Promotion & Incentive


Korea Masterpiece Challenge Trip


[ ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ทำคุณสมบัติ ]
ท่องเที่ยวเกาหลีครบตามเงื่อนไข และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ท่องเที่ยวเกาหลี สมาชิกที่ได้รับได้สตาร์โบนัส จะต้องโอนสตาร์โบนัสคืน
หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ใน รอบนี้ ให้ดำเนินการภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

ช่องทางการติดต่อโทรศัพท์ : 098-824-1299 line id: mlvtrips และ @mlvkorea3

คุณ กุลชญา ซื่อตรง   คุณ สุวิมล แก้วปู่วัด   คุณ Thavone Lathtanasomsy
คุณ ชนิดาภา ชยตพงศ์   คุณ อัมพร เพ็ชรมั่ง   คุณ vilaykhone phommany
คุณ ณรงค์ อะตะมะ   คุณ เอกพล นันตี      
คุณ ฟองเทียน สมฤทธิ์   คุณ CHUM MENG HUOT      
คุณ รัชกร สร้อยทอง   คุณ LONG KIMLEAP      
คุณ สุณิยาภรณ์ พันธุ์โรจนะ   คุณ Phongchanh phongtraychack      


======================
[ ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ทำคุณสมบัติ ]
ดำรงคุณสมบัติ SUP ขึ้นไป 3 เดือนต่อเนื่อง 2 ครั้งใน ปี 2560 ได้รับสิทธิ์ร่วมเดินทางเกาหลี โดยชำระเงินเพิ่ม 15,000 บาท 
หากต้องการใช้สิทธิ์ในเดือน มีนาคม ** จะต้องดำเนินการ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 // โอนสิทธิ์ไม่ได้ในทุกกรณี **

ช่องทางการติดต่อโทรศัพท์ : 098-824-1299 line id: mlvtrips และ @mlvkorea3

คุณ กรพัชรา โกมลธิติกร   คุณ พลัฏฐ์ แสนธรรมวุฒิ   คุณ วิชิต ตรีสุระอนันต์
คุณ กัญญา โพธิสัตย์   คุณ พัฒน์ธนันตร์ อุระคินทร์   คุณ วินัย โชคลาภธนวัฒน์
คุณ กันยากร มะลิสา   คุณ พินธิชา หอมอินทร์   คุณ ศิริกาญจน์ รุ่งกิจกีรติพร
คุณ กัปตัน ชาวตระการ   คุณ ภัทรวดี เจริญศรี   คุณ ศุภพิสมัย จันทร์ฟอง
คุณ กำไล ดวงรัตน์   คุณ แมน ทรัพย์สมัย   คุณ สิริกาญจณ์ พลอำนวย
คุณ คล่อง หนูโยม   คุณ ระพีร์พัชญ์ อินทมาตย์   คุณ สุวาพร พรมวิหาร
คุณ ชัยยง คณะสิทธิ์   คุณ รัตน์วรา อาจหาญ   คุณ อติเทพ แก้วสริยะศักดิ์
คุณ ณัฐชัย สุวรรณผล   คุณ รัตนะ เจริญธัญญากร   คุณ อภิชัย อัครจินดานนท์
คุณ ธนสร ประภาเคน   คุณ ลักษณารีย์ หนูบุญรักษ์   คุณ อมรรัตน์ แก้วประชุม
คุณ ธรรมศักดิ์ ธรรมเที่ยง   คุณ ลัดดา โกว์มิสค์   คุณ อังศุมาลิน โชคลาภธนวัฒน์
คุณ ธัญดา สุขประเสริฐ   คุณ ลำใย ดวงดาว   คุณ อัมพร ตั้งพิษฐานสกุล
คุณ ธัญศิตา ธรรมเที่ยง   คุณ วงค์เดือน ท่าพิมาย   คุณ อำพรรัตน์ ชนะสิทธิ์
คุณ นพวรรณ ชิดพลกรัง   คุณ วรรณะ ทรงคุณแท้   คุณ อำพัน ยิ่งโยชน์
คุณ นัชยา เจริญผล   คุณ วันเพ็ญ บุญยวง   คุณ อุบลวรรณ ดอกบัว
คุณ นันท์นภัส แสงเมืองคำ   คุณ วารุณี อุทธา   คุณ ไอศูรย์ ผู้เชียวชาญ
คุณ หนูพร จันทร์สุวรรณ            

======================
[ ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ทำคุณสมบัติ ]

ดำรงคุณสมบัติ SUP ขึ้นไป 3 เดือนต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้ง ในปี 2560 และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เดินทาง
ได้รับสิทธิ์ร่วมเดินทางเกาหลีโดยชำระเงินเพิ่ม 15,000 บาท หากต้องการใช้สิทธิ์ในเดือน มีนาคม จะต้องดำเนินการ
** ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 //
โอนสิทธิ์ไม่ได้ในทุกกรณี **
ช่องทางการติดต่อโทรศัพท์ : 098-824-1299 line id: mlvtrips และ @mlvkorea3

คุณ ไกรยาพร แอ่งเพชร   คุณ บุรากร ศิริมหาศาล   คุณ สาธิต สิงหศิริ
คุณ เขมรัศมี ธีวราชุติวัฒน์   คุณ ปรียาภัทร์ อธิภัทรธีรนันท์   คุณ สำลี วิเชียรชม
คุณ คุณนพพร เจริญธัญญากร   คุณ ปิ่นปินัทธ์ ชูสินรุจินันท์   คุณ สุชาติ แก้วประชุม
คุณ จิตต์วรา รุ่งเรือง   คุณ พงศ์ศักดิ์ รักษ์เผ่าสุวรรณ   คุณ อรอนงค์ ศรีละบุตร ณ พัทลุง
คุณ จีระวรรณ คงนาวัง   คุณ ไพบูลย์ แสงจันทร์   คุณ Bounlam sythammalat
คุณ ชลธีย์ เชียงทอง   คุณ ไพโรจน์ วัชราพรหิรัญ   คุณ DAW MAY THAT HAN .
คุณ ณิชากร ประเสริฐสังข์   คุณ ภาพร บุญจือ   คุณ KHATTIYAPHONE KEOVONGPKACHAN
คุณ ดำรงค์ ประเสริฐสังข์   คุณ มนูญ จินดามณี   คุณ Manivone pongkhamlai
คุณ ธนธัช ศรีเป็ง   คุณ มยุรา เบญพาด   คุณ Miss Viengmany KHOTLOUAY
คุณ ธีระ จันทรมนตรี   คุณ ฤทัย มาลีวงศ์   คุณ NAMFONH INTHALAVONG
คุณ นันท์นภัส รุ่งเดชนิวัฒน์ชัย   คุณ ลักขณา คำคติ   คุณ Phouthasone chanthaminavong
คุณ นราดุลย์ ภาณุสุวัฒน์   คุณ วรนุช พูลศิริวิทย์   คุณ Sengmany namvongsack
คุณ บุญภาภร เหล่าใหญ่   คุณ วัชรินทร์ เผือกทอง   คุณ Soudachanh Hatsady
คุณ บุญฤทธิ์ ขำแสง   คุณ วารุณี มีบุญญาธรรม   คุณ Souvai Inthavong
คุณ บุญเสริม จั่นผ่อง   คุณ วิเชียร ชาวไร่นาค   คุณ คชาธัฎฐ์ สรดา
คุณ คชาธัฎฐ์ สรดา   คุณ ทัศนีย์ จันทรมนตรี   คุณ สรยุทธิ์ ฮะปาน
คุณ พัณณ์นิภา อัครพันธวงศ์   คุณ สุวิพรรณ กันชุม   คุณ จันทร์สี สุนันต๊ะ

======================

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ