม
คุณ ณรงค์พล คงคารัตน์   คุณ แมน ทรัพย์สมัย   คุณ อรพิน สืบจันทศิริ
คุณ ณัฐชัย สุวรรณผล   คุณ ระพีพร พัชนี   คุณ อรพิน แสนพวง
คุณ ด.ช.ปัณณพัฒน์ ศิลา   คุณ ระพีร์พัชญ์ อินทมาตย์   คุณ อรอุมา บัวเกิด
คุณ ดนุพัฒน์ กุนทรัพย์โกศล   คุณ รัตนะ เจริญธัญญากร   คุณ อักษรา จุลมณีโชติ
คุณ ดวงใจ ณ นุวงค์   คุณ รุ่งโรจน์ อาจผึ่ง   คุณ อำพรรัตน์ ชนะสิทธิ์
คุณ ธนัญชนก ปิยะพันธ์    คุณ ลำไย ดวงดาว   คุณ อิงอร พรหมมินทร์
คุณ ไอศูรย์ ผู้เชียวชาญ            

 

กำหนดการณ์ส่ง Passport สมาชิกที่เดินทางรอบ 21-25 และ 22-26  พ.ย. 60 

- กำหนดส่งสำเนาหน้า Passport ภายในวันที่ 15 ต.ค. 60

- กำหนดส่ง Passport ตัวจริง วันที่ 31 ต.ค. 60

---------------------------------------------------------------------
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติรอบ 11-15 ธ.ค. 60
http://www.mlvinc.com/promotion_detail.php?id=65

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อคุณรุ่งนภา 098-824-1299

Line id : Mlvstartup


 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขแลกข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ