Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้นภายในเดือนกรกฎาคม 60


ตำแหน่ง Vice President 

คุณ กนกกาญจน์ พันชาตรี
คุณ ภัทรวดี เจริญศรี


ตำแหน่ง  Senior Director

คุณ ธิชามณฑน์ สวนกระจ่าง
คุณ วิโรจน์ สงวนชม
คุณ อัมพร ตั้งพิษฐานสกุล
คุณ ไพบูลย์ แสงจันทร์
คุณ Phouthasone chanthaminavong
คุณ Viengmany KHOTLOUAY


ตำแหน่ง Director 

คุณ วินิจ รุ่งแสง
คุณ วิสูต วังเวง
คุณ ฤทัย มาลีวงศ์
คุณ ระพีพร พัชนี


ตำแหน่ง Manager

คุณ ดนุพัฒน์ กุนทรัพย์โกศล
คุณ ยโสธร แก้วประชุม
คุณ นันท์นภัส รุ่งเดชนิวัฒน์ชัย
คุณ วารุณี อุทธา
คุณ พรประพา ปิ่นศักดิ์
คุณ ชาลิสา รัตนโชติธาดา
คุณ ธีระ จันทรมนตรี
คุณ Kongkangvane Ngiemvongsack
คุณ Manivone pongkhamlai
คุณ Meas Phally


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ ศิวพงษ์ ญาติเยอะ   คุณ sabal phyu   คุณ สุกลวัฒน์ สุขเกษม
คุณ ทวี ทับพันธ์   คุณ วิทยา ศรีหนารถ   คุณ ปนัสยา ไหวพริบ
คุณ นันท์นภัส พงษ์รัชชนันท์   คุณ ยุพาภรณ์ ปานพรหมมาศ   คุณ รัชกร สร้อยทอง
คุณ ลูก้า เออจีนี่ โกว์มิสค์   คุณ ประกาย วรรณชัย   คุณ ทรงพักตร์ จำนงค์ศิลป์
คุณ กรรณนิกา วรรวาท   คุณ เอกสิทธื์ เจ๊ะพงศ์   คุณ พินิจ จันทโชติ
คุณ วิวัฒน์ ดาวเรือง   คุณ จันทร์สิริ สุปิณะ   คุณ Thanongsack Keokhamsouk
คุณ วุฒิวัฒน์ กันทะถ้ำ   คุณ ณัฐกิตต์ ทันธนกาญจน์   คุณ ดร พงศธร งานไว
คุณ รุ่งทิวา กองไชย   คุณ กัมพล เพ็งพิศ   คุณ เสรี ทองสุวรรณ์
คุณ ภคมน เฮงวรธรรม   คุณ ฐิติพร ชัยวิเศษ   คุณ เสาวลักษณ์ คลังเมือง
คุณ ฐิดารัตน์ เศรษฐีวรชัยกุล   คุณ ประคอง ทวีทรัพย์   คุณ เพ็ญพัฒน์ สินรัตนภักดีกุล
คุณ คุณนพพร เจริญธัญญากร   คุณ Bounleua Douangphachanh   คุณ chanthone sihalath
คุณ อภิชณา ปานสิงห์   คุณ สุวรรณ คงนาวัง   คุณ ปวันภัทร บุญเทียม
คุณ สุชัญญา สอนอาจ   คุณ รุ่งฤดี ฉิมสุด   คุณ ไกรยาพร แอ่งเพชร
คุณ สุชาดา ชนะสิทธิ์   คุณ Bun Tha   คุณ LONG KIMLEAP
คุณ ภาพร บุญจือ   คุณ อุเทน สมบุตร   คุณ CHUM MENG HUOT
คุณ กตัญญุตา จันทรมนตรี   คุณ Noymani Norlaung   คุณ ชนิดาภา ชยตพงศ์
คุณ ราตรี พัชนี   คุณ Chamroeun Khunthea   คุณ สยาม จันทรา
คุณ พวงแก้ว นิลเกษร   คุณ จันทร์สี สุนันต๊ะ      


ตำแหน่ง STAR

คุณ ธัชกร พรมมาวันนา   คุณ คมยศ วารี   คุณ Khamsy Boudsaseng
คุณ ขนิษฐา จิตเลิศกร   คุณ สุนิศา อินท่าม   คุณ SENGHANH VILAYCHITH
คุณ พรีวิชญ์ พันธ์ทรัพย์   คุณ พล.ท.ดุษฎี บูรณะดิษ   คุณ ฉัตรกุล ราชพรหมมา
คุณ พุทธชาติ กองยง   คุณ รุ่งฤดี ฉิมสุด   คุณ HAN NADI AUNG
คุณ มุธิดา ขาวอ่อน   คุณ อุเทน สมบุตร   คุณ ปิยนารถ พงพยัคฆ์
คุณ มยุรา เบญพาด   คุณ อมร กมลวัฒนาเดชา   คุณ จารุณี ภูเลาสิงห์
คุณ ลูก้า เออจีนี่ โกว์มิสค์   คุณ Manivanh Soudthavong   คุณ อัจฉรา กาจุม
คุณ สุทธิพงศ์ รักษาศรี   คุณ Soudachanh Hatsady   คุณ วิวัฒน์ชัย สินรัตนภักดีกุล
คุณ ยโสธร แก้วประชุม   คุณ ปาริชาติ พสิษฐ์อัษฎาบุธ   คุณ ธนัญพรรธน์ สินรัตนภักดีกุล
คุณ รุ่งทิวา กองไชย   คุณ แดง บั้งเงิน   คุณ นาฏวรรณ หนูสิงห์
คุณ บุญหลง ป่วนเทียน   คุณ ถนอม บำรุงพันัธิ์   คุณ สุภาพร เนาวรัตนวัฒนา
คุณ สมฤดี กิจสิริสกุลวงศ์   คุณ ประวีณา วงค์วุฒิ   คุณ วราพร ภางาม
คุณ สุริยา ตุแก้ว   คุณ ธนวัน บุญตนาชิย   คุณ ไกรยาพร แอ่งเพชร
คุณ ไพลิน สมิตร   คุณ กาญจนา เสาทอง   คุณ กานต์รวี พัฒนวิทิตวาณิชยั
คุณ เฉลี่ยว วรพันธ์   คุณ ละเอียด เครือสุวรรณ   คุณ สมพงษ์ เมืองเกื้อ
คุณ จิตรวรรณ วรพันธ์   คุณ มนูญ สุขเกษม   คุณ มาลี แสงจันทร์
คุณ อรอนงค์ วิใจยา   คุณ ผ่องศรี สัตยานุกุล   คุณ กรกนก ศิริคันธโสธร
คุณ วิชิต บุตรดีวงศ์   คุณ จันทิมา แซ่จง   คุณ ศรีทอน อะตะมะ
คุณ สุรัตวดี อุทธา   คุณ บุญสู พวงพันธ์   คุณ นันทนา หมอกมืด
คุณ พัณณิตา ต๊ะคำ   คุณ ประนอม พลเสน   คุณ แสงจันทร์ โสภาพันธ์
คุณ วีรเกียรติ เด่นชัยนาคแจ้ง   คุณ พูลทรัพย์ พุฒชงค์   คุณ นิยม วสุรีย์
คุณ กฤษณีย์ น่วมสำลี   คุณ ขวัญฤทัย วิญญหัตถกิจ   คุณ อุทัยวรรณ เบ่าล่าย
คุณ ชลินทร์ ทาเกิด   คุณ ชาญสิทธิ์ ทับฉ่ำ   คุณ รุ่งศิริ จันทร์ทุ่ง
คุณ The Pink VP1   คุณ มานิตย์ อารินทร์   คุณ LONG KIMLEAP
คุณ สุทิสา เอี่ยมทราย   คุณ กนกพร เป๋าทุย   คุณ ภูวดล สนทมิโน
คุณ กตัญญุตา จันทรมนตรี   คุณ ทรงพักตร์ จำนงค์ศิลป์   คุณ CHUM MENG HUOT
คุณ อลงกรณ์ งานดี   คุณ นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่อนผัน   คุณ ไพฑูรย์ สุขเกษม
คุณ พสุนันทน์ ธนพงศ์ไท   คุณ Thanongsack Keokhamsouk   คุณ วาสนา แซ่ว่าง
คุณ ปรีชา ตันบุญยืน   คุณ ดร พงศธร งานไว   คุณ ชินาภา พิมพ์ช่างไม้
คุณ เอกสิทธื์ เจ๊ะพงศ์   คุณ สัญไชย คลังเมือง   คุณ ชนิดาภา ชยตพงศ์
คุณ khin ma ma   คุณ เสาวลักษณ์ จาบทอง   คุณ ศิรินภา น้อยจันทร
คุณ นันทพัทธ์ ปรีชากุล   คุณ Phonethong Sibounma   คุณ กรชญา แสงพุก
คุณ พรทิวา ยี่สาคร   คุณ นพมล พาล์เมอร์   คุณ นายภาคภูมิ บุญเชิด
คุณ ณัฐกิตต์ ทันธนกาญจน์   คุณ จันทรา โปทายี่   คุณ บาง ประชามอญ
คุณ ยินดี ดาดคาน   คุณ อรปภา สุภัควชิรกุล   คุณ ศุภณัฐ พุกบ้านเก่า
คุณ นงเยาว์ วัชรวิไล   คุณ ลำยอง ภานุมาสวิวัฒน์   คุณ สุพิน อินทา
คุณ กรรชัย กรรณิการ์   คุณ เอนกลาภ มั่นคง      
คุณ บำเพ็น แปลนสูญ   คุณ Chansy Sypaserd      
คุณ ศิริรัตน์ พรมพิทักษ์   คุณ บัวเรียน แก่นตา      
คุณ KHATTIYAPHONE KEOVONGPKACHAN   คุณ Bounkhong LAETHANONGCHIT      

 

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================

[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]
► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ
[ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท  ]

••••••••••••••••••••••••••••••••••

หรือท่านสามารถเดินทางไปรับ การประกาศเกียรติคุณ ในงาน Expo ส่วนภูมิภาคได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ขึ้นตำแหน่ง

กรณีไม่เข้ารับการประกาศเกียรติคุณภายใน 3 เดือน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ขึ้นรับใบประกาศในงานอื่นๆ
ท่านสามารถติดต่อ รับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง หรือแจ้งที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
••••••••••••••••••••••••••••••••••

[ ช่องทางการติดต่อ ]
โทร 098-267-5183 / 092-273-2511
Line ID: mlvfamily01 /  mlvfamily03
หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ