Promotion & Incentive


ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น
ตำแหน่ง Vice President

พัฒน์ธนันตร์ อุระคินทร์


ตำแหน่ง Director

แอนนา ลือชา


ตำแหน่ง Manager

นพวรรณ ชิดพลกรัง
ทองคำ ชมนา
ลักขณา คำคติ
ลัดดา ห้วยไชย
จารุณี ธนสวัสดีชัยกุล
ธัญญธร ภูภักดี
วิไล ผดุงเจริญ


ตำแหน่ง Supervisor

สาวิตรี โปราคำ
ลำยอง จันทร์หอม
พีรวิชญ์ ห้วยไชย
อิทธิพล สงิมทอง
สูระมิตร รัตนพาหุ
บุญลือ คงคารัตน์
สุทัศน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
ประโยชน์ หงส์สิริสุข
ธนรัฐ เจริญนาคพันธุ์
ธนากร ทองสุวรรณ์
ปริชาติ วงค์ละคร
นัชยา เจริญผล
รุ่งโรจน์ อาจผึ่ง
พิชา ชื่นอารมณ์
ศิวรรจน์ บุศวะ
ชยพลพนม หมื่นแสนอนันชร
อภิชัย อัครจินดานนท์
จิตนา สุริยฉาย
ประเทือง มั่นประเทศ
นิภาพร คำคติ
กำไล ดวงรัตน์
แก้ว แสงใส
ภูวดิษฐ์ กรกิรติ
โฉมศรี ช๋างโต
พัชษณา โกมลบูรพ์
นางสาว วนิดา ภูภักดี
นุชสรา วิเศษเเก้ว
กนกกาญจน์ พอก๊ะ


ตำแหน่ง STAR

เกรียงไกร ไชยวงศ์สิงห์   วาสนา ขจรกุลชลธร   บุญนำ ประเสริฐลาภ
ยงยุทธ สุวรรณสนิท   สมศักดิ์ นกศิริ   อรนุช มากสมบัติ
ลักษณารีย์ หนูบุญรักษ์   อุลัย แก้วพรหม   เหมือนฝัน มีทรัพย์
จารุณี ธนสวัสดีชัยกุล   ชยพลพนม หมื่นแสนอนันชร   ลำไพ อินหาดกรวด
สุนิศา ดีวาจา   สุพรรณ ศิริชัย   พัฒนศักดิ์ สิทธิโคตร
ธัญญธร ภูภักดี   ภัชริน คำคติ   นางสาวเนตรชนก ชาติชนบท
ภัสรา แบ่งเขต   แก้ว แสงใส   วารุณี อุทธา
สุทัศน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา   นันธวรรณ จันทรา   พัชษณา โกมลบูรพ์
วิไล ผดุงเจริญ   พรพิมนต์ สมานวงษ์   นางสาว วนิดา ภูภักดี
วฤณภัส เวชวิฐาน   อำพันธ์ ใจล่วง   วาสุ ภัคธรณิชกุล
ปิยะฉวี เขษมนิจภิรมย์   เจ๊ะรอฮีด๊ะ วาจิ   นุชสรา วิเศษเเก้ว
ปรียานุช ชูพรรคพานิช   ภูมิรัตน์ ลือศิริ   สุภาภรณ์ โคตรภูธร
หมวย ก้าวสัมพันธุ์   รัชสุดา ศิริพราหมณกุล   อภิชาติ ลี้จินดา
สมเกียรติ เจิดจ้าสุริยัน   กิตติณรงค์ คำปปลิว   กนกกาญจน์ พอก๊ะ
จตุพร สุขวัฒนา   จำเริญ ขุนเณร    
ประโยชน์ หงส์สิริสุข   ถาวร โหราศาสตร์    
ปัญยพัชร์ คลองเดช   โฉมศรี ช๋างโต    
ธนากร ทองสุวรรณ์   อนัญพร จันทา    
ณัฐชลขวัญ ฉัตร์สิทธิไกล   เอื้องคำ แสนสิงห์    
ชัญญา จุธาภัคคทาชัย   จิรปรียา อภิสิทธิเนตร    


=======================================================
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ


=======================================================

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ