Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น ภายในเดือนพฤศจิกายน 60


ตำแหน่ง Vice President 

คุณ กัปตัน ชาวตระการ

ตำแหน่ง Director 

คุณ จุฑามาศ สาลีกุล
คุณ ธีระ จันทรมนตรี
คุณ นราดุลย์ ภาณุสุวัฒน์
คุณ อัธพนธ์ เเพ่งเมือง
คุณ นิยม วสุรีย์
คุณ ชนิดาภา ชยตพงศ์

ตำแหน่ง Manager

คุณ ชลิดา ศุภาจรัสชัย
คุณ วนิดา ศีรนิม


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ นวลจันทร์ ปิงกุล   คุณ ทัศนี ธุวานนท์
คุณ ปรัชญา เพชรงาม   คุณ สุภาวดี กุลเมือง
คุณ อริยานุวัฒน์ หงษ์ลอยลม   คุณ คุณมหัทนะ ภิญโญ
คุณ จิตรา สอนอาจ   คุณ พัค โลหะเวช
คุณ โชติกา คำอ้อ   คุณ ธนพร สำเร็จศิลป์
คุณ กาญจนา นรินทร์   คุณ กานต์สินี เสถียรพูนผล
คุณ เบญญาภา แอดศรี   คุณ ปัญจรัตน์ โรจน์วัชรกรณ์
คุณ CHANPHENG SITHAMMALATH   คุณ ฐาภูร ทับทวี
คุณ เฉลิมพงษ์ น้ำเพชร      
คุณ สุพัตรา วงชัย   คุณ ธัญลักษณ์ คล่องแคล่ว
คุณ วนิดา สายประยงค์   คุณ ธมนต์อร แสงทรวง
คุณ ผ่องศรี สัตยานุกุล   คุณ บุญญาพร พงษ์ธานี
คุณ Sengkeo PASERTKOUN   คุณ สมเกียรติ ผาสุขวงษ์
คุณ สุพรรณี คานนิม   คุณ แน่งน้อย ภาณุสุวัฒน์.
คุณ Khampiew Anouluk   คุณ วันดี ภาณุสุวัฒน์
คุณ วิไลวรรณ หนูกลิ่น   คุณ ณัฐชาวรรณ บุญเทพ
คุณ ธิรดา วัชรสิรยากร      


ตำแหน่ง STAR

คุณ Bounlouan sithammalath   คุณ ถนัด สุวรรณสังข์   คุณ ลำจวน สังข์สุข
คุณ daw aye aye mu   คุณ ทองเจือ นาคประเสริฐ   คุณ วัชรพงษ์ นพรัตน์กูลประเสริฐ
คุณ Khampiew Anouluk   คุณ ทำนอง นวลศรีไพร   คุณ วันดี ภาณุสุวัฒน์
คุณ KHIN HLA YEE   คุณ ธนบูนณ์ ราชเมืองฝาง   คุณ วันนภา นันตะทัย
คุณ Long Kimchhean   คุณ ธมนต์อร แสงทรวง   คุณ วีระพันธ์ เกิดไทย
คุณ Malisa Bounpunya   คุณ ธันย์วรา เลิศรัตน์อังกูร   คุณ ศิริ แก้วคูนอก
คุณ PHONETHIP SOUTHAMMAVONG   คุณ นภัสกร ธนเกียรติศิริ   คุณ ศิริพงษ์ แสนฟอง
คุณ Saengkham nunthapanya   คุณ นารีรัตน์ เจริญธัญญากร   คุณ สมเกียรติ ผาสุขวงษ์
คุณ กมลา วงศ์ศุภบุตร   คุณ นิพน จั่นเหลือ   คุณ ส้มจีน พุ่มพวง
คุณ กรวรรณ ถาวรศิริ   คุณ นิภา อิ่มกระจ่าง   คุณ สมบัติ สุภาสูรย์
คุณ กัลยา แสงทอง   คุณ แน่งน้อย ภาณุสุวัฒน์.   คุณ สมมาตร์ พัดดำ
คุณ เกศศุดา ทองถะจิตร   คุณ บัณฑิต สุขะ   คุณ สมยศ ขำเกิด
คุณ เกษร รักยศ   คุณ บุญญาพร พงษ์ธานี   คุณ สมหมาย เหลืองตระกูล
คุณ ขวัญจิต จุลเพชร   คุณ เบญญทิพย์ ศันติปุญญพัฒน์   คุณ สำเภา หรรษา
คุณ จำนงค์ สังข์ทอง   คุณ ประสิทธ์ คำนุ   คุณ สิตานันท์ ขุมทอง
คุณ จำปี ชิณโชติ   คุณ ปัญจมา สัตตรัตนา   คุณ สุณี ภาณุสุวัฒน์
คุณ จิรัชยา จิรทีปตกุล   คุณ ปัญจรัตน์ โรจน์วัชรกรณ์   คุณ สุปรียา บุญชู
คุณ จิราภรณ์ ตาทอง   คุณ ปัญยพัชร์ ครองเดช   คุณ สุพัตรา วงชัย
คุณ เจ๊ะปะ หลีขาว   คุณ ปิติภัทร สมบัติวงษ์   คุณ สุวรรณี ชนะบุญ
คุณ แจ่ม พลายสังข์   คุณ พรทิพย์ ชัยวิเศษ   คุณ แสงอู ยาจิ่ง
คุณ ฉัตรวลี เทียนสันต์   คุณ พรพิมล ต๊ะมัง   คุณ หนูบัน ชะนะนิล
คุณ ฉัตราพร ปิยะพานิช   คุณ พศวีร์ เนื่องภิรมย์   คุณ แหลม เกตุเเก้ว
คุณ เฉลิมพงษ์ น้ำเพชร   คุณ พอง สีพันชาด   คุณ อรพันธุ์ ช่างเหล็ก
คุณ ชนายุส คล้ายคลึง   คุณ พีระ เชื้อศรีสกุล   คุณ อรอุมา ทองขาว
คุณ ชลิตา จันทร์ด้วง   คุณ เพชรสิฒางคุ์ ชูรัตน์   คุณ อริยานุวัฒน์ หงษ์ลอยลม
คุณ ชอง สงศลาวัต   คุณ ไพศาน ฮะปาน   คุณ ออมสิน อุทัยเลี้ยง
คุณ ฐาภูร ทับทวี   คุณ ภดาภา วังไธสง   คุณ อังคณา ดาราอัมพรเกษม
คุณ ณัฐชาวรรณ บุญเทพ   คุณ ภัทร์ชมน ชื่นสานวน   คุณ อังควิภา บัวสุวรรณ
คุณ ณิชารัศม์ วีรสิริวัฒน์   คุณ ภัทรพร วงศ์ใหญ่   คุณ อำพร ศุณะมาลัย
คุณ ดนิตา ยอดเมือง   คุณ มณฑล อินจุ้ย   คุณ อินทร์ธิรา หน่อสีดา
คุณ ดนุพล เพชรประพันล์   คุณ ยุพิน คำสี      
คุณ ดวงชนก นามมาลา   คุณ ละมัย ผลสุข      
คุณ ตอง แซ่ย่าง   คุณ ลัดดา อินทร์แก้ว      

 

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================

[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]
► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ
[ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท  ]

••••••••••••••••••••••••••••••••••

หรือท่านสามารถเดินทางไปรับ การประกาศเกียรติคุณ ในงาน Expo ส่วนภูมิภาคได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ขึ้นตำแหน่ง

กรณีไม่เข้ารับการประกาศเกียรติคุณภายใน 3 เดือน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ขึ้นรับใบประกาศในงานอื่นๆ
ท่านสามารถติดต่อ รับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง หรือแจ้งที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
••••••••••••••••••••••••••••••••••

[ ช่องทางการติดต่อ ]
โทร 098-267-5183 / 092-273-2511
Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03
หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ