Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้นภายในเดือนมิถุนายน 2561


ตำแหน่ง Vice President

คุณ อำพรรัตน์ ชนะสิทธิ์ - คุณสรยุทธิ์ ฮะปาน

 

ตำแหน่ง Director 

คุณ เสาร์คำ รัตนภาธร
คุณ ชลธีย์ เชียงทอง
คุณ สุดารัตน์ เจ๊ะพงศ

 

ตำแหน่ง Manager

คุณ กิ้มให้ ชุมทอง
คุณ จักรกริช พงษ์ดา
คุณ ธนาฐิรวิชญ์ วัฒนะ
คุณ บุญสุด อนุรักษ์
คุณ ปิยะ อักษรชู
คุณ วงเดือน สีนิล

 

ตำแหน่ง Supervisor

คุณ เครือวัลย์ เตจ๊ะยา   คุณ ภัทร พันธุ์จตุรภัทร
คุณ เอกรัตน์ เเพ่งเมือง   คุณ ภัทรพร จันดีศรี
คุณ เอี่ยมเล้ง เอี๊ยบไซอัน   คุณ ภานุวัฒน์ ชนะสิทธิ์
คุณ กวิน อัชฌารจเรข   คุณ ลัตดา ชนะสิทธิ์
คุณ กุณณี มุ่งวัฒนา   คุณ วสวัตติ์ เมธาพิทยาภรณ์
คุณ ชวิศาภัสร์ กมลนิธิเศรษฐ์   คุณ วิรัมภา วงศ์ชารี
คุณ ฐปนวัชร์ นิธิวรญาธรณ์   คุณ สมศักดิ์ นวลละออง
คุณ ฐิตาภัส เผีียดจันทร์   คุณ สินีรักษ์ อัคราเกษมสันต์
คุณ ณัฐวุฒิ เผ่าภูไทย   คุณ สิริยุพิน กันทาฐิติวัฒน์
คุณ ดนัย วงศรี   คุณ สุณี จินดารักษ์
คุณ ทรรศนีย์ เพ็ชร์มุณี   คุณ สุพิณ ไฮดี้
คุณ ธนธิป คล้ำคล้าย   คุณ อรอนงค์ มาตย์ชาติ
คุณ นัฏฐิดา บุบผา   คุณ Onthong Onthong
คุณ ประทุม สมคำ      


ตำแหน่ง STAR

คุณ เกวลี วงศ์เเสงจันทร์   คุณ ดารณี เจนเจริญวิลาศ   คุณ วัชรากร ศรแก้ว
คุณ เกศนีย์ ตานะเศรษฐ   คุณ ดารินา ลูกหยี   คุณ วันทนา สูขเกษม
คุณ เกษร ดอนสว่าง   คุณ ดุษฎี หญ้าปรัง   คุณ ว่าที่ รต อดุลย์วิิทย์ แสงมูล
คุณ เกียรติพงษ์ มั่นคง   คุณ ทวีผล ภักดี   คุณ วิชัย แท่งทอง
คุณ เจนจิรา ดำรงวิริยะวงค์   คุณ ทองสุข หาญเมืองใจ   คุณ วิชัยชนะ สายสร้อย
คุณ เจษฎา ทรงสัตย์   คุณ ทิพากร ดอนนันชัย   คุณ วิชิต สูทอก
คุณ เดชา หาญจันอัด   คุณ ทูลปทีป จินดาเทพกาญจน์   คุณ วิชุดา แถวจันทร์
คุณ เที่ยง เมืองแก้ว   คุณ ธนธิป คล้ำคล้าย   คุณ วิษณุ บุญสุข
คุณ เทียมจันทร์ ชัยสิทธิ์   คุณ ธนิสร โรจน์บดินทร์   คุณ วีระพันธ์ งอกงาม
คุณ เนตรนภา ไพศาลพงษ์   คุณ ธวัชชัย เอื้อนจิตร   คุณ ศรัญญา เขียวคำปวง
คุณ เบญจวรรณ ปุรินิพุทธ   คุณ ธันญกรณ์ ศิริภัทรวิรุฬห์   คุณ ศิต วัชรสิรยากร
คุณ เผด็จ อุ่นใจ   คุณ นเรศ ราชเมืองฝาง   คุณ ศิริชัย สำเภาทอง
คุณ เสน่ห์ ไทยกรณ์   คุณ นภรรสวรรณ สุคำตัน   คุณ ศิริมาศ บัณฑิตสาธิสรรค์
คุณ เอกรัตน์ เเพ่งเมือง   คุณ นรีรัตน์ วิหงส์พันธุ์   คุณ สมควร โฉมฉิน
คุณ โชคชัย ภัคดีวุฒิ   คุณ นัฐวุฒิ คชเผือก   คุณ สมทรง เปรมมณี
คุณ ไชยรัฐ บรรทัดกาญจน์   คุณ นุสรา ตรีอุทัย   คุณ สมพงษ์ บัวแพง
คุณ กนกนันต์ สมศรี   คุณ บัวขาว ขันสิงหา   คุณ สมฤทัย สุวรรณหลิ่ม
คุณ กนกพรรณ คงพ่วง   คุณ บัวคำ แสนดวงเดือน   คุณ สมศรี พงษ์หา
คุณ กฤตธนกร ชาวตระการ.   คุณ บุณณดา กันหา   คุณ สมศักดิ์ แสงสุข
คุณ กาญจนา นนท์ศิริ   คุณ ปณิชา อริยชัยอมร   คุณ สายฉัตร สิงหนาท
คุณ กาญจนา นรินทร์   คุณ ปณิดา แสนพวง   คุณ สายวารินทร์ แซ่ลี่
คุณ กาญจนา มะธุรส   คุณ ประไพ เพ่งพิศ   คุณ สิริยุพิน กันทาฐิติวัฒน์
คุณ กิ่งทอง มณีเหล็ก   คุณ ประภาพร ปู่บุตรชา   คุณ สุชาดา ชนะสิทธิ์
คุณ กิตติมา เงินคงพันธ์   คุณ ประภาพร ว่องสันติ   คุณ สุดารัตน์ เจ๊ะพงศ
คุณ กิ้มให้ ชุมทอง   คุณ ปราณี พุทธสิทธิ์   คุณ สุภาพ พลเสน
คุณ กุลชลี พรรณวัฒน์   คุณ ปรียา กะวียัง   คุณ สุภาพร เกาไศยนันท์
คุณ ขวัญนภา จันทร์คลองใหม่   คุณ พยอม กาญจนเวณุ   คุณ สุรศักดิ์ บุญเพ็ง
คุณ ขอลีย๊ะ เกื้อชาติ   คุณ พวงผกา อู่เจริญ   คุณ สุวัจน์ คุ้มเขต
คุณ คำแปลง วรรณสุข   คุณ พาขวัญ พวงมาลี   คุณ สุวิทย์ แจ้งจิตร
คุณ จักรกริช พงษ์ดา   คุณ พินิจ สuทมิโน   คุณ สุวิมล พุ่มพวง
คุณ จันทร์จิรา ใจบุญ   คุณ พิมพ์ผกา นามผล   คุณ หล่า แสงฤทธิ์
คุณ จารนัย เจนอุโมง   คุณ พิสิษฐ์ หวังเคียงธรรม   คุณ หัสบดี กงวัง
คุณ จำปา งานกระโทก   คุณ ภัคภร กีรติโชติกุล   คุณ อภิญญา ชูจันทร์
คุณ จิตรพงษ์ วงศ์ยั่งยืนกุล   คุณ ภัทร์ธีนันท์ สุขไชยศรี   คุณ อรรถนัย นนทมาตร์
คุณ จินตนา อำนาจปลูก.   คุณ ภัทรภรณ์ สีผาย วุยลิเย   คุณ อรวรรณ เครือวงค์
คุณ จีระนันท์ กางทา   คุณ ภานุวัฒน์ ชนะสิทธิ์   คุณ อรัญญา กูเต๊ะ
คุณ จุฑามาศ คงสิริ   คุณ ภาวิณี อรุณวัฒน์   คุณ อัญชัญ กันอินต๊ะ
คุณ ชนะ เล้าอรุณ   คุณ มงคล ภูมิ   คุณ อารีย์ มั่งคั่ง
คุณ ชนาพร สิงห์โตทอง   คุณ มยุรี เครือฟัก   คุณ ABD Hamid Bin Said
คุณ ชนาภา น้อยจันทร์   คุณ มลฤดี มากหวาน   คุณ Bounhon Liepsakong
คุณ ชมร ชนะสิทธิ์   คุณ มัณทนา ขวัญเมือง   คุณ Daw nang shwe
คุณ ชวนพิศ เถื่อนสุข   คุณ มาฮามะพัศดี มาฮะมะ   คุณ MOM DANY
คุณ ชัยรินทร์ พิมพ์นันทชัย   คุณ มูฮำมัด สูแป   คุณ Ngin Loek
คุณ ชายอิน นนทอง   คุณ รวิสรา บุญเมือง   คุณ Nguyen Thi Ngoc Vui
คุณ ชุลี แสงเถื่อน   คุณ รวีวัฒน์ บุญมณี   คุณ Phasaveng Soulikham
คุณ ฑิตฐิตา ปูนมาก   คุณ รอฮานา จงรัก   คุณ Sony Taing
คุณ ณัชปภา ขันปิงปุ๊ด   คุณ รักดา ปิยวัชภาสุ   คุณ Soutthalith Phengmeuangkhoun
คุณ ณัฐกฤตา นพรัตน์กูลประเสริฐ   คุณ รัตนกร อินนรา   คุณ Thet Swe Zin
คุณ ณัฐญาราภรณ์ โลหะเวช   คุณ ราตรี ชุมจันทร์   คุณ VANNAK SREYSOVAN LENG
คุณ ณัฐธยาน์ นุตพันธ์์   คุณ ลำใย บุญญานุพงศ์      
คุณ ณัฐพัชร์ วัชราพรหิรัญ   คุณ วรญา แก้วทิม      
คุณ ณิชารีย์ นากผสม   คุณ วรารัตน์ เสน่หา      

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]

► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ 
โดยทำการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นรับตำแหน่งก่อน 30 วันในการจัดงานกิจกรรม EXPO

[ ช่องทางการติดต่อ ] โทร 098-267-5183 / 092-273-2511

Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03 หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ