Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น ภายในเดือนมกราคม 2561


ตำแหน่ง Director 

คุณ เล็ก พูลภักดี

ตำแหน่ง Manager

คุณ ณัฐวัตร กาญจนรัตน์
คุณ ปิยะวัฒน์ คลังฆธรพัสวี


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ จิ่ว ทองรักจันทร์
คุณ ฉัตรเงิน สอนบุญเกิด
คุณ ทองเพชร เกษตรเพชรทอง
คุณ นิสริน ดอเลาะ
คุณ ศิริ แก้วคูนอก
คุณ สมจิตร มั่นคง
คุณ อาพร จันทร์ทอง
คุณ AMPHAI BOUNMANY
คุณ Hkawn Lone
คุณ Tin Myo Naing
คุณ YU SANDAR KYAW


ตำแหน่ง STAR

คุณ เกวลิน โพชนุกูล   คุณ ธัญญลักษณ์ สุพจน์พงศ์   คุณ สราวุฒน์ สมบัติธนพนต์
คุณ เกษมณี ชุมพลภักดี   คุณ ธิติมา วงษ์วันดี   คุณ สัมฤทธิ์ วังไธสง
คุณ กมล คตโตนด   คุณ นงลักษณ์ อินทรสิงห์   คุณ สาคอน สมิง
คุณ กาญจนา สอนชม   คุณ นภารัตน์ ทองแก้ว   คุณ สุเมธ ทองแย้ม
คุณ กานต์สิริ เดชาวิไกล   คุณ นริศรา วรสาร   คุณ สุดารัตน์ ตาหลี
คุณ กิตติฐณพิเชษฐ์ ทิพย์ทองจรัส   คุณ นัทธมล ตรียางค์กุล   คุณ สุธัญญา ปานวิเชียร
คุณ กีรติ ไชยปัญญา   คุณ บัวจันทร์ สุวรรณสังข์   คุณ สุนันต์ วันอ่อน
คุณ คำ ปิ่นศักดิ์   คุณ บานเย็น อยู่ประเสริรฐ   คุณ สุนิสา แหงมดี
คุณ งามฉวี ปานฉวี   คุณ ประเทือง รอดโต   คุณ สุภาภร ขุนอักษร
คุณ จันทร์ฉาย อินทร์กัณ   คุณ ประภา ตัญญาหาญ   คุณ อนงค์ เกตุแก้ว
คุณ จันทร์หอม ยาณะ   คุณ พรนภา รักษาสุวะสาร   คุณ อภินันท์ กัณชัย
คุณ จาตุรันต์ บันดาลศิริวงค์   คุณ พรนภา หุ่งเมือง   คุณ อมรรัตน์ รัตนนพคุณ
คุณ จิตตกาญจน์ เชื้อปราง   คุณ พิณญารัตน์ วรสาร   คุณ อรพรรณ ชมชี
คุณ จิราภา คุ้มพุ่ม   คุณ ไพบูลย์ การะเกษ   คุณ อรรถพันธ์ จงเพิ่มวัฒนะผล
คุณ เจือบ จันทร์ด้วง   คุณ พิมพ์มาตา ม่วงปาน   คุณ อรัชพร เจียมจงวัฒนา
คุณ จิ่ว ทองรักจันทร์   คุณ ภคมล เหรียญทอง   คุณ อัมพรรณ์ สุธรรมปวง
คุณ ชมร ชนะสิทธิ์   คุณ ภรภัทร ปิยวัชภาสุ   คุณ อาพร จันทร์ทอง
คุณ ชาสินี สุภัควชิรกุลร์   คุณ ภาริษา เจริญศิลป์   คุณ อำนวย หมายมั่น
คุณ ชิดชนก รัตนามตกุล   คุณ มณีวรรณ ตั้งตระกูล     Bounthong Huknouth
คุณ ชิน สำเนียงดี   คุณ มณี มากมา     Hkawn Lone
คุณ ฐณะวัฒน์ ธัญศักดิ์ดำรงค์   คุณ มนัสพล แก้วพรหม     Kaimug Tappajan
คุณ ณรงค์ทร บุปผา   คุณ ราตร๊ ฝักบัว     Lathsamy Luanglith
คุณ ณัฐชาภา คิดอ่าน   คุณ รำพึง ผาดี     MS. SITARN XAYYAVONG
คุณ ณัฐหทัย คลังฆธรพัสวี   คุณ รุ่งทิพย์ จงชื่นจิตรสราญ     NU NU YI
คุณ ณัทกร ปิยวัชภาสุ   คุณ รุ่งนภา ศักดาทร     Philavanh kounlavong
คุณ ดวงจันทร์ แก้วคูนอก   คุณ เล็ก กิ่งโพธิ์สนธิ์     Phimmasone Phaphimpha
คุณ ถนอม กาญจนขจิต   คุณ เลย พลายสังข์     Sengsouly Sihalath
คุณ ธงชัย ยื่นเครือ   คุณ วาดนา อนุพงศ์     Tin Myo Naing
คุณ ธนกร วุฐิการณ์    คุณ โศภิตา โรจน์บุญถึง     win san
คุณ ธวีนันท์ กัณชัย   คุณ ศิริพรรณ ขุนคด      

 

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================

[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]
► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ
[ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท  ]

••••••••••••••••••••••••••••••••••

หรือท่านสามารถเดินทางไปรับ การประกาศเกียรติคุณ ในงาน Expo ส่วนภูมิภาคได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ขึ้นตำแหน่ง

กรณีไม่เข้ารับการประกาศเกียรติคุณภายใน 3 เดือน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ขึ้นรับใบประกาศในงานอื่นๆ
ท่านสามารถติดต่อ รับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง หรือแจ้งที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
••••••••••••••••••••••••••••••••••

[ ช่องทางการติดต่อ ]
โทร 098-267-5183 / 092-273-2511
Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03
หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ