Promotion & Incentive


ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น


ตำแหน่ง President
คุณ อุบลวรรณ ดอกบัว
คุณ โชติกา วีรดาธนกุล

ตำแหน่ง Director

คุณ สิริกาญจณ์ พลอำนวย
คุณ บรรณ์ภสรน์ เลิศสุวรรณ์
คุณ ชรินทร์ทิพย์ ถาวรนุกูลพงศ์
คุณ Phouthasone chanthaminavong
คุณ MissViengmany
คุณ Phongchanh phongtraychack
คุณ Phatlaphone kounlavong


ตำแหน่ง Manager

คุณ ฤทัย มาลีวงศ์
คุณ Bounlam sythammalat
คุณ Souvai Inthavong
คุณ Phouthai Inmanee
คุณ วงค์เดือน ท่าพิมาย
คุณ ณัฐธยาน์ จารุกุลธนะสิน
คุณ ไพโรจน์ วัชราพรหิรัญ
คุณ กนกลักษณ์ สุปิณะ
คุณ นิธินันท์ วรรณคำ


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ ภูวเดช สนทมิโน   คุณ เล็ก พูลภักดี   คุณ ภัคณัฏฐ์ วัชราพรหิรัญ
คุณ วรรณา ปิติ   คุณ ธีระ จันทรมนตรี   คุณ กิตติธัช ผาลม
คุณ ณิชากร ประเสริฐสังข์   คุณ บุญเสริม จั่นผ่อง   คุณ ฉัตร|เพชร ศิลา
คุณ เศรษฐี สุพรรณ (หมอกรอง)   คุณ คำอ้าย นันต๊ะภูมิ   คุณ Thavone Lathtanasomsy
คุณ ลัดดาวัลย์ สุริฉาย   คุณ สุจินต์ มิรามัย   คุณ กัญภัคดิ์ อุดมการ|กษตร
คุณ รุ่งนภา สุริยะชัย   คุณ Kongkangvane Ngiemvongsack   คุณ ชัยรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
คุณ มนูญ จินดามณี   คุณ นเรศ ลำดวน   คุณ มนัสนันท์ เอี่่ยมสอ้าง
คุณ อนันตพร อาศรัย   คุณ Wannee Taengtang   คุณ บุปผา สุขเกษม
คุณ ศรีวรรณ ตะโก   คุณ Thongkhan dedderm   คุณ ฐติษานันท์ แก้วก๋องมา
คุณ อำพัน วงศ์จักร์   คุณ KHATTIYAPHONE   คุณ อรอนงค์ สังข์สว่าง
คุณ ชาญชัย เทพนารินทร์   คุณ Nalin kounlavong   คุณ Manivanh Innouvong
คุณ soe thura   คุณ Somchit pongmany   คุณ vilaykhone phommany
คุณ อำพร โฮรอด   คุณ Sengmany namvongsack   คุณ Vanhkham Oulaysen
คุณ สุธีญา อังกาบ   คุณ อิงอร จำปาหอu   คุณ นพาภร นภาเพ็ชร์
คุณ วรวุฒิ เตสาเสน   คุณ พิไลวรรณ พลlสน   คุณ พิชิต ศิริพัฒนบูลย์
คุณ สกาวเดือน สายทองกู่   คุณ Meas Phally   คุณ Seesouda Khounseelihueng
คุณ อาภรณ์ ถาวร   คุณ Akkaraphantawong      
คุณ นงเยาว์ ดวงคำซาว   คุณ Phengvanh Bounthavong      
คุณ จิรปรียา จิระอัครพงษ์   คุณ daw aye aye mu      
คุณ ชลพร เทิดกวินกุล   คุณ Soudachanh      


ตำแหน่ง STAR

คุณ วลัยพร พันธ์ุมงคล   คุณ พิชิต ศิริพัฒนบูลย์   คุณ Phuokhong chanthavong
คุณ เศรษฐี สุพรรณ (หมอกรอง)   คุณ Seesouda Khounseelihueng   คุณ ธนาธิป คล้ำคล้าย
คุณ ธนณัฐ ชัยชนะศิลป์   คุณ Saisamone Mingbupha   คุณ กิตติธัช ผาลม
คุณ ณัฐสันต์ ตั้งไทยทัศน์   คุณ ชาญชัย สิงห่์ดารา   คุณ บุปผา สุขเกษม
คุณ หยด หนูหลำ   คุณ ศุกร์ภักศร มรกต   คุณ ปราณี มลิวรรณ์
คุณ ปราญชรี ศรีสมสุข   คุณ รุ่งณิศ ปทุมกรพิทักษ์   คุณ Phanthavongsa Shaneha
คุณ อรัญญา ปินตาเสน   คุณ เบญจมาศ ท้วมบำรุง   คุณ ภูวเดช สนทมิโน
คุณ MANIT PANYA   คุณ KUNTHEA KHLAING   คุณ สุนิตา ต๊ะตา
คุณ PHAN THI   คุณ สุธีญา อังกาบ   คุณ กมลพัชร แซ่หั้ง
คุณ แสงทอง ศรีนวล   คุณ พิมพ์ชญา สีระวัฒน์วรปภา   คุณ ชรินทร์ทิพย์ ถาวรนุกูลพงศ์
คุณ เพียงพร สุขพวง   คุณ อินทร์สอน ต๊ะคำ   คุณ ดวงใจ ทิน้อย
คุณ ปุณยภา บุณโยทยาน   คุณ ไม พูลภักดี   คุณ รีด เบ็ญพาด
คุณ สุจินต์ มิรามัย   คุณ สงบ เกลียวทอง   คุณ บุษบา คุ้มแก้ว
คุณ ภัทธนัน ศรสินชัย   คุณ เพ็ญนภา หมื่นสม   คุณ คำอ้าย นันต๊ะภูมิ
คุณ กฤษดา งามแสง   คุณ กุสุมา แสงสว่าง   คุณ นพรัตน์ กรรณสูตร
คุณ NOUTH KEOMALA   คุณ สำอางค์ เข็มกลัดทอง   คุณ ดวงใจ สุขอารมย์
คุณ จันทร์แรม วงศ์ใหญ่   คุณ นเรศ ลำดวน   คุณ บัญชา ธนูศร
คุณ จารุวรรณ สิงห์สุวรรณ   คุณ ประคอง ทวีทรัพย์   คุณ จันทร์สี สุนันต๊ะ
คุณ สุวรรณ คงนาวัง   คุณ ทับทิม อุทธา   คุณ ภัคณัฏฐ์ วัชราพรหิรัญ
คุณ Athup   คุณ Thavone Lathtanasomsy   คุณ ฉันทนา สายประยงค์
คุณ นงนุช บุญชู   คุณ สุธิดา สวยงาม   คุณ แก้วเรือน เตชะตา
คุณ Phonethip   คุณ Manivanh Innouvong   คุณ ฐติษานันท์ แก้วก๋องมา
คุณ Phengvanh Bounthavong   คุณ มานิตย์ ศรีสังข์   คุณ Phouthai Inmanee
คุณ โชติพัฒน์ อภิณหวัฒน์   คุณ พิษณุ ขอภิิมาย   คุณ สุชาฐิณี ศิริโภคา
คุณ จิราภรณ์ เมืองดี   คุณ สิตาภา สุพล   คุณ ภัทราภร โชคชัยรุ่งโรจน์
คุณ ศิริพร มาสุข   คุณ นัยน์ปพร รักษ์พงษ์ไทย   คุณ พาขวัญ มีแก้วน้อย
คุณ กัญภัคดิ์ อุดมการ|กษตร   คุณ ณัฐริกา ดาวเรือง   คุณ สรชา จงฤกษ์งาม
คุณ มนัสนันท์ เอี่่ยมสอ้าง   คุณ พยุงศักดิ์ ก้อนแก้ว   คุณ วาสนา อนุพงศ์
คุณ Tiamechan Ditsapone   คุณ จันทมณีย์ จันทรสุข   คุณ รุ่งทิวา มาำทย
คุณ Sengmany Xaythavone   คุณ Bounmlk Mienglavanh   คุณ เต้ย แก้วปู่วัด
คุณ อรอนงค์ สังข์สว่าง   คุณ จักรกฤษณ์ ยอดเมือง   คุณ พิไลวรรณ พลlสน
คุณ สุจริต กันชุม   คุณ วันงาม แสงเพ็ญออ่น   คุณ อิงอร จำปาหอu
คุณ vilaykhone phommany   คุณ มาณีญา สมจิตต์   คุณ Phonesavanh chanthavong
คุณ Vanhkham Oulaysen   คุณ พระ สมควร ทองงาม   คุณ นาใจ วงศ์วีรพัฒนากุล
คุณ ธนาเดช สร้อยทอง   คุณ วรรณา ใช้นาถี      
คุณ นพาภร นภาเพ็ชร์   คุณ สุเมธ นิ่มนวล      

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]
► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ Roadshow ต่างๆ
[ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท  ]

••••••••••••••••••••••••••••••••••

หรือท่านสามารถเดินทางไปรับ การประกาศเกียรติคุณ ในงาน Expo ส่วนภูมิภาคได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ขึ้นตำแหน่ง

กรณีไม่เข้ารับการประกาศเกียรติคุณภายใน 3 เดือน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ขึ้นรับใบประกาศในงานอื่นๆ
ท่านสามารถติดต่อ รับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง หรือแจ้งที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
••••••••••••••••••••••••••••••••••

[ ช่องทางการติดต่อ ]
โทร 098-267-5183 / 092-273-2511
Line ID: mlvfamily01 /  mlvfamily03
หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่
••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ