Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้น ภายในเดือนกรกฎาคม 61


ตำแหน่ง President

คุณ วินิจ รุ่งแสง
คุณ ทองเพชร เกษตรเพชรทอง


ตำแหน่ง Vice President

คุณ ธนกฤต ร้อยพุฒ


ตำแหน่ง Director 

คุณ ณัฐทวี ชนิตาทรัพย์ธนา   คุณ วีระศักดิ์ อยู่สุข
คุณ วิมล สันทัด   คุณ ภักค์ณิจศา จรัณนิธิวัฒน์
คุณ ธีรภัทร สุทธากรณ์   คุณ จักรกริช พงษ์ดา


ตำแหน่ง Manager

คุณ พีระศักดิ์ ขวัญกิติ   คุณ ศุภางค์รัชฎา ชาติพิพัฒน์พร
คุณ ดาวา ขจรไกลการ   คุณ สุพจน์ พลคำ
คุณ วสวัตติ์ เมธาพิทยาภรณ์   คุณ สุชาดา ชนะสิทธิ์
คุณ กัลยวีร์ จิระนิธิวงศ์   คุณ บุปผา มั่งลิ้ม


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ เกศรินทร์ ไร่ดี   คุณ ฐิติยา สีตี๋   คุณ มะลี แตงทอง
คุณ เจริญ หอมจันทร์   คุณ ณัฐชา พัดดำ   คุณ รัตนาภรณ์ สอนการ
คุณ เพ็ญนภา คงดี   คุณ ณิชารีย์ นากผสม   คุณ วัฒนา แสงเนตร
คุณ เสฐียร ทองขาว   คุณ ถานันท์ เมืองราชบุรี   คุณ วาสนา มะธุรส
คุณ แสง เกตุ   คุณ ทัตพงศ์ บรรหาไชย   คุณ วาสนา สุทธิประภา
คุณ ไพศาล พันธ์ดี   คุณ ธนชาติ ธนโชติพิพิธ   คุณ วิชัย ไทยผึ้ง
คุณ กนกนาถ พนาศรัณย์   คุณ ธนมล อนุสาร   คุณ สมบูรณ์ แสงพุก
คุณ กฤตยา วงศ์สุวรรณ   คุณ น่อมูพอ รักสวนสัก   คุณ สมศรี ฟูแสง
คุณ คำสิงห์ ชาภักดี   คุณ บุญจอม ตรีเทพ   คุณ สมัย เกตุแก้ว
คุณ จรรยา รัตนภาธรณ์   คุณ ปณิดา แสนพวง   คุณ สรวิชณ์ รัตนนพคุณ
คุณ จักรกฤษณ์ สิทธินวล   คุณ ประภา เติมเต็มอิ่ม   คุณ สราวุฒิ พันธ์หนอย
คุณ จิตตราภรณ์ บุบผานิโรจน์   คุณ พงศ์เทพ สอดทรัพย์   คุณ สัจจวัฒน์ ธนโชติกาญจนากร
คุณ จุรีรัตน์ เหมือนผึ้ง   คุณ พรทิภา ตาละสา   คุณ สุกัญญา สิงขหะนุ
คุณ จุรีรัตน์ ทวีวัฒนานนท์   คุณ พัฒน์นรี ชูสินรุจินันท์   คุณ อรรถพันธ์ คงไชยโย
คุณ ฉัตร์พงษ์ ฐานะงาม   คุณ มงคล สำเร็จกิจ   คุณ อาภาภรณ์ เพ็งคล้าย
คุณ ฉันทวัฒน์ ศรีประทุมวงศ์   คุณ มยุรี เครือฟัก      


ตำแหน่ง STAR

คุณ เกศรินทร์ ไร่ดี   คุณ นอมมณี สทธิเกิด   คุณ วาพร ตีรกรณ์
คุณ เขมจิรา เนเมล่า   คุณ น่อมูพอ รักสวนสัก   คุณ วาสนา พันดอนประดู่
คุณ เขียน ปานอุทัย   คุณ นัจจิมา วงศ์ศุภบุตร   คุณ วิษณุเวท สุวรรณจักร์
คุณ เดชา โชติเจริญผล   คุณ นันทนน สายัญแก้ว   คุณ วีรยุทธ ข่าขันมะลี
คุณ เพ็ญทิพย์ สีดีชัย   คุณ นันท์นลิน แก้วสุริยะศักดิ์   คุณ ศราวุธ พนาศรัณย์
คุณ เสาวลักษณ์ คล้ำคล้าย   คุณ นิตญา ทองศุกร์   คุณ ศรีสุดา พลายงาม
คุณ เหย่นัง แซ่เฉิน   คุณ บรรจง แชปแมน   คุณ ศิรินภา อินตา
คุณ แสง เกตุ   คุณ บังอร บุญมั่น   คุณ ศิริพร นาไพรวัลย์
คุณ ไพศาล พันธ์ดี   คุณ บุญญฤทธิ์ ขจรกุลชลธร   คุณ ศุภดา โอถาวรวงษ์
คุณ ไมตรี ไหลงาม   คุณ บุญศรี สมใจอ้าย   คุณ ศุภางค์รัชฎา ชาติพิพัฒน์พร
คุณ ไวพจน์ อินทสิน   คุณ บุปผา มั่งลิ้ม   คุณ สมจิตต์ เขียวขำ
คุณ กมนพรรณ สวัสดี   คุณ ปภาวรินทร์ จันทร์หอม   คุณ สมชาย จันทร
คุณ กฤตยา วงศ์สุวรรณ   คุณ ประพิมพ์พรรณ สงวนสุข   คุณ สมัย เกตุแก้ว
คุณ กันยารัตน์ แดงใหญ่   คุณ ประสิทธิ์ พันธุ์วโรบล   คุณ สรัญปรียา ตาลผัด
คุณ กาญจนรัตน์ ธาตุอินจันทร์   คุณ ปรีชา นาคนวล   คุณ สังคม สงกอก
คุณ การุณทิพย์ มูลทรัพย์   คุณ ปาริชาติ บุญทอง   คุณ สัจจวัฒน์ ธนโชติกาญจนากร
คุณ กำไลย์ ทับทอง   คุณ ปิ่นแก้ว สิริยากร   คุณ สัมฤทธิ์ ศรีจันทร์
คุณ กุลณภัสสร์ การเร็ว   คุณ ปูลอย ดารากมล   คุณ สายพิณ ดอกงามแย้ม
คุณ คณิศร บุญภิละ   คุณ พรทิพย์ เลิศทองไทย   คุณ สุคนธ์ ทองชูนิตย์
คุณ จักรพันธ์ ใจซื่อ   คุณ พรทิภา ตาละสา   คุณ สุดา ฟองจันทร์
คุณ จักรพันธ์ วรรณรัตน์   คุณ พรนันท์ พงษ์นุ่มกุล   คุณ สุนันท์ มะผล
คุณ จำรูญ เภาสี   คุณ พัชรินทร์ แสงทอง   คุณ สุภัตรา บกน้อย
คุณ จิรนัฏ ธรรมรักษา   คุณ พัฒนฉัต บุญดา   คุณ สุมินตรา ฤทธิรุตม์
คุณ จิรพรรณ เมืองไทย   คุณ พิจิตรตรา บัวโรย   คุณ สุรพล เธียรธิติ
คุณ จิรภัทร ชลาลัย   คุณ พิมพ์ชนก ช่อสม   คุณ สุวาลี หล้าคูณ
คุณ จิรันธนิน โตตระกูล   คุณ พิมพ์นารา หิรัญภูพันธ์เดช   คุณ หล้า แซ่มั่ว
คุณ จิราพร ไชยอินทร์   คุณ พิมพิกา สมบัติธนพนต์   คุณ อภิชาติ ยิ้มแย้ม
คุณ จิราภรณ์ หงษ์สิบหก   คุณ พิรุณศรี จุลมณีโชติ   คุณ อมรรัตน์ ์แซ่ภู่
คุณ จิราภา ฟ้าครามเหนือ   คุณ พิสิษฐ์ ภูมิอัครพัฒน์   คุณ อัญชลา ก้อนแก้ว
คุณ ฉันทลักษณ์ นิธิมงคล.   คุณ ภัทรพร สาระโภค   คุณ อัมพร สังจันทร์
คุณ ชนิดาภา บุญเจริญ   คุณ ภัทรวดี บูรณพล   คุณ อารมย์ ถาวรวิสุทธิ์
คุณ ชำเลือง งามชื่น   คุณ ภัธจิรา ศรีลัดดา   คุณ อำไพ สารี
คุณ ชำนาญ ขวัญปาน   คุณ ภัสราภา รอดทองดี   คุณ อุไรวรรณ วงศ์วิเศษ
คุณ ญาณเวทย์ สมสกุล   คุณ ภูศักดิ์ พรพิริยะวงษ์   คุณ อุบล พินพันธุ์
คุณ ญาณี ทองดีวิเศษ   คุณ มธุรา ชวดีชโยดม   คุณ อุษา แตงเกตุ
คุณ ฐิติลักษณ์ พงษ์สาหร่าย   คุณ มนัสตา พักขาว     Asma Binti Baharuddin
คุณ ณัฏฐกาญจน์ กุลสุวรรณ์   คุณ มยุรา เพิ่มพูน     Bidavanh Phakphoumy
คุณ ณัฐธินันท์ สมใจ   คุณ มานิดา พิมพ์แพทย์     Bounlieng Phengmeuangkhoune
คุณ ณัฐพล ประสิทธิ์วัฒนเสรี   คุณ มาลัย ขำเกิด     DAW KHIN SAN MYI DAW KHIN SAN MYIN
คุณ ณาวาพัชร์ หงษ์เวียงจันทร์   คุณ มิ้ง ธิคะชน     Jittra Thongthawee
คุณ ณิชนันท์ เสริฐสำราญ   คุณ ยลดากร ก้อนทอง     Kim Chantha
คุณ ณิชาภา กิ่งธิญาวงศ์   คุณ รตินธร โพธินาค     Kin Swan
คุณ ดวงทิพย์ ตั้งแสงสุวรรณ   คุณ รองคำ คำภีร์     Lim Pisey
คุณ ดาวใจ นินดำ   คุณ รัชดา ดวงฤดี     Mani Pochana
คุณ ดาวา ขจรไกลการ   คุณ รัชพงศ์ ธนไพศาลทองธนา     MlSSXAYSONGkHARM BOURkHAM
คุณ ธัญญารัตน์ เถินมงคล   คุณ รัตนา นาคา     NANG. THI DAR.THAN NANG. THI DAR THAN
คุณ ธัญพิสิษฐ์ เสริฐสำราญ   คุณ รุ่งอรุณ วชิรพันธุ์     saikham vilaychit
คุณ ธารา พิมพ์แพทย์   คุณ ละเมียด หวานชะเอม     TAVOLI KEONINUAN
คุณ ธีรภัทร ศรีประเสริฐ   คุณ ละเอียด ภีระ     THEIN SOE .
คุณ ธีระวัฒน์ กางทา   คุณ วรัญญา บุญมั่น     Thongmanivong Norkeo
คุณ นลินรัตน์ พูลทรัพย์   คุณ วัฒนา แสงเนตร      

 

=======================================================

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]

► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ 
โดยทำการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นรับตำแหน่งก่อน 30 วันในการจัดงานกิจกรรม EXPO

[ ช่องทางการติดต่อ ] โทร 098-267-5183 / 092-273-2511

Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03 หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ