Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น ภายในเดือนตุลาคม 60


ตำแหน่ง CROWN President 

คุณ ณรงค์พล คงคารัตน์


ตำแหน่ง  President 

คุณ แมน ทรัพย์สมัย
คุณ วิสูต วังเวง


ตำแหน่ง Vice President 

คุณ เทพินทร์ เล็กวิไล


ตำแหน่ง  Senior Director

คุณ เกรียงไกร ไชยวงศ์สิงห์
คุณ นันท์นภัส แสงเมืองคำ
คุณ อมรรัตน์ แก้วประชุม
คุณ ฟองเทียน สมฤทธิ์
คุณ มนูญ จินดามณี


ตำแหน่ง Director 

คุณ ปวันภัทร พัฒนวิทิตวาณิชย์
คุณ นิติพล เทียนชัย
คุณ มานิตย์ อารินทร์


ตำแหน่ง Manager

คุณ พิทักษ์ กมลแสงมณี
คุณ นิธินันท์ ปิยะประทินภัสร์
คุณ ฐานิดา แกแง้ว
คุณ ภัชริน คำคติ
คุณ นลินี ตั้งทองปั้น
คุณ อัธพนธ์ เเพ่งเมือง
คุณ กัญภัคดิ์ อุดมการ|กษตร
คุณ เปมมิกา น้อมจันทร์
คุณ แววฤดี พลทรัพย์
คุณ รัชกร สร้อยทอง
คุณ เพ็ญพัฒน์ สินรัตนภักดีกุล
คุณ ดา วงค์สุวรรณ
คุณ ณัฐดนัย แซ่เฮง


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ จุฑามาศ สาลีกุล   คุณ วิชุดา บุษราภรณ์
คุณ สุริยา ชัยบุตร   คุณ สหรัฐ พงโพธิ์ชัย
คุณ สว่าง วรสาร   คุณ เทียน ชินวุธ
คุณ ประนอม ครองเดช   คุณ กรกนก ปั้นทอง
คุณ นีรนุช ชมภูบุตร   คุณ บรรจง คล้ายงาม
คุณ ชไมพร บุญเฉลียว   คุณ ลัดดา ปานเชี่ยว
คุณ ทัตชญา สุจโต   คุณ ธมกร เมืองจันทร์
คุณ ผดุง ม่วงปาน   คุณ Nang thida aung
คุณ พรณ์ภรรณ สุขสมสิน   คุณ กิตติศักดิ์ อารินทร์
คุณ ธนณัฐ ชัยชนะศิลป์   คุณ นพมล พาล์เมอร์
คุณ ภคมน ธัชยานันต์   คุณ อรปภา สุภัควชิรกุล
คุณ กัญญภา คล้ายแท้   คุณ ทิชากรณ์ อุดมการเกษตร
คุณ ชลิดา ศุภาจรัสชัย   คุณ วิวัฒน์ชัย สินรัตนภักดีกุล
คุณ กมลพัชร แซ่หั้ง   คุณ สุภาพร เนาวรัตนวัฒนา
คุณ กิติมา ลิ้มสุวรรณ   คุณ บงกชศิริ โพธิ์สาร้ช
คุณ กรวรรณ ดอกสร้อย   คุณ Khampoud Inthasom
คุณ PHAN THI   คุณ ภูวดล สนทมิโน
คุณ ภานุพันธุ์ จันทรมนตรี   คุณ สุมาธิกา แก้วนาเหนือ
คุณ ไม พูลภักดี   คุณ ปฤษฏี จาเลิศ
คุณ ประสงค์ ท้าวชัย   คุณ เนตรนภา รังแก้ว
คุณ อ้อมเดือน ผุดฉวี   คุณ Chandavanh CHOMVISANE
คุณ อัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์   คุณ ชยาตา วงศ์น้ำนอง
คุณ Panatda Siwasathian   คุณ สาคร ศรีบริบาล
คุณ นลินรัตน์ สูทอก   คุณ สุรีรัตน์ บัวนาค
คุณ Phonethip   คุณ วัชรพงษ์ ทองบุตร
คุณ ประทีป อุดมการ|กษตร   คุณ วนิดา ศีรนิม
คุณ Sayamphone Xayvongthan   คุณ นงค์เยาว์ หอมจันทร์
คุณ วิเชียร เอียมมาศ   คุณ กานต์รวี พัฒนวิทิตวาณิชย์
คุณ นพดล ไกลถิ่น   คุณ สุดารัตน์ ศรีอุบล
คุณ แก้วฤดี เผ่ามาก      


ตำแหน่ง STAR
 

คุณ วิรินพร นิลบัว   คุณ สาย สอนพรม   คุณ ลัดดา ใจตรง
คุณ วีรพล ปราบผาง   คุณ Daovone Sihalath   คุณ มลัยวรรณ สุพรรทอง
คุณ ปวันภัทร พัฒนวิทิตวาณิชย์   คุณ จำนงค์ ใจยะสงศ์   คุณ ณรงค์ เพิงประเสริฐ
คุณ เศรษฐีณี 565   คุณ นิตยา ผดาศรี   คุณ กิติศักดิ์ ล้อมคง
คุณ ลดาวัลย์ สมคิด   คุณ ปราณี สันติสุข   คุณ สมชาย กองม่วง
คุณ รักษ์สุดา พระหันธงชัย   คุณ วชิรา แจ้งนิล   คุณ สายสุนีย์ รัตนามตกุล
คุณ พิมพา ชัยชนะศิลป   คุณ ศุภฤกษ์ เพ็ญภินันท์   คุณ นันทกาญจน์ ชัยเรือน
คุณ ปรีชา สุจโต   คุณ กนกพร วะทาแก้ว   คุณ สิริกร จันทภาร
คุณ สมภพ บุญจวง   คุณ วรรณประภาณ์ เมืองไกร   คุณ อารีย์ อินทะฐา
คุณ สุทธิพงษ์ ลิ้มสุวรรณ   คุณ พัชรินทร์ สุจริต   คุณ คุณอารยา เหล็กขำ
คุณ อุทัยกัญจน์ สุวรรณบัณฑิต   คุณ Vilada Kongpasurt   คุณ ชยาตา วงศ์น้ำนอง
คุณ จริยา เสือทัพ   คุณ Aung Lay   คุณ พรภิรมย์ หนูกลิ่น
คุณ อุดมพันธ์ วารีรักษ์   คุณ กัลยา เลาจาง   คุณ ปณต แกล้วกล้า
คุณ ศาสตรา แสนนาม   คุณ เรณู แคงสันเทียะ   คุณ สาคร ศรีบริบาล
คุณ ประสงค์ ท้าวชัย   คุณ ภคอร ศิริกา   คุณ คุณเสาร์วลักษณ์ รักคุ้ม
คุณ จำเรียง เชาว์กีรติกุล   คุณ สุธินี สุขสงวน   คุณ รัตนา แก้วเขียว
คุณ พยอม เม้าทุ้ง   คุณ ปกิธพลณ์ พันธุ์โรจนะ   คุณ วันดี นวลนิ่ม
คุณ ณัฐณิชาช์ อนุพงศ์   คุณ ชลธิชา เมธาอธิวัฒน์   คุณ สุรีรัตน์ บัวนาค
คุณ สุกลวัฒน์ สุขเกษม   คุณ กัลยา ตันติกาญจน์   คุณ อุดมลักษณ์ อยู่ปรีดี
คุณ ยุทธภูมิ เหมือนมี   คุณ ปารเมศ เกตุผล   คุณ วัชรพงษ์ ทองบุตร
คุณ กาญจนา จำลองกาศ   คุณ Sivyi Leng   คุณ ชญาภา อุดมธาดา
คุณ ญานีย์ สามา   คุณ ณัฐดนัย แซ่เฮง   คุณ น.ส จุฑามาส อ่อนจันทร์
คุณ นนท์รญา อุดมการเกษตร   คุณ บุญช่วย อุ่นยิ่งเจริญ   คุณ นิภาพร หาเรือนจักร์
คุณ สหรัฐ พงโพธิ์ชัย   คุณ กรกมล นรดี   คุณ กำไร สมกำเนิด
คุณ นิติพล เทียนชัย   คุณ ภาณุพงศ์ ทีขาว   คุณ เรือนตา เชื้อศรีสกุล
คุณ อรัญญา แววชนะ   คุณ สายฝน เกิดแนวภู   คุณ นิรชา รามศิริ
คุณ สงคราม อังกาบ   คุณ จิรกานต์ วงค์แพร่   คุณ ชิโนรส รัตนานนท์
คุณ บรรจง คล้ายงาม   คุณ พัชริดา เดขอุดม   คุณ วิโรจน์ สอนบาลี
คุณ กรกนก ปั้นทอง   คุณ ดาวเรือง ชุมพล   คุณ ธนาวุฒิ แกแง้ว
คุณ น้ำทิพย์ บุญเดช   คุณ เสถียร วงศ์ประเทศ   คุณ ทัศน์ วงศ์ใหญ่
คุณ กัญญา เกตุประดับ   คุณ เมธิยา ใจหล้า   คุณ อภิสิทธิ์ จงโยธา
คุณ บัวคำ สังข์ศิริ   คุณ จรัสรวี พิณทอง   คุณ จันวรา ก้อนแก้ว
คุณ คำมู คำแก้ว   คุณ ธนพร สำเร็จศิลป์   คุณ สมปอง คงอภิรัก
คุณ ลัดดา ปานเชี่ยว   คุณ ธัญญารัตน์ ทองอรุณ   คุณ วนิดา ศีรนิม
คุณ ธมกร เมืองจันทร์   คุณ Khamsavai Sipanthong   คุณ อุษา อินหสะ
คุณ Nang thida aung   คุณ สุคนธา เพชรจำรัส   คุณ ดนุพล เพชรประพันล์
คุณ รำพึง กาดกอเสริม   คุณ PHONH VIXAYALATH   คุณ นนทพัทธ์ เจริญธัญญากร
คุณ ทิชากรณ์ อุดมการเกษตร   คุณ Somchay Keokhounsy   คุณ MR.ADRIAN DOUGLAS PALMER
คุณ patoumma khampha   คุณ สุวรรณ ศิริสุขประเสริฐ   คุณ จิรภัทร ผิวซวง
คุณ สุชาวดี ชมภูบุตร   คุณ อมรรัตน์ รัตนนพคุณ   คุณ กัญธนณัฐ ยี่สาคร
คุณ สถิตย์ นุ่นนุ้ย   คุณ จักรกฤษณ์ กรัญญา   คุณ นงค์เยาว์ หอมจันทร์
คุณ Sok Long   คุณ สุรศักดิ์ รักเทือกเถาว์   คุณ ณัชชา อินทพรโสภิต
คุณ สังเวียน เพชรกิจ   คุณ ทิพย์มงคล แก้วทิพย์   คุณ นางสาว กานต์รวี พัฒนวิทิตวาณิชย์
คุณ ณัฐณิชา พูลภักดี   คุณ ทัศนา พากเพียร   คุณ นางสาว สุดารัตน์ ศรีอุบล
คุณ วิเนตร สืบสาย   คุณ สุนทร จิตร์ถนอม   คุณ ชนาภัท เกศกาญ
คุณ วรพจน์ ชีช้าง   คุณ วิเชียน โพธิ์สาราช      
คุณ มาลัย ภูษาทอง   คุณ อนงค์ สีลาดเลา      

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================

[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]
► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ
[ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท  ]

••••••••••••••••••••••••••••••••••

หรือท่านสามารถเดินทางไปรับ การประกาศเกียรติคุณ ในงาน Expo ส่วนภูมิภาคได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ขึ้นตำแหน่ง

กรณีไม่เข้ารับการประกาศเกียรติคุณภายใน 3 เดือน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ขึ้นรับใบประกาศในงานอื่นๆ
ท่านสามารถติดต่อ รับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง หรือแจ้งที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
••••••••••••••••••••••••••••••••••

[ ช่องทางการติดต่อ ]
โทร 098-267-5183 / 092-273-2511
Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03
หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ