Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น ภายในเดือนมีนาคม 60


ตำแหน่ง Director

คุณ ธิชามณฑน์ สวนกระจ่าง
คุณ ณัฐชัย สุวรรณผล
คุณ หนูพร จันทร์สุวรรณ
คุณ นัชยา เจริญผล
คุณ KYI KYI HTUN KYI KYI HTUN
คุณ กนกกาณจน์ พันชาตรี


ตำแหน่ง Manager

คุณ สุวิมล แก้วปู่วัด
คุณ ต้นสกุล เจิญโชติวัฒน์
คุณ ศศินาพร วงษ์สา
คุณ จิณณาพัติ อินตา
คุณ โสภา เจริญสุข
คุณ ปิ่นปินัทธ์ ชูสินรุจินันท์
คุณ AUNG MOE
คุณ วิเชียร ชาวไร่นาค
คุณ อริยะ เอี่ยมวิลัย
คุณ บุญภาภร เหล่าใหญ่
คุณ จันทร์แรม ลำดวน
คุณ NU NU YI
คุณ Khaung nue


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ วงค์เดือน ท่าพิมาย   คุณ พรประพา ปิ่นศักดิ์
คุณ ศิราลักษณ์ ดุษณัณฐสุภานนท์   คุณ นิรุตน์ อะตะมะ
คุณ วิรุทร์ อุ่มครบุรี   คุณ วีระศักดิ์ จำปาพันธ์
คุณ บัวไร ไชยวงศ์สิงห์   คุณ กาญจนา เบ็ญพาด
คุณ อภิชัย จารุสินธพ   คุณ ศุภกร พรวิวัฒนา
คุณ รุ่งโรจน์ วรรณาไทร   คุณ ชาลิสา รัตนโชติธาดา
คุณ ณัฐธยาน์ จารุกุลธนะสิน   คุณ สุวิพรรณ กันชุม
คุณ พัทธนันท์ จันทร์วิสัย   คุณ ณัฐฐา เพชรนวลน้อย
คุณ กรรทิมา แก่นสิงห์   คุณ บุญฤทธิ์ ขำแสง
คุณ ธัญญ์ปสิษ เดชะ   คุณ วิโรจน์ ศรีราธ
คุณ MAHESH PANDEY   คุณ ประภา แจ่มแจ้ง
คุณ ทัศนีย์ จันทรมนตรี   คุณ ธันยภฤศ โนกูชิ
คุณ กฤษณา นันต๊ะเจริญ   คุณ Hlaing Wai Aung
คุณ ประนอม นงคะวาส   คุณ Nwe Nwe Latt
คุณ วาสนา ขจรกุลชลธร   คุณ สนอง แก้วปู่วัด
คุณ ศุปณัฐฏิ์ พลเยี่ยม   คุณ Simmalavong Souligna
คุณ อรอุมา บัวเกิด      
คุณ yee yee oo .      
คุณ สรยุทธิ์ ฮะปาน      
คุณ สุกัลยา ศรีคุณ      

 

ตำแหน่ง STAR

คุณ แก้วภัค ทวีรุ่งเรือง   คุณ สุดารัตน์ เจ๊ะพงศ์   คุณ นราลักษณ์  เดินขุนทด
คุณ เสรี แก้วใส   คุณ บุญศิน ไสศม   คุณ นันทนา  มะเรืองศูนย์
คุณ ธนัญวลี กาญจนวาหะ   คุณ สุชาวดี สิงห์ทอง   คุณ วัศยา  คล้ายลึง
คุณ ณัฐธยาน์ จารุกุลธนะสิน   คุณ รัตนาภรณ์ แจ่มช้อย   คุณ ณัฐวีณ์  ศักดิ์พีรพล
คุณ ณิชากร ประเสริฐสังข์   คุณ กมลวรรณ ช่อมณี   คุณ วิทยา ศรีหนารถ
คุณ นีรนุช ต๊ะตา   คุณ นันท์นภัส มีมา   คุณ อาภรณ์ ถาวร
คุณ ทัศนี พรหมมาศ   คุณ ภัคภิญญา ขวัญพนิต   คุณ นงเยาว์ ดวงคำซาว
คุณ เจษฎาธรณ์ เถื่อนแอ้น   คุณ รุจิลาภา คำเมืองพุทธ   คุณ สมควร กรณียกิจ
คุณ ประภาวัลย์ เปี่ยมบุญวัฒน์   คุณ จิรสิน พลคำมาก   คุณ ศศิณัฏฐ์ ธิดุก
คุณ ศศินันท์ พงษ์หิรัญญ์   คุณ นิรุตน์ อะตะมะ   คุณ ยุพาภรณ์ ปานพรหมมาศ
คุณ กิตติกรณ์ บุญฤทธิ์   คุณ อักษsา จุลมณีโชติ   คุณ อนัญญา นาคินชาติ
คุณ สุไลวรรณ ฉ่ำไป๋   คุณ สุรเดช แคงสันเทียะ   คุณ กรภัทร เมธาสิริเดช
คุณ จิตตระการ กาญจนขจิต   คุณ วิชญรัตน์ พิมพ์จันทร์   คุณ บัวจันทร์ พุทธิกา
คุณ บุญยานุช นิธิพูนโชค   คุณ ชลลดา งอนสำโรง   คุณ เล็ก พูลภักดี
คุณ พร ชุมภูศรี   คุณ สมอุตสาห์   วงษ์คล   คุณ คณิศร แก้วสุริยา
คุณ ชยุต เกษมจิตต์   คุณ พรลภัส ศรีนวล   คุณ ชาลิสา รัตนโชติธาดา
คุณ พรพิมล อุทธา   คุณ บุญฑริกา คำพร   คุณ สุวิพรรณ กันชุม
คุณ ไพรฑูรย์ ใช้นาดี   คุณ ชณานันทร์ ชัยศิริ   คุณ กาญจนา จริยา
คุณ อินดรา ผกาหลง   คุณ จำนงค์ ธิการ   คุณ อามีเน๊าะ  ตาเนาะ
คุณ สุภาพร นุตพันธ์   คุณ วิธชาวิทย์ ตี่สุวีวัฒน์   คุณ บุญฤทธิ์ ขำแสง
คุณ สมคิด บุญมี   คุณ ศุภกร พรวิวัฒนา   คุณ จอมโจ จันทร์ลิหมัด
คุณ รุนณี แลไธสง   คุณ วรนันท์ บุญสมสิทธิ์   คุณ อาลี นันต๊ะจันทร์
คุณ THAVY MAO   คุณ ปิยภัทร ศักดิ์สุนทราภรณ์   คุณ พาสุข เล็กกลิ่น
คุณ สุชัญญา สอนอาจ   คุณ พรรธพร แซ่ด่าน   คุณ อำพร โฆษ์สงวน
คุณ อุดร นงคะวาส   คุณ กรวรรณ ดอกสร้อย   คุณ สุมินตรา บุบผา
คุณ กนกลักษณ์ สุปิณะ   คุณ กิตติเชษฐ์ ภิญโญพัฒนศักดิ์   คุณ วัฒชรินทร์ กัญจนะกาญจน์
คุณ ธนดล เจนป่า   คุณ Daw Swe zin hlaing   คุณ ปุณิกา  เกษมจิตต์
คุณ สุรีกรณ์ เอี่ยมกลิ่น   คุณ วรวลัญช์ มกรมณี      
คุณ วนิดา ตุ้ยคำภีร์   คุณ สุบรรณ ผิวพงษ์      
คุณ จุรีย์ ทาเกิด   คุณ เกศราภรณ์  ศรประสิทธิ์      


=======================================================
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ


=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]
► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ Roadshow ต่างๆ
[ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท  ]

••••••••••••••••••••••••••••••••••

หรือท่านสามารถเดินทางไปรับ การประกาศเกียรติคุณ ในงาน Expo ส่วนภูมิภาคได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ขึ้นตำแหน่ง

กรณีไม่เข้ารับการประกาศเกียรติคุณภายใน 3 เดือน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ขึ้นรับใบประกาศในงานอื่นๆ
ท่านสามารถติดต่อ รับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง หรือแจ้งที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
••••••••••••••••••••••••••••••••••

[ ช่องทางการติดต่อ ]
โทร 098-267-5183 / 092-273-2511
Line ID: mlvfamily01 /  mlvfamily03
หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ