Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น ภายในเดือนพฤษภาคม 2561


ตำแหน่ง Senior Director

คุณ กฤตยา ทานา


ตำแหน่ง Director 

คุณ แสงเดือน จินดา
คุณ Ratchaya Traikamolkul
คุณ ฉัตตริน นุชบุญช่วย


ตำแหน่ง Manager

คุณ ศิริ แก้วคูนอก
คุณ ชยุต เกษมจิตต์


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ กฤชษณภัส แก้วลืมเนตร   คุณ ศิริพร มากเหลือ
คุณ กัลยารัตน์ กางทา   คุณ สิรารมย์ แมนีลี
คุณ น้ำอ้อย อนันตศิลป์   คุณ สี หอมพะคำ
คุณ พิณญารัตน์ วรสาร   คุณ อุทัย ดอกไม้
คุณ ภัทชฎา ซ่อนกลิ่น   คุณ ฮาลีม๊ะ เมืองแก้ว
คุณ วิชาศรี ผลสุก   คุณ Pheng Sopheat


ตำแหน่ง STAR

คุณ เกณิกา เต๋งเจริญสุข   คุณ ธนมล อนุสาร   คุณ วรณัน ร้อยพุฒ
คุณ เครือวัลย์ เตจ๊ะยา   คุณ ธนรัชต์ บัวมาตย์   คุณ วัลนา ขวัญปาน
คุณ แก้วมงคล บุญมั้น   คุณ ธนัฐกรณ์ บุญมั่น   คุณ วัลย์ลิกา เฟื่อยผลชุติภา
คุณ โสธิยา ไทยลือนาม   คุณ ธนัท ทิมละม่อม   คุณ วารุณี เหมือนจิด
คุณ ใจงาม สังสถิตย์   คุณ ธันยพัฒน์ ศิลป์กรณ์กุล   คุณ วาสนา มีมณี
คุณ ไทย แสงหมอก   คุณ ธีรพร บัวนาค   คุณ วาสนา สุทธิประภา
คุณ ไพจิตร มูลทรัพย์   คุณ นภัทร์ แสนพันดี   คุณ วิเชียร แสงพุก
คุณ กรณ์สุภัค ตั้งภูมิจรัสวงศ์311   คุณ นฤมล สมบัติธนพนต์   คุณ ศักดิ์ศิริ ฉัตรทอง
คุณ กัญญารัตน์ รักสำราญ   คุณ นวริญญ์ ปัญญา   คุณ ศิริพร มากเหลือ
คุณ กันยา แจ่มกลัด   คุณ นวลละออ แก้วทิพเนตร   คุณ สมใจ แก้วทิพเนตร
คุณ การะเกต แซ่ว่าง   คุณ นงนุช บุญชู   คุณ สมขวัญ อินสม
คุณ กิ่งแก้ว กองแก้ว   คุณ ณัฐชา พัดดำ   คุณ สมทรง นกดำ
คุณ กิตติพงศ์ พิมพ์โยธา   คุณ ณัชชา อินทพรโสภิต   คุณ สมหวัง วรรณสวัสดิ์
คุณ กิตยาภรณ์ กองพล   คุณ กฤษณะ อินทพรโสภิต   คุณ สายชล บุญจันทร์
คุณ กุลรัศมิ์ กุลรัตน์ชัชวาล   คุณ ภูวเดช รัตนนพคุณ   คุณ สายรุ้ง สุ่มสมอ
คุณ ขจรศักดิ์ เนาว์สุวรรณ   คุณ น้ำทิพย์ รัตนายน   คุณ สาว สีพุทธา
คุณ ขวัญใจ ฟักทอง   คุณ นิวิสน์ แสนสุข   คุณ สิรารมย์ เกรียงไกรลิขิต
คุณ ขวัญยืน มาเอี่ยม   คุณ บุญยง วงศ์ปิง   คุณ สิริกร กนกวิรุฬห์
คุณ คชภัค พิลาสมบัติ   คุณ บุญส่ง สายรัตน์   คุณ สุกัญญา ไอ้แสง
คุณ คมขำ ปองนาน   คุณ บุษกร เหมือนสุทธิวงศ์   คุณ สุภโชค อนุรัก
คุณ คำน้อย ติภาวัง   คุณ ปฎิญาณ ภูสุวรรณ์   คุณ สุรเชษฐ์ สุขพวง
คุณ คุณอมร แก้วสุริยา   คุณ ประทุม สมคำ   คุณ สุริยะ โรจนบุญถึง
คุณ คุณอรทัย สุขศรี   คุณ ปัทมพร ยี่สาคร   คุณ สุวรรณ ทองพันชั่ง
คุณ คุณา สิริยากุล   คุณ ปัทมา สุวรรณคาม   คุณ สุวิทย ใจบุญ
คุณ จันทร์ฉาย สานิล   คุณ พนมไพร เอี่ยวเจริญ   คุณ อชิรญาณ์ วงศวุฒิการณ์
คุณ จุรีรัตน์ ทวีวัฒนานนท์   คุณ พรหมภัสสร นิพิทธันยดล   คุณ อภิชา อิศรนาเวช
คุณ ฉัตตริน นุชบุญช่วย   คุณ พัชมณ พณิชาธราดล   คุณ อมรินทร์ รอดคำ
คุณ ชุติกาญจน์ สายอุดต๊ะ   คุณ พัทธนันท์ พรหมพระวงค์   คุณ อรรถยา ตะมะจันทร์
คุณ ชูศรี เกิดพิทักษ์   คุณ พิชญา สมบุญมี   คุณ อรัญญา กลิ่นโกมุท
คุณ ฐปนวัชร์ นิธิวรญาธรณ์   คุณ ภัคจิรา อำลอย   คุณ อัจฉรา เนรวรรณ์
คุณ ฐิติยา สีตี๋   คุณ ภัชรพันธ์ จิตไธสง   คุณ อารียา กาบทุม
คุณ ณัฐสุชา ยิมแย้ม   คุณ ภัทชฎา ซ่อนกลิ่น   คุณ อุทัยวรรณ บุตรสี
คุณ ดนัยภัทร หวลสิริโชติ   คุณ ภัทรนันท์ ตั้นภูมี   คุณ อุบาสก เหลาราช
คุณ ดวงเดือน ไชยสะอาด   คุณ มฐมน พิมพรรณ์   คุณ อุบาสิกา เหลาราช
คุณ ดวงใจ โคตภักดี   คุณ มนตรี ภูกองชัย   คุณ ฮาลีม๊ะ เมืองแก้ว
คุณ ดวงใจ วงศ์วีรพัฒนากุล   คุณ มนิดา ทองจินดา   คุณ Jing Tian
คุณ ดาวเรือง เรืองสวัสดิ์   คุณ มานี คำอ้าย   คุณ Lek Thuot
คุณ ดาวอน แก้วนีนวน   คุณ รณชัย ฉ่ำตาก้อง   คุณ PHONEPHET CHINDAMANY
คุณ ดำรงธรรม วัฒโน   คุณ รัชนี ตูตีจีน   คุณ Nan khin Mar aye
คุณ ตา. ธรรมะใจ   คุณ รัตนาภรณ์ สายก้อน   คุณ Phrang Seyhou
คุณ ถนอม สุจริต   คุณ รุ่งฟ้า รักพงค์   คุณ Ratanak Pheng Dy
คุณ ทับทิม ประหยัดทรัพย์   คุณ ลักษณา พิมพ์พันธุ์   คุณ Saw Aung Win
คุณ ทินกร สมฤทธิ์   คุณ ลักษณา สิงหศิริ   คุณ Srey Dinna
คุณ ธนโชติ แก้วเรือง   คุณ ลำปาง อยู่พ่วง   คุณ TONG LA

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]

► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ 
โดยทำการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นรับตำแหน่งก่อน 30 วันในการจัดงานกิจกรรม EXPO

[ ช่องทางการติดต่อ ] โทร 098-267-5183 / 092-273-2511

Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03 หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ