Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น ภายในเดือนมีนาคม 2561


ตำแหน่ง Vice President 

คุณ จุฑามาศ สาลีกุล
คุณ ทองเพชร เกษตรเพชรทอง
คุณ ฐณกรวัฒน์ กรณ์วริทธิรังษี


ตำแหน่ง Director 

คุณ กัลยา แสงทอง
คุณ ธนกฤต ร้อยพุฒ
คุณ กรรณิการ์ โตภัทรกุล
คุณ คมกริช พิลาสมบัติ


ตำแหน่ง Manager

คุณ สายใหม่ แก่นกสิการณ์
คุณ แสงเดือน จินดา
คุณ สลินดา ชมภูศรี
คุณ ดรุณี ศิริพิพัฒนมงคล
คุณ สมหญิง สายมาอินทร์
คุณ วรกร พรนภาเจริญ
คุณ สิทธิศักดิ์ แพนพา
คุณ รชต มูลทรัพย์
คุณ ดวงสมร เหลาราช


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ ธนพร ราชกิจ   คุณ อภินันท์ กัณชัย   คุณ คชภัค พิลาสมบัติ
คุณ ประกิจ พิมพ์สกุล   คุณ สุนิสา ตันสกุล   คุณ สิริกร กนกวิรุฬห์
คุณ รัชชดา กรรกุลกอบศิริ   คุณ สุพรรณิการ์ เกิดวงษ์สิน   คุณ ฐิติรัตน์ แสนสุข
คุณ รุจิภา เขียวเอี่ยม   คุณ รสริน จันทร์วัง   คุณ กัญญา จงไพบูลย์กิจ
คุณ ชาญชัย มีสุข   คุณ วีระศักดิ์ อยู่สุข   คุณ อัมพวา เพ็ชรกิ่ง
คุณ สมบัติ สุภาสูรย์   คุณ นาฎอนงค์ ตันติหาชัย   คุณ การุณทิพย์ มูลทรัพย์
คุณ ตอง แซ่ย่าง   คุณ ธนากร ศิริพิพัฒนมงคล   คุณ พัลลภา วิเศษนันท์
คุณ ภคมล เหรียญทอง   คุณ ภักค์ณิจศา จรัณนิธิวัฒน์   คุณ ประพาฬรัตน์ เมฆสกุลรัตน์
คุณ วริศราภัทร สามรถ   คุณ พชรพล มีซอง   คุณ โกวิท แพทย์สิน
คุณ ธวีนันท์ กัณชัย   คุณ พยุง เกตุแก้ว   คุณ นาตตยา สุประดิษฐ์


ตำแหน่ง STAR

คุณ จันทรา ปาระสาร   คุณ รัตติกาล ฮามคำฮัก   คุณ กัญญา จงไพบูลย์กิจ
คุณ ณัฐวัศ อุ่นเมือง   คุณ พนัชกร ภคอธิเชษฐ์   คุณ ชฎาพร พระหันธงชัย
คุณ อัจฉรา ปิงกุล   คุณ ธนโชติ แก้วเรือง   คุณ สบใจ พุ่มเจริญ
คุณ สิน อินจฺุ้ย   คุณ กุลรัศมิ์ กุลรัตน์ชัชวาล   คุณ ถาวร นนท์ศิริ
คุณ อมรรัตน์ แสงฤทธิ์   คุณ วิไล แจ่มแจ้ง   คุณ สุวัชร์ พันธุชนินทร์
คุณ กมลวรรณ คชเผือก   คุณ มงคล สำเร็จกิจ   คุณ สายพิณ ธรรมมิโกมินทร์
คุณ อรรถพันธ์ คงไชยโย   คุณ มาศสมนต์ จรัณนิธิวัฒน์   คุณ แสงเดือน จินดา
คุณ อุษณีย์ เขียวยะสิทธิ์   คุณ นิธิโรจน์ ไทยอาสา   คุณ ธนเสฏฐ์ เมืองใหม่
คุณ วีระศักดิ์ อยู่สุข   คุณ เสฐียร ทองขาว   คุณ ว่าที่ ร.ต. พิไลวรรณ พลเสน
คุณ พิมพ์วิไล ส่างยานาง   คุณ นางสาวอาทิตยา ทวีทรัพย์   คุณ กนกธร ชิณวงค์
คุณ อนาวิล วงค์วุฒิการณ์   คุณ นภาพร แถวจันทร์   คุณ กุลธิดา เพชรสุทธิ์
คุณ กนิษฐา หมวกเหล็ก   คุณ รุ่งลดา ก้อนจันทร์   คุณ ชาญชัย มีสุข
คุณ ขจรศักด์ เครือยศ   คุณ เกริก โสดาพงษ์   คุณ ธฤษณุ ศิริกา
คุณ สมพร จินตกะเวศ   คุณ วรวรรณ งามเลิศมา   คุณ จันทร์ณิภา ปินแก้ว
คุณ ชลชาติ ขันธ์นภา   คุณ อนันตพร อาศรัย   คุณ จันทิมา เขียวเอี่ยม
คุณ ศรีนาจ ยิ้มแย้ม   คุณ จอน คำพะโว   คุณ อมตะ กาญจนเตชธรรม
คุณ ชุดาภา ยศเต๋จ๊ะ   คุณ ประไพร พูนขำ   คุณ นภัสชญา คนเที่ยง
คุณ อมรรัตน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา   คุณ กันทริตา อ่วมคุ้ม   คุณ ผกากรอง นกทอง
คุณ ทองเพชร เกษตรเพชรทอง   คุณ ปราโมทย์ เสือส่าน   คุณ กรกช ภักดีวุฒิ
คุณ ศักดินนท์ ชัยกาวิล   คุณ วิริยะ โพธิสาราช   คุณ อาบาส นาค สง่า
คุณ กันยา กันทะวงค์   คุณ ณัฐยา มณีจักร์   คุณ อัครวัฒน์ แสงทอง
คุณ มนฤดี วงละคร   คุณ ทองมา บัวงาม   คุณ อชิระ วังไธสง
คุณ สุพรรษา คุณาชน   คุณ ลำใย อินทร์สุวรรณ   คุณ สุปราณี ไอ้แสง
คุณ พล สารบุญ   คุณ บัวไล ยาเขต   คุณ สุราง พ่อหมีน
คุณ สุนิศา ทัดมอญ   คุณ ฐาปณีย์ มูเซอร์   คุณ ดาริน หล้าสุทธิ์
คุณ กนกวรรณ ยาวาปี   คุณ ณปภัช ธิติชัยธวัช   คุณ นางสาว อุสนา บุญเมือง
คุณ ณัฐวิภา กัณชัย   คุณ ดวงสมร นะมะโน   คุณ ธิดารัตน์ จิตต์บรรเทิง
คุณ ทิพย์วัลย์ พันธุ์ทอง   คุณ ธนวัตน์ ดีดครี   คุณ มี คุณมี
คุณ khamseui thepvongsasayarath   คุณ แจ่มจันทร์ ทิพย์มณี   คุณ วรุณยุภา สาหมีด
คุณ นาย สรวิชณ์ รัตนนพคุณ   คุณ สุมาลี สงกอก   คุณ สุดาทิพย์ ด่านระหาญ
คุณ ศุภามาศ นาไพรวัลย์   คุณ นาฎอนงค์ ตันติหาชัย   คุณ ชญาศิษฎ์ ขีดกิ่ง
คุณ นางสาวสุวรรณภา จันทร์เจริญ   คุณ รจเรศ จันทมณี   คุณ สาวิกา ช่วยเกิด
คุณ Chanda Luangxay   คุณ ต้อย มาแจ้ง   คุณ วุฒิไพศาล สิริชาญเลิศ
คุณ ธนากร ศิริพิพัฒนมงคล   คุณ นาย เผด็จ บุญนุ่ม   คุณ ชลดา ดวงมณี
คุณ นรีนุช สุทธิจินตรานนท์   คุณ สวิง สำโรงทอง   คุณ วรกมล อักษรชู
คุณ วัลลภา หงส์ขาว   คุณ ยงยุทธ จันทร์ทิพย์   คุณ พัชนี จันทมาศ
คุณ Saifon Mukura   คุณ ชวลิต ยี่สาคร   คุณ สมพร ปานอุทัย
คุณ คณัสนันท์ นันตา   คุณ พิมพ์นันท์ กันทะโล   คุณ นิธินันท์ อภิญวัฒนานนท์
คุณ ศศิธัน สุขศรี   คุณ ศิริชัย รุ่งเรืิอง   คุณ ธนัญญา ประชุมรัตน์
คุณ พัชรี หอมยา   คุณ ภูมิภูมิ จันทร   คุณ พชรพล มีซอง
คุณ สุทธิพงศ์ ศรีเสน่ห์   คุณ ปราณี วาตรีบุญเรือง   คุณ เจริญ ทองปลิิว
คุณ สังวาร อินทร์สิงห์   คุณ คุณนิลาศ เพ็งตระกูล   คุณ ธนวรรณ พิริยะยรรยง
คุณ กุลฤดี สตันยานันต์   คุณ สุนิสา ตันสกุล   คุณ รัฐศิลา โพสท์มา
คุณ มงคล สุปิณะ   คุณ กฤชษณภัส แก้วลืมเนตร   คุณ รัฐภัฏ ขวัญเมือง
คุณ ชนาภา จันทิมา   คุณ ปาริชาติ สิทธิศร   คุณ ลาวัลย์ มะโนปิน
คุณ ธนาธิป ทองนาค   คุณ รดามนี คูภานุวัฒน์   คุณ พณิชา โสดา
คุณ ขวัญเมือง ศรีบัวงาม   คุณ ชนม์ณกานต์ ภัทรกานต์พงศ์   คุณ ธีภพ เพิ่มพิริยะพันธ์
คุณ วรรณ์ปรียา ผาสุขวงษ์   คุณ น.ส. จรินทร์ทิพย์ อินตะพันธ์   คุณ อรวรรณ ศิลาลาย
คุณ พรทิพย์ เผ่าวิจารณ์   คุณ Aree Rachakarn   คุณ รัตนาภรณ์ สอนการ
คุณ สมศรี มะใบ   คุณ พิณญาสินี พงษาชญพัฒน์   คุณ กัลยารัตน์ กางทา
คุณ อังคณา สุขศรี   คุณ วารีจันทร์ คงคะนา   คุณ เกณิกา ข่าขันมะลี

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]

► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ 
โดยทำการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นรับตำแหน่งก่อน 30 วันในการจัดงานกิจกรรม EXPO

[ ช่องทางการติดต่อ ] โทร 098-267-5183 / 092-273-2511

Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03 หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ