Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น ภายในเดือนกันยายน 60


ตำแหน่ง CROWN President 

คุณ อุบลวรรณ ดอกบัว


ตำแหน่ง  President 

คุณ รัตน์วรา อาจหาญ


ตำแหน่ง Vice President 

คุณ วิสูต วังเวง


ตำแหน่ง  Senior Director

คุณ วินิจ รุ่งแสง


ตำแหน่ง Director 

คุณ มนัสนันท์ พยัคฆินทร์
คุณ จีระวรรณ คงนาวัง
คุณ Manivone pongkhamlai
คุณ ไกรยาพร แอ่งเพชร
คุณ กรชญา แสงพุก


ตำแหน่ง Manager

คุณ ชลธีย์ เชียงทอง
คุณ อรอนงค์ ศรีละบุตร ณ พัทลุง
คุณ ชวลิต ยี่สาคร
คุณ Bounleua Douangphachanh
คุณ พล.ท.ดุษฎี บูรณะดิษ
คุณ พัชญ์รวรรณ ธีราวัฒน์ชญา
คุณ วัชรพล แอ่งเพชร
คุณ LONG KIMLEAP
คุณ Daonapha Kongpasurt


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ วชิระ ศรีนวล   คุณ Soukanya Sivixay
คุณ เฉลิมชัย สุยะคำ   คุณ ณรงค์ชัย เลิศสุคนธ์
คุณ ศุภโชค อาโยนันท์   คุณ สุณิยาภรณ์ พันธุ์โรจนะ
คุณ ศศินาพร วงษ์สา   คุณ อำไพ โอภาษี
คุณ อรอนงค์ วิใจยา   คุณ สุมาลินี ฉ่ำน้อย
คุณ นฤมล เฉยชมผล   คุณ บาง ประชามอญ
คุณ พีรพัฐกร รัชตนันธนเลิศ   คุณ จงกล เครื่องเนียม
คุณ สมร พลายกำเหนิด   คุณ ธัญดา ผ่องเผือก
คุณ DAW KHIN MU   คุณ สิริพรรณ สิริพงษ์ไพบูลย์
คุณ สงคราม ศรีพรหมทอง   คุณ กาญจนา ยมนา
คุณ นภา พลเยี่ยม   คุณ ดา วงค์สุวรรณ
คุณ อนุศาสน์ แป้นเพ็ชร์   คุณ ญาณากร พญาไทย
คุณ ณัฐริกา ดาวเรือง   คุณ ปร:นอม สังข์ทอง
คุณ ฟองจันทร๋ ทองขาว   คุณ วริสรา คูณผลธนานนท์
คุณ ณฐพงศกร พรแป้นประเสริฐ   คุณ พัชรี โขมะนาม
คุณ ณชญาดา บำรุงศรี   คุณ Dokketh Silaxa
คุณ Viengphone   คุณ วิโรจน์ พวงทรัพย์
คุณ วิภา ยี่สาคร   คุณ ปณิดา ชะนะนิล
คุณ ธภกานต์ สมวรรณ   คุณ บุญส่ง แจ่มสว่าง
คุณ นรัตถกร รอดทองดี      
คุณ วิไลรัตน์ ศรีเลิศวงศ์      
คุณ กานต์รวี พัฒนวิทิตวาณิชยั      


ตำแหน่ง STAR

คุณ ภัคภร แสนสุข   คุณ ปานรดา แจ้งอุบล   คุณ จิดาภา รอดทองดี
คุณ ณธกฤษ โรจนะหัสดิน   คุณ โสภณ หมุนแทน   คุณ รัตนา เยื่อมัน
คุณ พัชรินทร์ธรห์ ไทยกรณ์   คุณ สุธพานันท์ วงศ์สุทธ์ธน   คุณ เสาวลักษณ์ บุญดี
คุณ นันท์นภัส รุ่งเดชนิวัฒน์ชัย   คุณ จิตรา ทองทวี   คุณ อังศดา สุ่มงาน
คุณ ภคมน เฮงวรธรรม   คุณ หนู โสนนอก   คุณ สิริพรรณ สิริพงษ์ไพบูลย์
คุณ บัญชาการ อึ้งทิพาพร   คุณ ภราดา ศิริรัตนธนพงษ์   คุณ VONGSOKHENGLY
คุณ นฤมล ขวัญอ่อน   คุณ Soukanya Sivixay   คุณ Somboun Vongsawatm
คุณ บัวพัน เกี้ยวเพ็ง   คุณ วิไลวรรณ หนูกลิ่น   คุณ เนตรนภา รังแก้ว
คุณ โชติกา คำอ้อ   คุณ ชุติมา ดุสิตา   คุณ อติชาต จันดี
คุณ ธงชัย คุ้มหน่อแนว   คุณ พรทิพย์ บัณฑิต   คุณ ปริญยา เพชรรัตน์
คุณ อาหมี่ อายิ   คุณ สมัย คมขำ   คุณ ไพโรจน์ อำพา
คุณ วารี ทิพย์ปิ่นทอง   คุณ Daonapha Kongpasurt   คุณ พัค โลหะเวช
คุณ นิรันดร์ รามัญอุดม   คุณ ฉวีวัลย์ ทองคำ   คุณ ฮอง ทีปะลา
คุณ นภา พลเยี่ยม   คุณ วรรณา แสงทอง   คุณ นภัสกร ชลิตพิบูลย์
คุณ สุนัน มรกรณ์   คุณ ฉัตรชัย ธิยานันท์   คุณ ชุลี จันทร์ด้วง
คุณ เพ็ญสนี ภู่พันธ์   คุณ แสงทอง ยี่แปง   คุณ วริสรา คูณผลธนานนท์
คุณ วนิดา สายประยงค์   คุณ ณรงค์ชัย เลิศสุคนธ์   คุณ สุรัตนา เชิดโชติกานต์
คุณ สมหมาย พรมมานอก   คุณ อาคม พิมพ์ช่างไม้   คุณ สุกัญญา เกตุอินทร์
คุณ ม่วง ฤทธิ์บำรุง   คุณ ณัฏฐกุล ล้อมคง   คุณ คำปัน แสนปวง
คุณ ธภกานต์ สมวรรณ   คุณ สุภาภรณ์ ดิษยบุตร   คุณ Dokketh Silaxa
คุณ ศิริวรรณ แซ่จาง   คุณ สุดาพร เปงปันมา   คุณ ธีระชัย ขุมทอง
คุณ Sayamphone Xayvongthan   คุณ คุณทองมั่น ม่วงศรี   คุณ ลัดดาภรณ์ นันทญานนท์
คุณ เกวลี ขันธ์เงิน   คุณ ธนพร แสงพก   คุณ สุรศักดิ์ เศษจันทร์
คุณ รชดา นกเทศ   คุณ The Pink Trang   คุณ Chandavanh CHOMVISANE
คุณ ชวลิต ทองสุข   คุณ อำไพ โอภาษี   คุณ ปณิดา ชะนะนิล
คุณ ปรีชาชาญ ราชเมืองฝาง   คุณ สุมาลินี ฉ่ำน้อย   คุณ บัวเครือ มงคลพิศ
คุณ นรัตถกร รอดทองดี   คุณ บุญญาพร พงษ์ธานี   คุณ วิทยา จันทร์คง
คุณ พุธตาล กลางเนตร   คุณ สุสิมา จารีย์   คุณ กานต์สินี เสถียรพูนผล
คุณ อรวรรณ บุญแสง   คุณ Sengmany Keokhamsouk   คุณ รุ่งนภา ปริยกุลชัย
คุณ สุมาวดี ศรีมังคละโล   คุณ จงกล เครื่องเนียม   คุณ บุญส่ง แจ่มสว่าง
คุณ พ ต อ ถาวร   คุณ VONGKHAM BOUNKHAM   คุณ ธีระวัฒน์ เพ็งสืบ
คุณ อักษร พล|สน   คุณ HEM THOEUN   คุณ นางสาวกันตินันท์ หวังบุญ
คุณ วุฒิวัฒน์ พรวัฒนพัฒน์   คุณ สกุลแก้ว ยี่ฉุ้น   คุณ มะลิ ศรีนวบ
คุณ วรันยา ศรีอุไร   คุณ Vanphet Namvongsak   คุณ คุณกัลยารัตน์ ศรีแก้ว
คุณ ณหทัยพัชร์ พูนพัชรพร   คุณ ปัญญา กินปี      
คุณ วนิดา ไสย์คล้าย   คุณ พูนศักดิ์ ดวงใจ      

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================

[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]
► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ
[ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท  ]

••••••••••••••••••••••••••••••••••

หรือท่านสามารถเดินทางไปรับ การประกาศเกียรติคุณ ในงาน Expo ส่วนภูมิภาคได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ขึ้นตำแหน่ง

กรณีไม่เข้ารับการประกาศเกียรติคุณภายใน 3 เดือน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ขึ้นรับใบประกาศในงานอื่นๆ
ท่านสามารถติดต่อ รับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง หรือแจ้งที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
••••••••••••••••••••••••••••••••••

[ ช่องทางการติดต่อ ]
โทร 098-267-5183 / 092-273-2511
Line ID: mlvfamily01 /  mlvfamily03
หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ