Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น ภายในเดือนมิถุนายน 60


ตำแหน่ง Crown President 

คุณ สกล รักษาศรี - เกสร รักษาศรี

 

ตำแหน่ง  Senior Director

คุณ กัปตัน ชาวตระการ 
คุณ ภัสร์วรา สิงห์ดารารัตน์
คุณ พินธิชา หอมอินทร์

 

ตำแหน่ง Director 

คุณ ปรียาภัทร์ อธิภัทรธีรนันท์
คุณ สุภาพร แสงปู่วัด
คุณ วงค์เดือน ท่าพิมาย
คุณ ดำรงค์ ประเสริฐสังข์
คุณ ทัศนีย์ จันทรมนตรี
คุณ ปิ่นปินัทธ์ ชูสินรุจินันท์
คุณ สรยุทธิ์ ฮะปาน
คุณ นิรุตน์ อะตะมะ
คุณ ฐายิกา นันทศิริไพศาล
คุณ ชัยสงค์ จิระอัครพงษ์

 

ตำแหน่ง Manager

คุณ วิสูต วังเวง
คุณ คชาธัฎฐ์ สรดา
คุณ อมรรัตน์ แก้วประชุม
คุณ ณิชากร ประเสริฐสังข์
คุณ จิตรวรรณ วรพันธ์
คุณ มนูญ จินดามณี
คุณ อรอุมา บัวเกิด
คุณ สะอาด ศรีพลัม
คุณ จิรปรียา จิระอัครพงษ์
คุณ สุชาติ แก้วประชุม


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ ภานุภณ มหิกุล   คุณ ชิซูกะ โซดิก   คุณ Manivone pongkhamlai
คุณ อารินทร์ ไชยบุตร   คุณ จิรสิน พลคำมาก   คุณ Chan Sovoeun
คุณ กรัณย์โรจ พันธุ์เขียน   คุณ เดือน กันทะโล   คุณ พัชรดา อิ่มอยู่
คุณ นฤมล สุวรรณมาโจ   คุณ Wint Wint Phyo   คุณ DAOLIN SIXOMPHOU
คุณ ปัญญา จันทะนาม   คุณ สุภลักษณ์ ประพันธ์   คุณ สมโภช ชนะสิทธิ์
คุณ โสภี สะอาดเอี่ยม   คุณ น้ำทิพย์ มงคลนาม   คุณ ปรียพรภัสสร่ ศิลา
คุณ อภิชา วรพุทธานนท์   คุณ ศุภพิชญ์ จิระอัครพงษ์   คุณ สิริมา พันสูง|นิน
คุณ วรรณวิมล โอถาวรวงษ์   คุณ นางสาวปริชญา บัวเกิด   คุณ ปราณี มลิวรรณ์
คุณ ฉลอง วงจันลา   คุณ ปราณี โพธิสุทธิ์   คุณ ฉัตรเพชรฺ ศิลา
คุณ ธนกร จารุวิวํฒน์วงศ์   คุณ จีระวรรณ คงนาวัง   คุณ ธีระพนธ์ จึงมากทรัพย์
คุณ เบญญาภา ดอนจักร์   คุณ นายนราดุลย์ ภาณุสุวัฒน์   คุณ โศภณ์วิชญ์ เลิศสุวรรณ์
คุณ สุริยา ตุแก้ว   คุณ ปรีญานุช อูปแก้ว   คุณ โสภา กิติภัทร์ถาวร
คุณ ณรงค์ เพ็งประเสริฐ   คุณ ชวลิต ยี่สาคร   คุณ ผ่องศรี ทองแก้ว
คุณ ชลธีย์ เชียงทอง   คุณ ณัฐกฤตา จารุสินธพ   คุณ ธนาเดช สร้อยทอง
คุณ วันชนะ โฉมฉิน   คุณ อาภรณ์ จันทร์ทอง   คุณ ชาญวิทย์ ชูชนะ
คุณ จุฬาลักษณ์ แสงนุ่ม   คุณ จิรารัตน์ สุขเกษม   คุณ สาวิตรี ศรีเอียด
คุณ ธนพร สมใจอ้าย   คุณ ณรงค์ อะตะมะ   คุณ พลสิน จิระอัครพงษ์
คุณ ธนนท์ มนต์ภัทร์   คุณ ภานุพงศ์ อะตะมะ   คุณ กรรณิการ์ แก้วหล่อน
คุณ สุนธะรา สงชุม   คุณ จิดาภา มานะจิตดิ์      
คุณ ชรลดา สุภสรณ์   คุณ ชิดชนก ปิยวัชภาสุ      

 

ตำแหน่ง STAR

คุณ สุภาพร แสงปู่วัด   คุณ นางชุตินันท์ ชาวบ้านกร่าง   คุณ อุษา แตงเกตุ
คุณ ธิติพัฒน์ ปิตตาระโพธิ์   คุณ ลิษา ลีพรม   คุณ พินิจ จันทโชติ
คุณ กัญพัชญ์ ปลาทอง   คุณ เชษฐ์ สมานมิตร   คุณ เสาวลักษณ์ คลังเมือง
คุณ ยุพิน จิตเจริญ   คุณ ชลาลัย อุดล   คุณ สรม ศsีพังยาง
คุณ ธัญพิสิษฐ์ ทองเจริญ   คุณ วาสนา แก้วประชุม   คุณ Sengkeo PASERTKOUN
คุณ สมรวย อุทา   คุณ กมนต์ภรณ์ ขาวรัตน์   คุณ chansouk kaseumsouk
คุณ นีรนุช ชมภูบุตร   คุณ อารีรัตน์ พันพุทธ   คุณ สุพัตรา สียางนอก
คุณ เบญญาภา ดอนจักร์   คุณ พยุงศรี หวังบุญ   คุณ Davon keoninuan
คุณ รุ่งทิวา จันเปรมปรี   คุณ อัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์   คุณ สมจิตร มั่นคง
คุณ อณิวัชร์ พนม   คุณ วาสนา นุชชาวนา   คุณ ชาญวิทย์ ชูชนะ
คุณ ณรงค์ เพ็งประเสริฐ   คุณ กันต์ อุนันต๊ะ   คุณ Paseth Seingsai
คุณ มนูญ จินดามณี   คุณ PHOUVAN THAMMVONGSA คุณ สาวิตรี ศรีเอียด
คุณ กรรณิกา คชภูมิ   คุณ Onchandedduem   คุณ พลสิน จิระอัครพงษ์
คุณ พีระพล เจริญกูล   คุณ ณชญาดา บำรุงศรี   คุณ ณัฐกฤตา จันทิมา
คุณ สหฤทัย ธนบฐมสินชัย   คุณ ชิดชนก ขจัดถัย   คุณ กรรณิการ์ แก้วหล่อน
คุณ อภิชณา ปานสิงห์   คุณ คันธรส พินธะ   คุณ เพ็ญพัฒน์ สินรัตนภักดีกุล
คุณ เกษม อินทร์สิงห์   คุณ DAOLIN SIXOMPHOU   คุณ ชอุ่ม บุญวงศ์แก้ว
คุณ ภาวินี ฉ่ำไป่   คุณ สุมาลี เอี่ยมวงษ์   คุณ สุชญา โสมศรี่
คุณ จีรวัฒน์ ศรีประทุมวงศ์   คุณ THONGPHANH BOUMAPUXAY คุณ พุฒิพงศ์ ชลคงคา
คุณ ผญ เยียน แผนปั้น   คุณ อภิสรา สืบสาย   คุณ แสงตะวัน วัตสัน
คุณ รุ้งเพชร บัวเผื่อน   คุณ สมโภช ชนะสิทธิ์   คุณ ชิดชนก ปิยวัชภาสุ
คุณ อำพล ศุขวัฒนา   คุณ ยุพา วงค์ขัด   คุณ ชรลดา สุภสรณ์
คุณ วลัยทิพย์ เอี่ยมเชย   คุณ ทัศนีย์ ขวัญเอี่ยม   คุณ chanthone sihalath
คุณ เพ็ญ เกษรแก้ว   คุณ จักรพันธ์ สงชุม   คุณ นิชาภา โสนนอก
คุณ ภสินี จิธัญรา   คุณ กฤติรดา หยิมครบุรี   คุณ พัชญ์รวรรณ ธีราวัฒน์ชญา
คุณ สุวรรณา พันธุ์จงหาร   คุณ เสาวลักษณ์ คล้ำคล้าย   คุณ สิรดาวรรณ ยานะโส
คุณ เดือน กันทะโล   คุณ ศิลวัต แซ่อุ้ย   คุณ อริศรา เพชรประพันธ์
คุณ มะยาซี ดือราแม   คุณ มณี เปาะชนะ   คุณ ธีรศักดิ์ ธนพัฒน์ศิริ
คุณ มณี สงวนชม   คุณ ณัฐกานต์ แก้วคงธรรม   คุณ วิภา มีล่่าม
คุณ ไพบูลย์ แสงจันทร์   คุณ พัชรพรรณ เทยสงวน   คุณ ศรราม ชาวตระการ
คุณ จารุณี ศรีสวัสดิ์   คุณ Sengphachan Vongphachan   คุณ ปวันภัทร บุญเทียม
คุณ น้ำทิพย์ มงคลนาม   คุณ ยุวธิดา เกตกูล   คุณ สุพิชชา สุขทรัพย์ภิญโญ
คุณ กัลยา ศรีสงค์   คุณ ชนก รุ่งน้อย   คุณ รุ่งทิวา ทองยินดี
คุณ ปราณี โพธิสุทธิ์   คุณ โสภา กิติภัทร์ถาวร   คุณ ระวิวรรณ แสงเพ็ญอ่อน
คุณ ประกาย วรรณชัย   คุณ Somsai Ladtanasomsi   คุณ ปิยะ ประโทนเทพ
คุณ อรรถพันธ์ ธนากุลดำรงสุข   คุณ ผ่องศรี ทองแก้ว   คุณ นวรัตน์ เพ็งประเสริฐ
คุณ ปรีญานุช อูปแก้ว   คุณ นิภา นามเทพ   คุณ NAW SAL PHAW
คุณ บุญชู บูชาบุญ   คุณ จันทนา โคบาล   คุณ พรกมล เทศถา
คุณ สุพรรณ พาดี   คุณ ภัทราวดี นพรัตน์   คุณ ณัฏฐณิชชา สุขรดาเลิศสิริ
คุณ พรรณี ใบมณฑา   คุณ ฤชุดา ไชยมงคล   คุณ นภัสนันท์ โอภาสแสงส่อง
คุณ ณรงค์ อะตะมะ   คุณ รัชกร สร้อยทอง   คุณ วีรวรรณ แคบำรุง
คุณ ภานุพงศ์ อะตะมะ   คุณ กานดา เกตุแก้ว      
คุณ DAW KHIN NYUNT WAI   คุณ ปริญญา เพชรรัตน์      
   

 

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================

[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]
► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ
[ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท  ]

••••••••••••••••••••••••••••••••••

หรือท่านสามารถเดินทางไปรับ การประกาศเกียรติคุณ ในงาน Expo ส่วนภูมิภาคได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ขึ้นตำแหน่ง

กรณีไม่เข้ารับการประกาศเกียรติคุณภายใน 3 เดือน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ขึ้นรับใบประกาศในงานอื่นๆ
ท่านสามารถติดต่อ รับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง หรือแจ้งที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
••••••••••••••••••••••••••••••••••

[ ช่องทางการติดต่อ ]
โทร 098-267-5183 / 092-273-2511
Line ID: mlvfamily01 /  mlvfamily03
หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ