Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น


ตำแหน่ง President
นาวาโท พลัฏฐ์ แสนธรรมวุฒิ
ตำแหน่ง Vice President

คุณ โชติกา วีรดาธนกุล

ตำแหน่ง Director

คุณ พินธิชา หอมอินทร์
คุณ นพวรรณ ชิดพลกรัง
คุณ สมจันทร์ พราพรม

ตำแหน่ง Manager

คุณ ธัญดา สุขประเสริฐ
คุณ วนิดา ภูภักดี


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ สรวรรณ เกษมจิตต์   คุณ ราวิล หอมอินทร์
คุณ ลามูลณะ ฟองน้อย   คุณ วิมุลตา จันทร์อารีย์
คุณ ญาณิศา ปาลี   คุณ ลำดวน สำลี
คุณ ภัทราภร โชคชัยรุ่งโรจน์   คุณ สุภาพร นุตพันธ์
คุณ ชัยรัตน์ ดาดคาน   คุณ คล่อง หนูโยม
คุณ อณุลดาวงษ์ เกิดแคล้ว   คุณ กี่รติ จั่นเหลือ
คุณ สุชานันท์ บุตรดาซุย   คุณ บรรณ์ภสรน์ เลิศสุวรรณ์
คุณ ชนะ อาสาชนา   คุณ ธารินี สุขบุญสังข์
คุณ พงศ์ศักดิ์ รักษ์เผ่าสุวรรณ   คุณ เต็มดวง ผู้เชี่ยวชาญ
คุณ ไพโรจน์ วัชราพรหิรัญ   คุณ บัวจันทร์ พุทธิกา
คุณ HEM SIDA      

ตำแหน่ง STAR
 

คุณ ชยกร ชูโชติณิชกุล   คุณ สมนึก แก้วประชุม   คุณ สาน ถิ่นชนะ
คุณ ญาณิศา ปาลี   คุณ อรทัย แปลนสูญ   คุณ Phongchanh phongtraychack
คุณ ไอศูรย์ ผู้เชี่ยวชาญ   คุณ กฤษณพันธ์ ธิดุก   คุณ Bounlam sythammalat
คุณ สำลี วิเชียรชม   คุณ อภิณห์พร อัครพันธวงศ์   คุณ Wannee Taengtang
คุณ สมจันทร์ พราพรม   คุณ เกษสุดา ศรีหนารถ   คุณ Manivone pongkhamlai
คุณ ชัยยง คณะสิทธิ์   คุณ ธัญวัลย์ จันทรโชติ   คุณ Thongkhan dedderm
คุณ ปิยะดา ตันกุลานันท์   คุณ ศุภชัย เหมราช   คุณ สี หอมพะคำ
คุณ เครือวัลย์ อุปคำ   คุณ ประคอง เทิดกวินกุล   คุณ Panatda Siwasathian
คุณ แสงดาว แสงจันทร์   คุณ สุจรรยา ไกรปุย   คุณ Phatlaphone kounlavong
คุณ บัว ราคาแพง   คุณ ธีระ จันทรมนตรี   คุณ Souvai Inthavong
คุณ กัณฑณา นิลกำแหง   คุณ ยุทธนา จินดารักษ์   คุณ สายทอง อูปเฮือง
คุณ ไพโรจน์ วัชราพรหิรัญ   คุณ อุไรวรรณ ใจยา   คุณ Somchit pongmany
คุณ ณัฐพัชร์ บุศวะ   คุณ สีทอน มูลมณีจัน   คุณ Sengmany namvongsack
คุณ ปิ่นปินัทธ์ ชูสินรุจินันท์   คุณ ณีรนุช อูปแก้ว   คุณ BOUAKHAI OUDTALAVONG
คุณ ปริทัศน์ มั่นประเทศ   คุณ สมบัทร์ บุญเพ็ง   คุณ อลิศา อารีรักษ์ธนา
คุณ สมชาย นุชพุฒ   คุณ SG457   คุณ Nalyonduangsay
คุณ บุญยืน โชติอ้น   คุณ เพลินพิศ แพฟื้น   คุณ ไพบูลย์ เพชรนวลน้อย
คุณ สายพาน ขำคม   คุณ อาภรณ์ จันทร์ทอง   คุณ กาญจนี มีสุข
คุณ สุวัฒน์ ธรรมมิโกมินทร์   คุณ สมเกียรติ ม่วงเริง   คุณ พัชรดา อิ่มอยู่
คุณ นางสายรุ้ง ไทรนนทรี   คุณ ชุติมันต์ คีรีเมธาพัฒน์   คุณ Meedao sisomphou
คุณ สมใจ พรหมยานนท์   คุณ ฐิติพร ชัยวิเศษ   คุณ อรธิมา เคมาชัย
คุณ กี่รติ จั่นเหลือ   คุณ สมพงศ์ สุขขี   คุณ กุลภัสสร กำปั่นทองคำ
คุณ จินตนา ไทยพลับ   คุณ วิภา มีล่าม   คุณ สุภสรณ์ แก้วปู่วัด
คุณ ละม้าย พูลสวัสดิ์   คุณ นพพร ก้อนแก้ว   คุณ สิริกาญจน์ ธำรงเจริญโรจน์
คุณ บรรณ์ภสรน์ เลิศสุวรรณ์   คุณ ประพิมพ์ ต๊ะคำ   คุณ ธานาพันธ์ ปันม้า
คุณ จันทร์สม ต๊ะคำ   คุณ นิดาลักษณ์ ธีรยา   คุณ ฉัตร เพชร ศิลา
คุณ จักรพงษ์ ใจซื่อ   คุณ ประจวบ ชโนจุติ   คุณ นวนจิต ชินหงษ์
คุณ จันทร์เพ็ญ บุญจิต   คุณ แสง กาใจ   คุณ จันทร์ เพ็ญ สุจิพิธธรรม
คุณ ศจีประภา ศิริปาลกะ   คุณ คณิศร แก้วสุริยา   คุณ สวานิช หวังแก้ว
คุณ อภัสนันท์ ฐิติกุลศิริเพชร   คุณ ณัฏกฐ์กฤตา เมธาธนสินศักดิ์   คุณ Soutthalay Phengmeungkhoun
คุณ พวงแก้ว นิลเกษร   คุณ ฟองจันทร๋ ทองขาว   คุณ NAMFONH INTHALAVONG
คุณ อาภัสsา บุญกิจ   คุณ Phouthasone chanthaminavong   คุณ อนุชา หอมอินท์
คุณ พานทอง มนตรี   คุณ Miss Viengmany      

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]
► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ Roadshow ต่างๆ
[ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท  ]

••••••••••••••••••••••••••••••••••

หรือท่านสามารถเดินทางไปรับ การประกาศเกียรติคุณ ในงาน Expo ส่วนภูมิภาคได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ขึ้นตำแหน่ง

กรณีไม่เข้ารับการประกาศเกียรติคุณภายใน 3 เดือน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ขึ้นรับใบประกาศในงานอื่นๆ
ท่านสามารถติดต่อ รับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง หรือแจ้งที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
••••••••••••••••••••••••••••••••••

[ ช่องทางการติดต่อ ]
โทร 098-267-5183 / 092-273-2511
Line ID: mlvfamily01 /  mlvfamily03
หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ