Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น ภายในเดือนเมษายน 2561


ตำแหน่ง Vice President 

คุณ เดชาวัจน์ พงษ์ดีธนไชย


ตำแหน่ง Director 

คุณ ชัญญานุช วันมี
คุณ รชต มูลทรัพย์
คุณ ศรีไพร คุณมี
คุณ สยาม เกตุแก้ว


ตำแหน่ง Manager

คุณ นาตตยา สุประดิษฐ์
คุณ Chamroeun Khunthea
คุณ กิติพัฒน์ ชุมพูล
คุณ สิริกร กนกวิรุฬห์
คุณ ฐิติรัตน์ แสนสุข


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ ไกรฤทธิ์ บุญตันเขต   คุณ นายสมปอง เกตุแก้ว
คุณ ชุติมณฑน์ วีระสุโข   คุณ หนึ่งฤทัย ธรรมเทียง
คุณ พัสกร โคประโคน   คุณ ปฎิญาณ ภูสุวรรณ์
คุณ Ratchaya Traikamolkul   คุณ ศรัญญา กนกวิรุฬห์
คุณ ประไพร พูนขำ   คุณ ปรางทอง มูลทรัพย์
คุณ นาใจ วงศ์วีรพัฒนากุล   คุณ ไพจิตร มูลทรัพย์
คุณ สุภาภรณ์ นิลจินดา   คุณ กอแก้ว วรรณสวัสดิ์
คุณ วันเพ็ญ เหรียญทอง   คุณ ขวัญทอง พ่อป้องขวา
คุณ วัชรพงษ์ นพรัตน์กูลประเสริฐ   คุณ Sokh Pesei
คุณ ประภัสสร วิริยะส่องแสง   คุณ กาญจนา คลังคำภา
คุณ สนองชัย ใจซื่อ      
คุณ นางสาว พาณิภัค รัตนนพคุณ      


ตำแหน่ง STAR

คุณ เจ๊กซำ แซ่อึ้ง   คุณ ธนยุตติ์ เกตุเลขวัตร   คุณ วราวุธ กำมาศ
คุณ เจษฎา ขวัญธนจริยกุล   คุณ ธนสรรค์ คงสงฆ์   คุณ วริศราภัทร สามรถ
คุณ เดชา จันเกตุ   คุณ ธีรธัช เฉี่ยวเฉ่ง   คุณ วาสนา มะธุรส
คุณ เนื้อนุช จั่นผ่อง   คุณ นฤมล มากหวาน   คุณ วิไล ทองปลิว
คุณ เบญญาภา ประชารักษ์   คุณ น้อย ผ่องแผ้ว   คุณ วิฑูรย์ สุประดิษฐ์
คุณ เพชรไทย น้อยจันทร์   คุณ นัชชา กสิกรรม   คุณ วิภา ตันทนะเทวินทร์
คุณ เพทาย เงินมา   คุณ นัฏฐิดา บุบผา   คุณ วิภานี หลิกไชย
คุณ เศก หวลสิริโชติ   คุณ นันทวดี เหรียญทอง   คุณ วิลัยวัลย์ จันทร
คุณ แก่นศรี ศรีประเสริฐ   คุณ นันปปภัสสร์ เลิศรัตรน์อังกูร   คุณ วิสัญ ซอลี
คุณ แม้น สืบตระกูล สืบตระกูล   คุณ น้ำอ้อย อนันตศิลป์   คุณ วีรชัย วงศ์วีรพัฒนากุล
คุณ โชติวรรธน์ กล่อมยงค์   คุณ นิพนธ์ นิธิมงคล.   คุณ ศตพร เกษมจิตต์
คุณ โสภิญ สุขเที่ยงชัย   คุณ นุชจรี ดาโฉม   คุณ ศักดิ์ชัย แก้วใจ
คุณ กนกนาถ พนาศรัณย์   คุณ บุญกว้าง นามมาลา   คุณ ศิริภักตร์ สุขไชยศรี
คุณ กนกวรรณ จันทร์สว่าง   คุณ บุษบงค์ ภู่กำจัด   คุณ สนม จันทร์ทิพย์
คุณ กมลชนก แก้วจินดา   คุณ ประภัสสร วิริยะส่องแสง   คุณ สมเกียรติ โกพัฒน์ตา
คุณ กอแก้ว วรรณสวัสดิ์   คุณ ประวิชญ์ เพรชกิจ   คุณ สมใจ ปัญญาดี
คุณ กังสุดา อินทรโชติ   คุณ ปรางทอง มูลทรัพย์   คุณ สมคิด บุญตาคม
คุณ กัญจน์เกตุ สีหาบุญมา   คุณ ปรียา ปุรินิพุทธ   คุณ สมบัติ ชูสมบัติ
คุณ กันธิชา พิทักษ์ไพโรจน์กุล   คุณ ปิยะพล รุ่งเพ็ชรวิภาวดี   คุณ สมบัติ วิชัย
คุณ กาญจนา คลังคำภา   คุณ พงศ์เทพ สอดทรัพย์   คุณ สมปอง เกตุแก้ว
คุณ กิตติพัชญ์ เพ็ชร์มุณี   คุณ พงศภัค สารใจ   คุณ สมพงษ์ เพ่งพิศ
คุณ กุณณี มุ่งวัฒนา   คุณ พยุง เกตุแก้ว   คุณ สมยศ รอดคำ
คุณ ขวัญชนก เกษรแก้ว   คุณ พรกมล เทศถา   คุณ สันติ หนูชาวนา
คุณ คมกริช พิลาสมบัติ   คุณ พรนภา นีระพันธ์   คุณ สิริญา กะระวะสุ
คุณ จักรภพ สุนันต๊ะ   คุณ พรรณศิรัณ กีรตินิธิพงษ์   คุณ สีไค ไซยะวง
คุณ จักรี โขมะนาม   คุณ พรศรี จันทองพูน   คุณ สุนทร วลีศักดิ์ชัยนันท์
คุณ จินตนา เกิดน้อย   คุณ พัชรินทร์ ทองบุตร   คุณ สุภัทรา. น้อยต้อย
คุณ ชลธิชา แสงโพธิดา   คุณ พิชชาพร สว่างแสง   คุณ สุภาภรณ์ นิลจินดา
คุณ ชลธิชา กินนูท   คุณ พิมพ์ณิภา พุฒิพรลภัส   คุณ สุรชัย พรหมดำรง
คุณ ชัยนาท เมฆอากาศ   คุณ พิศนุ ดีเจริญใจ   คุณ สุวรรณ สุขษาเกษ
คุณ ชีตีมารียำ วันมาน   คุณ ภรณ์นภา คงกะพันธ์   คุณ หนึ่งฤทัย ธรรมเทียง
คุณ ญวิภา บุญโยทยาน   คุณ ภรภัทร จันทสะโร   คุณ อนุวัฒน์ ใจดี
คุณ ฐิติณัฐ เพิ่มพิริยะพันธ์   คุณ ภัทรานิษฐ์ ไสย์คล้าย   คุณ อมลวรรณ เอี่ยมสำอางค์
คุณ ฐิติรัตน์ แสนสุข   คุณ ภากร หลีขาว   คุณ อารีรัตน์ สุขวิจิตร
คุณ ณรงค์ชัย กะวียัง   คุณ ภาขวัญ ติยาภักดิ์   คุณ อุทัย ดอกไม้
คุณ ณรัฐ วังไธสง   คุณ ภาคสุวัฒน์ ถุงน้อย   คุณ อุบล สิทธิ์ทอง
คุณ ณัชชา ไกรรักษ์   คุณ มะลิวัลย์ นิสสัยเจริญ   คุณ อุษณีย์ สีทางาม
คุณ ณัฏฐากุล เกตุพันธุ์   คุณ มะวร มะวงค์   คุณ ATHISA THAMMAVONNGSA
คุณ ณีย์ละดา พิมพ์รัตน์ภาดา   คุณ มานิต ทับทองดี   คุณ Bounthanom Homdavong
คุณ ดวงเดือน วังคำ.   คุณ ยินดี ตุ้มสังข์ทอง   คุณ buakham bounphanid
คุณ ดวงรัชต์ พงษ์ประเสริฐ   คุณ ยุพา ตุ่มไทย   คุณ Chamroeun Khunthea
คุณ ดวงสมร เหลาราช   คุณ รชต มูลทรัพย์   คุณ Hnoo Sanonok
คุณ ตรัยพัทธ์ อินตา   คุณ รสสุคนธ์ ประยูรรัตน์   คุณ NOUN SIM
คุณ ทวย *   คุณ ระพีพรรณ เสรีวงค์สวัสดิ์   คุณ Nyo nyo san
คุณ ทองมาก จินดา   คุณ รัตนา ดวงเป็ง   คุณ OEURN VORTTEY
คุณ ทัศนีย์ พรรณวัฒน์   คุณ ริมาภรณ์ วิริยะส่องแสง   คุณ Phaphonethong Keoluangsy
คุณ ทัศนีย์ สุวรรณรอด   คุณ ละเบียบ กะทา   คุณ PHAUK CHANBRA
คุณ ธงชัย แพรพัน   คุณ ลัดดา ไชยปัญญา   คุณ Sili Alom Phoutthalavong
คุณ ธนกร ผู้เชี่ยวชาญ   คุณ ลำจวน. เถินมงคล   คุณ Sokh Pesei
คุณ ธนพล เกษงาม   คุณ วราภรณ์ เพชรประเสริฐ   คุณ Som Ol Pheap

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]

► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ 
โดยทำการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นรับตำแหน่งก่อน 30 วันในการจัดงานกิจกรรม EXPO

[ ช่องทางการติดต่อ ] โทร 098-267-5183 / 092-273-2511

Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03 หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ