Promotion & Incentive


Korea Masterpiece Challenge Trip


[ ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ทำคุณสมบัติ ]
แนะนำตรงสมาชิกใหม่ 25,000 คะแนนภายใน 1 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60 และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ท่องเที่ยวเกาหลี
หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ในรอบนี้ 
ให้ดำเนินการดังนี้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 **
1. สมาชิกที่ได้รับได้สตาร์โบนัส จะต้องโอนสตาร์โบนัสคืน
2. ชำระเงินเพิ่ม 15,000 บาท

ช่องทางการติดต่อโทรศัพท์ : 098-824-1299 line id: mlvtrips และ @mlvkorea3

คุณ CHOM SREY YOU   คุณ นัฎฐิกา สมิงนิล   คุณ สนอง แก้วปู่วัด
คุณ KHA KEANG   คุณ นันท์ธนภัส ชีพนุรัตน์   คุณ สมเกียรติ ผาสุขวงษ์
คุณ กมลา วงศ์ศุภบุตร   คุณ นางสาว กานต์รวี พัฒนวิทิตวาณิชย์   คุณ สมปอง คงอภิรัก
คุณ กรกมล นรดี   คุณ นางสาว บุญญาพร พงษ์ธานี   คุณ สมยศ ขำเกิด
คุณ กรชญา แสงพุก   คุณ นางสาว สุดารัตน์ ศรีอุบล   คุณ สมศรี ฟูแสง
คุณ กรภัทร เมธาสิริเดช   คุณ นางสาวกันตินันท์ หวังบุญ   คุณ สมหมาย ดาวเรือง
คุณ กรรณิการ์ แก้วหล่อน   คุณ นางสาวมณฑา รัตนนพคุณ   คุณ สรม ศรีพังยาง
คุณ กรวรรณ ถาวรศิริ   คุณ นิติพล เทียนชัย   คุณ สรวรรณ เกษมจิตต์
คุณ กฤษณะ นันต๊ะเจริญ   คุณ นิภา นามเทพ   คุณ สวานิช หวังแก้ว
คุณ กัญธนณัฐ ยี่สาคร   คุณ นิยม วสุรีย์   คุณ สาคร ศรีบริบาล
คุณ กันต์ อุนันต๊ะ   คุณ แน่งน้อย ภาณุสุวัฒน์.   คุณ สิทธิชัย แก้วประชุม
คุณ กัลยา เลาจาง   คุณ บรรจง คล้ายงาม   คุณ สิรดาวรรณ ยานะโส
คุณ กัลยา แสงทอง   คุณ บุญส่ง แจ่มสว่าง   คุณ สิริพรรณ สิริพงษ์ไพบูลย์
คุณ กาญจนา จริยา   คุณ บุศมรกตชณะ ธัมมารักขิตานนท์   คุณ สิริวัตร ใจธรรม
คุณ กานต์สินี เสถียรพูนผล   คุณ บุษยามาศ งานไว   คุณ สุชญา โสมศรี่
คุณ กี่รติ จั่นเหลือ   คุณ ปณิดา ชะนะนิล   คุณ สุชาฐิณี ช่วยเพ็ญสุพร
คุณ กุลริศา วรพันธ์   คุณ ปร:นอม สังข์ทอง   คุณ สุดาพร เปงปันมา
คุณ คมยศ วารี   คุณ ประกาย วรรณชัย   คุณ สุทธิพงศ์ รักษาศรี
คุณ คำอ้าย นันต๊ะภูมิ   คุณ ประนอม นงคะวาส   คุณ สุเทพ ภางาม
คุณ คุณรุ่งนภา อินสอน   คุณ ประภา แจ่มแจ้ง   คุณ สุพรรณี คานนิม
คุณ จงกล เครื่องเนียม   คุณ ประสงค์ ท้าวชัย   คุณ สุพัตรา วงชัย
คุณ จงรักษ์ ทินดาประเสริฐ   คุณ ปราญชรี ศรีสมสุข   คุณ สุภสรณ์ แก้วปู่วัด
คุณ จันทร์สิริ สุปิณะ   คุณ ปราณี มลิวรรณ์   คุณ สุภาพร กองแก้ว
คุณ จันภา เขื่อนคำ   คุณ ปราโมทย์ จารุวิวัฒน์วงศ์   คุณ สุภาพร เนาวรัตนวัฒนา
คุณ จันวรา ก้อนแก้ว   คุณ ปริชาติ วงค์ละคร   คุณ สุภาพร แสงปู่วัด
คุณ จิตรวรรณ วรพันธ์   คุณ ปรีญานุช อูปแก้ว   คุณ สุภารัตน์ อบสุข
คุณ จิตรา ทองทวี   คุณ ปวันภัทร พัฒนวิทิตวาณิชย์   คุณ สุมล อมรฤทธิ์
คุณ จิรภัทร ผิวซวง   คุณ ปัญจรัตน์ โรจน์วัชรกรณ์   คุณ สุมินตรา บุบผา
คุณ จิรภัทร ศรีเมือง   คุณ ปัญยพัชร์ ครองเดช   คุณ สุรีรัตน์ บัวนาค
คุณ จิรภา สายอุดต๊ะ   คุณ ปิยาวรรณ เตปิน   คุณ สุวรรณ คงนาวัง
คุณ จิราภรณ์ อะตะมะ   คุณ ผ่องศรี สัตยานุกุล   คุณ เสรี ทองสุวรรณ์
คุณ จุรีพัชร์ หิรัญชัยนนท์   คุณ เผ่าพงศ์ เจียมเผ่า   คุณ เสาวลัษณ์ แซ่ลิ่ว
คุณ เฉลิมชัย ประเสริฐลาภ   คุณ พนิดา วงศ์ใหญ่   คุณ แสงตะวัน วัตสัน
คุณ ชนกานต์ สุวโส   คุณ พรกมล เทคถา   คุณ หามีนะ๊ มายาสัน
คุณ ชยาตา วงศ์น้ำนอง   คุณ พรปวีณ์ เนียมพุ่มพวง   คุณ อติชาต จันดี
คุณ ชยุต เกษมจิตต์   คุณ พรพิมล อุทธา   คุณ อนงค์ เกตุเเก้ว
คุณ ชลดา ประชามอญ   คุณ พรภิรมย์ หนูกลิ่น   คุณ อนุสร ศรีอุ่น
คุณ ชลรดา กรภัทร์โกสินทร์   คุณ พรรณี แดงสกุล   คุณ อภิสิทธิ์ จงโยธา
คุณ ชลิดา ศุภาจรัสชัย   คุณ พล.ท.ดุษฎี บูรณะดิษ   คุณ อรธิมา เคมาชัย
คุณ ชัยวัฒน์ จันโส   คุณ พลสิน จิระอัครพงษ์   คุณ อรปภา สุภัควชิรกุล
คุณ ชาญชัย สิงห่์ดารา   คุณ พัชรินทร์ธรห์ ไทยกรณ์   คุณ อรอนงค์ วิใจยา
คุณ ชาญสิทธิ์ ทับฉ่ำ   คุณ พัชรี โขมะนาม   คุณ อรอนงค์ สังข์สว่าง
คุณ ชุดา รุ่งน้อย   คุณ พันตำรวจโทตนุภัทร ศรีวิบุลย์   คุณ อริยะ เอี่ยมวิลัย
คุณ ชุติมา คูวรากุล   คุณ พิชิต ศิริพัฒนบูลย์   คุณ อริยานุวัฒน์ หงษ์ลอยลม
คุณ ญาณากร พญาไทย   คุณ พิทักษ์ กมลแสงมณี   คุณ อักษร พลเสน
คุณ ฐติษานันท์ แก้วก๋องมา   คุณ พุฒิพงศ์ ชลคงคา   คุณ อัธพนธ์ เเพ่งเมือง
คุณ ฐาภูร ทับทวี   คุณ เพชรรัตน์ วูหร์มันน์   คุณ อาภรณ์ ถาวร
คุณ ณรงค์ เพิงประเสริฐ   คุณ เพ็ญพัฒน์ สินรัตนภักดีกุล   คุณ อามีเน๊าะ ตาเนาะ
คุณ ณรงค์ชัย เลิศสุคนธ์   คุณ ไพบูลย์ เพชรนวลน้อย   คุณ อุเทน สมบุตร
คุณ ณัฎฐณิชชา สุขรดาเลิศศิริ   คุณ ภดาภา วังไธสง   คุณ อุษา อินหสะ
คุณ ณัฎฐสิริ ริสุกะ   คุณ ภานุพงศ์ สุภาพ   คุณ เอกวุฒิ สุภัควชิรกุลร์
คุณ ณัฐชาวรรณ บุญเทพ   คุณ ภานุพงศ์ อะตะมะ   คุณ ฮุยเจ็ง แช่เตีย
คุณ ณัฐฐา เพชรนวลน้อย   คุณ ภูดิสร สุขเกษม   คุณ AUNG MOE
คุณ ณัฐณกาจ วรคุณพิเศษ   คุณ มณฑา รัตนนพคุณ   คุณ Bawk Taung
คุณ ณัฐดนัย แซ่เฮง   คุณ มณฑาทิพย์ ชลิตพิบูลย์   คุณ chaw aye
คุณ ณีรนุช อูปแก้ว   คุณ มนตรี ฤทธิรุตม์   คุณ daw aye aye mu
คุณ ดร พงศธร งานไว   คุณ มลิวัลย์ รักษ์เผ่าสุวรรณ   คุณ DAW KHIN MU
คุณ ดา วงค์สุวรรณ   คุณ มานิตย์ ศรีสังข์   คุณ DAW KHIN NYUNT WAI
คุณ เดือน กันทะโล   คุณ ยุพา วงค์ขัด   คุณ HAN NADI AUNG
คุณ เดือนฉาย ช้างเพชร   คุณ ยุพาภรณ์ ปานพรหมมาศ   คุณ K khaing win
คุณ เต้ย แก้วปู่วัด   คุณ ยุภา อารีลักษณ์   คุณ Khaung nue
คุณ ทรงพักตร์ จำนงค์ศิลป์   คุณ ระนอง สุริยะชัย   คุณ khin ma ma
คุณ ทวิช วีระศักดิ์   คุณ รักษ์สุดา พระหันธงชัย   คุณ ko soe thein
คุณ ทองล้วน บุญยิ่ง   คุณ ราตรี พัชนี   คุณ ma cho win
คุณ ทัศนี ธุวานนท์   คุณ รุ่งทิวา กองไชย   คุณ ma nyein nyein nwe
คุณ ทิติภา ทิติชัยธวัช   คุณ รุ่งฤดี ฉิมสุด   คุณ mar Roi
คุณ ธนบูนณ์ ราชเมืองฝาง   คุณ ฤชุดา ไชยมงคล   คุณ Nang Po Po Aung
คุณ ธนพร สำเร็จศิลป์   คุณ เล็ก พูลภักดี   คุณ Nang thida aung
คุณ ธนัญชย์ กล่อมเกลี้ยง   คุณ วนิดา ศีรนิม   คุณ NAW SAL PHAW
คุณ ธนัญพรรธน์ สินรัตนภักดีกุล   คุณ วนิดา สายประยงค์   คุณ San San Aye
คุณ ธนัญวลี กาญจนวาหะ   คุณ วัชรพงษ์ ทองบุตร   คุณ Tin tin moe
คุณ ธนากร โตสงวน   คุณ วัชรพงษ์ นพรัตน์กูลประเสริฐ   คุณ u thein aye
คุณ ธนาเดช สร้อยทอง   คุณ วัชรพล แอ่งเพชร   คุณ Zenaw
คุณ ธนาภรณ์ พุ่มแจ่ม   คุณ วันดี ภาณุสุวัฒน์   คุณ Chandavanh CHOMVISANE
คุณ ธนาวุฒิ แกแง้ว   คุณ วันเพ็ญ เหรียญทอง   คุณ Dokketh Silaxa
คุณ ธมนต์อร แสงทรวง   คุณ วารี ทิพย์ปิ่นทอง   คุณ Khampiew Anouluk
คุณ ธัญดา ผ่องเผือก   คุณ วาสนา แซ่ว่าง   คุณ Manivanh Innouvong
คุณ ธานาพันธ์ ปันม้า   คุณ วิบูลย์ เกิดเทศ   คุณ OUBON VIXAYALATH
คุณ ธิรดา วัชรสิรยากร   คุณ วิภา มีล่่าม   คุณ Phengvanh Bounthavong
คุณ น ส มยุรา ศรศักดา   คุณ วิมุลตา จันทร์อารีย์   คุณ Phouthai Inmanee
คุณ น.ส.เจนจิรา หว่างตาล   คุณ วิวัฒน์ชัย สินรัตนภักดีกุล   คุณ Seesouda Khounseelihueng
คุณ นงค์เยาว์ หอมจันทร์   คุณ ศจี ฉิมปี๋่   คุณ Soukanya Sivixay
คุณ นงลักษณ์ ภิญโญ   คุณ ศราวดี บุญเทพ   คุณ Soutthalay Phengmeungkhoun
คุณ นนท์รญา อุดมการเกษตร   คุณ ศรีทอน อะตะมะ   คุณ Thanongsack Keokhamsouk
คุณ นภาพร นภาเพ็ชร์   คุณ ศรีไพร คุณมี   คุณ Vanhkham Oulaysen
คุณ นราวิชญ์ วรรวาท   คุณ ศิราลักษณ์ ดุษณัณฐสุภานนท์   คุณ ขนิษฐา วรรณเสวี
คุณ นวลจันทร์ ปิงกุล   คุณ ศิลวัต แซ่อุ้ย   คุณ ภัสร์วรา สิงห์ดารารัตน์
คุณ นส อภิสรา จันทร์สุวรรณ   คุณ ศุภฤกษ์ เพ็ญภินันท์   คุณ กนกลักษณ์ สุปิณะ

•••••••••••••••
ช่องทางการติดต่อโทรศัพท์ : 098-824-1299 line id: mlvtrips และ @mlvkorea3

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ