Promotion & Incentive


ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น
ตำแหน่ง Director

5888 อภิชาติ ฤกษ์เสน
54423 ชัยยง คณะสิทธิ์
70648 วรรณี เติมประยูร


ตำแหน่ง Manager

46628 ประพันธ์ แก้วประชุม
56166 รวีโรจน์ สิโรจน์จารุกุล
85530 ณัฐพัชร์ บุศวะ
91153 ธันยมัย ทวีทรัพย์พิทักษ์


ตำแหน่ง Supervisor

21603 ภาคิน ศิริรักษ์
26121 แก่นแก้ว เสาวภาคย์
26137 สัญญา เจษฏายุทธ
31421 ดา เพ็ชรมั่ง
36547 เอกพล นันตี
42267 แจ่มจันทร์ ดวงจิตร
52449 สิริพร ภิระบรรณ์
54244 ภควรรณ ศิริรักษ์
55640 เจตนิพิฐ พิชญ์พินิจ
55899 ภัญพัชญ์ ฟูพลังเจริญกูล
59231 พิษณุ ขอภิิมาย
60004 ณัฐมน อยู่ม่วง
68273 ภูนิเวศภัส ยลไพบูลย์
73125 ลำไย ดวงดาว
74183 อรพิน แสนพวง
85032 จุฬาลักษณ์ แซ่ลิม
85552 พัชรกันย์ ชูสินรุจินันท์
88224 กุหลาบ แก้ววงค์นิล
89119 ภัชริน คำคติ
89120 มารุต เพ็ชรมณี
89122 ธนัสถา พรมมา
93701 เจิม จำปาโพธิ์
94680 ณภัทร สมสวน


ตำแหน่ง STAR

889 HATYAI METRO   889 HATYAI METRO   90735 นพดล ยุทธนาการ
26030 Beauty   89177 สมาน เพียรชัย   94134 ทองพิมพ์ กันธรรม
56560 สรสาท    89186 สมจิตร คงพู   24876 ณปภัช พรหมเทพ
60007 สุชาดา อัศวรัตน์   89500 เสาวลักษณ์ หัตกรพิสุทธ์   64551 ณิชาภา เมธาฐิติคุณ
63491 ณัฐชยา ทวีวัฒน์   89947 ธิดารัตน์ บุญเม่น   70648 วรรณี เติมประยูร
72834 ชุตินันท์ ชาวบ้านกร่าง   90030 วิลาวัลย์ คำสร้อย   83044 ศรีสังวาล มีบุญ
75388 ภูวเดช พุฒศิริ   90931 ญาณภัทร เอี้ยวฮะ   85020 พรินพร ใสกระจ่าง
76751 ปณิดา แสนพวง   91477 ศิธร เสมาทอง   89131 น้ำค้าง ดวงรัตน์
80691 ทรรศนันท์ ปิ่นทอง   91723 ณิศศาาณัฐ เหมะประเสรืฐสุข   89896 บุญสม ใยระย้า
83565 อุบล วิทยาเอนกนันท์   70734 รัฐชาตร์ บารมีปุญญพัฒน์   91934 ภัทรวีร์ มีเนตรี
84431 ธมนต์ภัทร ทองสุนทรสิริวี   85741 สุทัศนา จำปาหอม   92495 จำเนียร ชนะพิมพ
85559 พิมชนก ชัยโย   90027 สุวรรณา บุญสาระ   93702 สิทธิชัย เติมประยูร
89299 สว่าง ไกรไธสง   90028 กฤษชนก วงศ์คำมา   35156 กฤษณ์สพล บํารุงผล
93701 เจิม จำปาโพธิ์   90282 อรอุมา ศรีสว่าง   88799 จิตนา สุริยฉาย
94084 คมธัช วงษ์ทองแท้   91514 นุตประวีณ์ หลินศุวนนท์   89223 ธนะสิทธิ์ ศรีศิวโรจน์
94496 วิโรจน์ ศรีราช   92402 เจ้าอินทรีย์789   91175 ภูวดิษฐ์ กรกิรติ
94827 ระวิวรรณ แสงเพ็ญออ่น   26878 พัทธวรรณ ทวีเกษตร   91209 มะลิวัลย์ สกุลทิพย์แท้
95196 บุญฤทธิ์ ชัยโย   26880 อัจฉรา พรรักษ์ตัว   91933  ธัญญพัทธ์ วิศาลประพัฒน์
96185 นพรัตน์ จำปาโพธิ์   27003 ดวงพร แตงตระกูล   92434 ญาติกา ชนะพิม
2260 นิชานันท์ ชูนาม   75847 กุลริศา วรพันธุ์      
51909 เสมียน ผกากลิ่น   83060 นฤนาท ไฝเครือ      
54475 วัลลีย์ ภิระบรรณ์   83851 ประนอม นงคาวาส      
75785 อัครวัฒน์ ภัคไชยพันธ์ุ   85032 จุฬาลักษณ์ แซ่ลิม      
79728 สมนึก สุภาสุทธิรักษ์   89121 นิภาพร คำคติ      
82089 มณฑาทิพย์ นพกาศ   89496 อาจรัีย์ บุญศรี      
87357 สุกัญญา วรรณปะเก   89908 รำเพย เหมือนแก้ว      


=======================================================
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ


=======================================================

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ