Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561


ตำแหน่ง Vice President 

คุณ วินิจ รุ่งแสง


ตำแหน่ง Director 

คุณ ทองเพชร เกษตรเพชรทอง
คุณ ภัทริกา สายโสธร

ตำแหน่ง Manager

คุณ ชัญญรัชต์ สุกวิบูลย์ธนะ
คุณ พลอยสินี บุตรน้ำเพ็ชร
คุณ ชัยชนะ สรรสม
คุณ ศรีไพร คุณมี
คุณ ภรภาดา เรื่อเรือง

ตำแหน่ง Supervisor

คุณ นริศรา วรสาร   คุณ ธีรวัฒน์ สุธรรม
คุณ พีรวัส กุลนันท์วิจิตร   คุณ อนงค์ เกตุแก้ว
คุณ ขนิษฐา เกตุพันธ์   คุณ ธนกฤต ร้อยพุฒ
คุณ สุวัชร์ พันธุชนินทร์   คุณ พิมพ์วิไล ส่างยานาง
คุณ กฤษณีย์ น่วมสำลี   คุณ กัลยวีร์ จิระนิธิวงศ์
คุณ เบญจพร ดีสอน   คุณ กิตติพันธ์ หาญขุนทด
คุณ ว่าที่ ร.ต. พิไลวรรณ พลเสน   คุณ น้ำเพชร อินสูนย์
คุณ สังเวียน เพชรกิจ   คุณ ศรีประภา จิตรมุ่ง
คุณ ฉัตรกุล ราชพรหมมา   คุณ ชัญญานุช วันมี
คุณ กิติพัฒน์ ชุมพูล   คุณ กรรณิการ์ โตภัทรกุล
คุณ ณัฐพงศ์ กมลนิธิเศรษฐ์   คุณ วรกร พรนภาเจริญ
คุณ วาทินี อักษรซู   คุณ รัฐศิลา โพสท์มา
คุณ อัมพรรณ์ สุธรรมปวง   คุณ ภัชชรัศมิ์ ธนาชัยรัตนะภรณ์
คุณ ณรงค์ทร บุปผา      


ตำแหน่ง STAR

คุณ เเน่งน้อย สุขพิพัฒนะ   คุณ ธวัลรัตน์ สกุลทิพย์แท้   คุณ วรกันต์ ทองสุข
คุณ เกียจติศัก พูลภักดี   คุณ ธัญญ์นภัส ธัญญ์วัฒนาสิริ   คุณ วรรธนันท์ เกรียงไกรลิขิต
คุณ เขมิกา รัตนภาธร   คุณ ธัญญารัตน์ มรรคผล   คุณ วรางคณา คุณมี
คุณ เจษฏา บุญชู   คุณ น.ส.ขวัญพัฒน์ จริยคุณกุลภัทร์   คุณ วราภรณ์ ประสิทธ์วัฒนเสรี
คุณ เดชา รัตนามตกุล   คุณ นงค์รัตน์ โชคดีสีทอง   คุณ วัลกมล พุกบ้านเก่า
คุณ เนตร ยาพิลา   คุณ นพรัตน์ คำนุ   คุณ วาทินี อักษรซู
คุณ เบญจพร ยานุวิริยะกุล         คุณ วิจิตร. สมรูป
คุณ เยาวลักษณ์ สาระคำ   คุณ นารถอนงค์ แตงเติมผล   คุณ ศรีทอง วันตา
คุณ โฉมสุภา สัสดี   คุณ น้ำเพชร อินสูนย์   คุณ ศรีประภา จิตรมุ่ง
คุณ โชคชัย ประขุมพร   คุณ นิตยา ญาติวังกุ่ม   คุณ ศิริพร มากเหลือ
คุณ กนกวรรณ วาติบุญเรือง   คุณ บังอร ขำสุข   คุณ ศุภฤกษ์ คมขา
คุณ กัญญารัตน์ ช่วยคีรี   คุณ บัวศรี ประเสริฐสังข์   คุณ สนองชัย ใจซื่อ
คุณ กัลยวีร์ จิระนิธิวงศ์   คุณ บุญมี จิตรบุญ   คุณ สมชาย รณศิริ
คุณ กานต์พิชชา เจริญวัฒนาศิริกุล   คุณ บุญหลาย โพเขียว   คุณ สมนึก หลวงจันทร์ดวง
คุณ กิตติพันธ์ หาญขุนทด   คุณ บุษบง ดีกล่ำ   คุณ สมบัตร รามพันธุ์
คุณ คณิศร เรื่อเรือง   คุณ ประเทือง ตุ้มฉาย   คุณ สมบูรณ์ แสงพุก
คุณ ครรชิต นางบวช   คุณ ประโมง สุณทอง   คุณ สมบูรณ์ ศรีนวล
คุณ จิตบรรจง หุ่นสุวรรณ   คุณ ประกิจ เจตณรงค์   คุณ สลินดา ชมภูศรี
คุณ จินตนา เงินมูล   คุณ ประกิจ พิมพ์สกุล   คุณ สายฝน แก้วทิพเนตร
คุณ จิรัชยา จิรทีปตกุล   คุณ ประนอม สุจริต   คุณ สุดดี เบิกนา
คุณ ชนาธิป เพชรกิจ   คุณ ประยูร เทียนระหงษ์   คุณ สุทัศน์ ฟูแสง
คุณ ชนิษฐ์ภัค คำสน   คุณ ปริญญา ต๊ะมัง   คุณ สุนทร จันเทส
คุณ ชมภู เผื่อนทิม   คุณ ปรียพรภัสสร่ ศิลา   คุณ สุพรรณา สายทองคำ
คุณ ชลธิชา ดีกล่ำ   คุณ ปาริฉัตร สังข์สุข   คุณ สุพรรณิการ์ เกิดวงษ์สิน
คุณ ชลพินทุ์ พิกุลทอง   คุณ ปิยะวัฒน์ คลังฆธรพัสวี   คุณ สุพัตตา ต้านทาน
คุณ ชัญญรัชต์ สุกวิบูลย์ธนะ   คุณ พเยาว์ โทถม   คุณ สุพิชญ์ รักษาสุวะสาร
คุณ ชัญญานุช วันมี   คุณ พลกริชกาณฑ์ บัณฑิต   คุณ สุภิญญา ทาทาน
คุณ ฐณกรวัฒน์ กรณ์วริทธิรังษี   คุณ พลอยสินี บุตรน้ำเพ็ชร   คุณ สุมาลี ศรีเผ่าเอี่ยม
คุณ ฐิติพร ปราโมทย์สิริ   คุณ พาณิภัค รัตนนพคุณ   คุณ สุรภา แผนสมบูรณ์
คุณ ฐิติมา นพวงศ์   คุณ พิชญา พิศชวนชม   คุณ สุรศักดิ เหมรักษ
คุณ ณัฎฐา กังแฮ   คุณ พิมศรี กสิกรอุดมไพศาล   คุณ สุรศักดิ์ บุญลือ
คุณ ณัฐพล เนาว์ชุมภู   คุณ พิริชาภรณ์ ชัยพัฒนจันทร์   คุณ สุระษา ตะโหนดทอง
คุณ ดนวาหาบ โสะตา   คุณ ภรภาดา เรื่อเรือง   คุณ สุริษา สงกอก
คุณ ดรุณี ศิริพิพัฒนมงคล   คุณ ภักค์ณิจศา จรัณนิธิวัฒน์   คุณ องอาจ จันทรังษี
คุณ ดวงจันทร์ ชะโยลา   คุณ ภัชชรัศมิ์ ธนาชัยรัตนะภรณ์   คุณ อัธยาพร กระจกเหลี่ยม
คุณ ทนงค์ศักดิ์ ศรีพรหม   คุณ ภัทร์รวี ศุภปพาดา   คุณ อฺุไรวรรณ ทองปลิว
คุณ ทรงวุฒิ หนูวิไล   คุณ มานิตา เมืองสว่าง   คุณ ฮุยลั้ง ปราโมทย์ศิริ
คุณ ทองวัน พิมทา   คุณ รสริน จันทร์วัง     maynoy phangdougkeo
คุณ ทัชชกร หมอเก่ง   คุณ รัฐพงษ์ สุขสนิท     MRS. PHONETHIP CHINDAMANY
คุณ ที่รัก เชี่ยวชาญชัย   คุณ รุ่งฤดี จินตุง     Suphavanh Kilachanh
คุณ ธนกฤต ร้อยพุฒ   คุณ รุณณี เทียบกลึง     The Pink Phatthalung
คุณ ธนบูรณ์ เหล่าสุวรรณ   คุณ ลำยัย เหมมาน     VIENGKHONE CHAPANDY
คุณ ธนาภรณ์ แก้วจีน   คุณ วนิดา พัดหุ่น     Ye Htut Aung

 

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================

[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]
► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ
[ โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท  ]
โดยทำการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นรับตำแหน่งก่อน 3 วันในการจัดงานกิจกรรม EXPO
** ภายในวันที่ 22 มี.ค. 61 ก่อนจัด EXPO กรุ่งเทพ 25 มี.ค. 61 **

••••••••••••••••••••••••••••••••••

หรือท่านสามารถเดินทางไปรับ การประกาศเกียรติคุณ ในงาน Expo ส่วนภูมิภาคได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ขึ้นตำแหน่ง

กรณีไม่เข้ารับการประกาศเกียรติคุณภายใน 3 เดือน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ขึ้นรับใบประกาศในงานอื่นๆ
ท่านสามารถติดต่อ รับใบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง หรือแจ้งที่อยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์
••••••••••••••••••••••••••••••••••

[ ช่องทางการติดต่อ ]
โทร 098-267-5183 / 092-273-2511
Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03
หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ