Promotion & Incentive


ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น
ตำแหน่ง President

สกล รักษาศรี และ เกสร รักษาศรี
ศิริกาญจน์ รุ่งกิจกีรติพร  และ บวรศิษฐ์ นิธิศชูพันธุ์
พัฒน์ธนันตร์ อุระคินทร์
ปรีชา มณีวรรณ และ พิมพ์ทอง มณีวรรณ


ตำแหน่ง Vice President

รัตน์วรา อาจหาญ
วิชิต ตรีสุระอนันทร์
ศรวิศิษฐ์ เศรษฐีวรชัยกุล
พลัฎฐ์ แสนธรรมวุฒิ
ไอศูรย์ ผู้เชี่ยวชาญ


ตำแหน่ง Senior Director

ชัยยง คณะสิทธิ์

ตำแหน่ง Director

อรวี ลัพกิตโร
ฉัตรวรุณ พลเยี่ยม
ทวีศักดิ์ แซ่อ๋อ
ระวิพร ลัพกิตะโร
นวลวรรณ ถนอมดิษฐ์สกุล
ธนธัช ศรีเป็ง
รัตนา ห้วยไชย
ภัทรวดี เจริญศรี
ไพบูลย์ แสงจันทร์
ธีรวัจน์ กริตย์กนกพงษ์
ชัยชนะ หงส์สิริสุข
วารุณี มีบุญญาธรรม
ณัฐพัชร์ บุศวะ
ลักขณา คำคติ
ภัสร์วรา สิงห์ดารารัตน์

ตำแหน่ง Manager

พินธิชา หอมอินทร์
มัชนันธ์ โอฬารตระกูล
ซาลามา เปาะแต
อรพิน แสนพวง
นัชยา เจริญผล
โชติกา ลีเบี้ยว
อภิชัย อัครจินดานนท์
จิตนา สุริยฉาย
เจิม จำปาโพธิ์
อังคณา เลื่อมใส
ธิชามณฑน์ สวนกระจ่าง
ปวันภัทร บุญเทียม
บุปผา มั่งลิ้ม
ศรีสังวาล มีบุญ
พชกร ธัชยานันต์
DAW MAY THAT HAN .
นภาพร สะตะวสิน
ศิวดล ยางทอง
ณรงค์ฤทธิ์ ทองสุพรรณ
กนกกาณจน์ พันชาตรี
ไพบูลย์ แสงจันทร์


ตำแหน่ง Supervisor

เสาวนีย์ สิริโรจน์ธน อัครวัฒน์ ภัคไชยพันธุ์ สิริณัฎฐ์ โหราศาสตร์
สุพรรณี แก้วปัน กุลริศา วรพันธุ์ ถาวร โหราศาสตร์
The Pink Team 003 ฐานวรา จริงบำรุง ภานุพงศ์ สุภาพ
กุหลาบ สิทธิโบ เชาว์ จันทร เบ็ญจมาตร์ เกษรแก้ว
กรรณิการ์ ใจเหิม กิมช้วน นพกาศ THEIN SOE .
สังวาลย์ วิชาธร สมนึก สุภาสุทธิรักษ์ AUNG MOE
นุชกานต์ สุวรรณ์รงค์ ปัณณ์พัฒน์ จาติกานนท์ วารุณี อุทธา
สุภาภรณ์ น้อยเมืองพล ศศิรินทร์ เรืองสังข์ ระพีพร พัชนี
ฐานิดา ขจรศิริวนิช ลัคนา ไวยาซีน อรินรัตน์ กันทะพงค์
ฟ้าวณิชย์ ธนชลระพีพัช ณัฐพงษ์ วงศ์จักร ณภัสสรณ์ พรชัยสิริวรกุล
สุภาพร ไทยกรณ์ มาริณี บูละ จงกล ตะพัง
ศรีจรูญ มูลรัตน์ วัชรพิชญ์ ศิวะรัตน์ เจริญยศ รัตนพงษ์
ประภาพรรณ ธรรมมิโกมินทร์ รวินท์นิภา สุภาคำ สุวิทย์ ใจบุญ
กัปตัน ชาวตระการ ศศิณา นิลกำแหง ณปภัช กตตน์ธนัศถ์
ดวงเดือน หมื่นคำวัง อำพรรัตน์ ชนะสิทธิ์ มลฤดี ทิวาลัย
อัญชรินทร์ อินทา สุทัศนา จำปาหอม สุนันทา เวียงใต้
อารมณ์เย็น ช่างเหล็ก นวิยา ใจซื่อ กฤษณา พิมพ์แพทย์
เดชาวัจน์ พงษ์ดีธนไชย กาญจนา บุญจวง ก้อนทอง ทองวันดี
พัชร์ฤดี จัดนอก ณัฐริการ คำผาย รนิดา ต๊ะคำ
จริณี แตงเลี่ยน ฐานิดา แกแง้ว บัญยพัชร์ คองเดช
วิลาวัลย์ จงเพิ่มวัฒนะผล ดวงพร เทียมทิพย์ ดวงใจ ณ นุวงค์
วนิดา ผ่านสำแดง ธงชัย ปันทิ ณัฐฤทัยภัทร ภักดีไตรรัตน์
สมใจ อนุรักษ์ นวลปรางค์ กลัดมุข สรัช ควรสนธิ
ศุภโชค อนุรักษ์ พยงค์ รัตนายน วรรณา ทองแก้วุูล
สุชาดา อัศวรัตน์ วงเดือน คำศิลา พัชรินทร์ นาทาม
สุชาดา นกดำ ธัญดา สุขประเสริฐ ปุณยาพร ยางทอง
ณิชาภา เมธาฐิติคุณ บัณฑิตย์ น้อยเจริญ คริรัว โซดิก
ศุภิกาลักษณ์ ยลไพบูรย์ รุ่งนภา จั่นเหลือ มังกร ผงาดฟ้า
พนม เนินแก้ว สมปอง หมื่นเอ ธนัญชนก ปิยะพันธ์
แววดาว เหล่าผจญ นันธวรรณ จันทรา หนื่งฤทัย ธรรมเที่ยว
ธัญญพัทธ์ วีรสิรีวัฒน์ อธิวศุตม์ ธนิตอุดมสิน พรดี เพ็ชรมณีไพศาล
กิตติพงศ์ มั่งลิ้ม ธนะสิทธิ์ ศรีศิวโรจน์ สำเภา เอี้ยวฮะ
ดรุณี แก้วสุริยา รัญชน์ปิติ สุริยฉาย อารยา อุทัยดา
พิชญาดา ดำแก้ว ณิชาภัทร เสนาธรรม  
ศิริพร นิ่มเนียม เจ๊ะรอฮีด๊ะ วาจิ  


ตำแหน่ง STAR

เสาวนีย์ สิริโรจน์ธน รัตติกาล เด็ดโลก อารยา อุทัยดา นภาพร  สะตะวสิน
กุหลาบ สิทธิโบ ศุปณัฐฏิ์ พลเยี่ยม สมใจ อนุรักษ์ ศุภรา ขวัญกิจวิเศษพร
สาวิตรี โปราคำ ระพีพร พัชนี ศุภโชค อนุรักษ์ นวลวรรณ ถนอมดิษฐ์สกุล
กรรณิการ์ ใจเหิม กิติมา ลิ้มสุวรรณ พิชญาดา ดำแก้ว วันชนะ โฉมฉิน
ฐานิดา ขจรศิริวนิช อรินรัตน์ กันทะพงค์ อธิวศุตม์ ธนิตอุดมสิน ธัญดา สุขประเสริฐ
สิน สะอาดเอี่ยม นพวรรณ พรหมจำปา กฤษณะ ชฺ่มมงคล รุ่งนภา จั่นเหลือ
ประภาพรรณ ธรรมมิโกมินทร์ เจริญยศ รัตนพงษ์ ภูมิ ลิ่วทิพา กัญญภา คล้ายแท้
กัปตัน ชาวตระการ สุนันทา เวียงใต้ วรสุดา มั่นประเทศ สุวาลี หล้าคูณ
วิลาวัลย์ จงเพิ่มวัฒนะผล กฤษณา พิมพ์แพทย์ ชนานันท์ ทองสมบูรณ์ นิภาวรรณ เจาะจง
จิตติมา เตรนฤประภา ยอดสงคราม แท่นทอง ชาญชัย เทพนารินทร์ ณิภามาส ยุดิ้น
ธัญญ์นนท์ รัตนเจริญราษี ประเทือง บุญเมือง สรัช ควรสนธิ รัญชน์ปิติ สุริยฉาย
ประพันธ์ แก้วประชุม บัญยพัชร์ คองเดช ณรงค์ฤทธื ทองสุพรรณ เบ็ญจมาตร์ เกษรแก้ว
พนม เนินแก้ว ดวงใจ ณ นุวงค์ ปวันภัทร บุญเทียม นาย ทักสินทร์ นงคะวาส
กิตติพงศ์ มั่งลิ้ม  จิราภรณ์ อะตะมะ อริยะ เอี่ยมวิลัย ณภัสสรณ์ พรชัยสิริวรกุล
พิชิต สุภา ณัฐฤทัยภัทร ภักดีไตรรัตน์ ศศินาพร วงษ์สา มลฤดี ทิวาลัย
ปัณณ์พัฒน์ จาติกานนท์ คล่อง หนูโยม บุญภาภร เหล่าใหญ่ ดวงใจ ใจงาม
ศศิรินทร์ เรืองสังข์ ระวิพร ลัพกิตะโร THEIN SOE . สุภาภรณ์ น้อยเมืองพล
อำพรรัตน์ ชนะสิทธิ์ ศิวดล ยางทอง ดำรง ส่งเสียง ศราวุฒิ ถาวนนุกูลพงษ์
จำปา ชูเส้ง วรรณา ทองแก้วุูล ดวงเดือน ขันดี พลอลี โทร
ศิวรรจน์ บุศวะ พัชรินทร์ นาทาม วรรณภรณ์ อาศัยสุข วัชรพิชญ์ ศิวะรัตน์
น้ำผึ้ง วุฒิศักดิ์ ปุณยาพร ยางทอง ประจวบ บุญเมือง สวรรค์ทอง พันธ์เพียร
ชนกานต์ เหล็กแปง คริรัว โซดิก รนิดา ต๊ะคำ นลินี ตั้งทองปั้น
ศมนันท์ ทองสุภา สุภารัตน์ อบสุข วิวัฒน์ ยังงาม ธญานิษฐ์ เทศานอก
วงเดือน คำศิลา ธนัญชนก ปิยะพันธ์ ศุทธหทัย ศรีจะพันธ์ พัชมณ สะอาดดี
เยาวลักษณ์ ท้าวฮ้าย หนื่งฤทัย ธรรมเที่ยว ภัสร์วรา สิงห์ดารารัตน์ จารุวรรณ ภูแซมศรี
นายนิพนธ์ ร่มจันทร์ ณัชณิชา ธรรมเที่ยว ณิชาภัทร เสนาธรรม จงกล ตะพัง
พนิตา ร่มจันทร์ พรดี เพ็ชรมณีไพศาล ศักรินทร์ อารักษ์ ภรินดา เหตุทอง
จุฬาลักษณ์ แสงนุ่ม สำเภา เอี้ยวฮะ ทวีศักดิ์ แซ่อ๋อ ก้อนทอง ทองวันดี
สมศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สงวน จารุวาที วิมุลตา  จันทร์อารีย์ ธนเดช ปัญญารัตนกุล
ปภาพร สุขสวััสดิ์ สมบูรณ์ เกียรติเฉลิมคุณ สุวิทย์ ใจบุญ  
ณภัทร สมสวน ศุจิรา คำปาแฝง ณปภัช กตตน์ธนัศถ์  


=======================================================
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ


=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]

● ทีผ่านคุณสมบัติรับการประกาศเกียรติคุณ
● ในเดือน ธันวาคม 2559 และ มกราคม 2560 
••••••••••••••••••••••••••••••••••
► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณ
► ในวันที่ 5 ก.พ. 60
[ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท ด่วน!! ]

••••••••••••••••••••••••••••••••••

● ผ่านคุณสมบัติเดือน ธ.ค. 60 ยืนยัน ภายในวันที่ 28 ม.ค. 60
● ผ่านคุณสมบัติเดือน ม.ค. 60 ยืนยัน ภายในวันที่ 2 ก.พ. 60
••••••••••••••••••••••••••••••••••
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการขึ้นรับ
การประกาศเกียรติคุณในรอบนี้

ท่านยังคงสามารถเดินทางไปรับ การประกาศเกียรติคุณ
ในงาน Expo ส่วนภูมิภาคได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน
นับจากวันที่ขึ้นตำแหน่ง

กรณีไม่เข้ารับการประกาศเกียรติคุณภายใน 3 เดือน
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ขึ้นรับใบประกาศในงานอื่นๆ
ท่านสามารถติดต่อ รับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง
หรือแจ้งที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
••••••••••••••••••••••••••••••••••

[ ช่องทางการติดต่อ ]
โทร 098-267-5183 / 092-273-2511
Line ID: mlvfamily01 /  mlvfamily03
หรือ Line Official : http://line.me/ti/p/%40mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ