Promotion & Incentive


นักธุรกิจที่มีการปรับตำแหน่งสูงขึ้นภายในเดือนสิงหาคม 2561ตำแหน่ง Senior Director

คุณ เสาร์คำ รัตนภาธร
คุณ สิริกาญจณ์ พลอำนวย
คุณ กัลยา แสงทอง


ตำแหน่ง Director 

คุณ พา แก้วเขียว
คุณ สลินดา ชมภูศรี
คุณ มณฑา รัตนนพคุณ
คุณ Sernlong Vongsanti
   

ตำแหน่ง Manager

คุณ กัญญา จงไพบูลย์กิจ   คุณ สี หอมพะคำ
คุณ ณัฐพงศ์ กมลนิธิเศรษฐ์   คุณ อำพันธ์ ราชยุทธ์
คุณ วัชรพงษ์ นพรัตน์กูลประเสริฐ   คุณ Nan ban
คุณ ศรีประภา จิตรมุ่ง   คุณ RIAB DIN RIM


ตำแหน่ง Supervisor

คุณ เครือไต ทองสด   คุณ ณัฐชนานันท์ วรรณศวัลย์
คุณ เบญจ รุ่งเพ็ชรวิภาวดี   คุณ ธนัฐกรณ์ บุญมั่น
คุณ โยธิน หอมจันทร์   คุณ นทิตา ผาสุขวงษ์
คุณ ไกรวิชญ์ ปรางชัยภูมิ   คุณ นิคม สีนวนขำ
คุณ กชภูมิ กำพลนาค   คุณ ปริฉัตร กัญใจ
คุณ กฤษณะ อินทพรโสภิต   คุณ สมจิตต์ เขียวขำ
คุณ กำไลย์ ทับทอง   คุณ สายฝน แก้วทิพเนตร
คุณ จิราภรณ์ พระหันธงชัย   คุณ อรอุมา สุวรรณไตร
คุณ จุรี แช่มศิริวัฒน์   คุณ ATHISA THAMMAVONNGSA
คุณ ณัฐกร ไชยอิ่นคำ   คุณ Santyphap Vongsanty


ตำแหน่ง STAR

คุณ เกรียงไกร ชวนานุกูล   คุณ บุปผาชาติ กลางประพันธ์   คุณ สมใจ เอี่ยมสะอาด
คุณ เกวลิน ชมชื่น   คุณ ปณนัญ สมใจอ้าย   คุณ สมคิด ขันทอง
คุณ เกศมณี สังสนั่น   คุณ ปรมัตถ์ ประทวน   คุณ สมจิต เอี่ยมสง่า
คุณ เขมจิรัสย์ เพชรพินิจ   คุณ ประภาวดี ว่องไว   คุณ สมชาย บุญส่ง
คุณ เบญจ รุ่งเพ็ชรวิภาวดี   คุณ ประภาศิริ ขำสะอาด   คุณ สละ พิมพ์สำเภา
คุณ เพ็ญนภา คงดี   คุณ ประมวล ณ.บางช้าง   คุณ สิโรรพ คำมุงคุณ
คุณ โอภาส ทิพย์ปภากุล   คุณ ประหยัด ชำนาญ   คุณ สิณฐิติ แสงทอง
คุณ ไกรวิชญ์ ปรางชัยภูมิ   คุณ ปราณี ไชร์เตอร์   คุณ สิริมา อิทธิรัตนกุล
คุณ ไผ่ ปราโมทย์สิริ   คุณ ปราณี ผาใต้   คุณ สุชิน ฤทธิ์เสือ
คุณ ไพทูรย์ บุษวนากุล   คุณ ปาลิดา หลีขาว   คุณ สุพัตรา อัศวรัตน์
คุณ กนกเพ็ญ เจนเจริญวิลาศ   คุณ ปิยะ แซ่เล้า   คุณ สุรศิษฎ์ กันกา
คุณ กนกพร โสะตา   คุณ ผ่อง สัตยานุกูล   คุณ หน่อย ฮุ่ย
คุณ กรศิวรรณ์ นวลละออง   คุณ พลอยทิพย์ หินแก้ว   คุณ หล้า ดุจแก้ว
คุณ กฤตดนัย มณีเหล็ก   คุณ พวงทิพย์ อ่อนอินทร์   คุณ องอาจ ชุมภู
คุณ กฤษณ สะอาดเอี่ยม   คุณ พัชมณฑ์ พลวัน   คุณ อนิตา ขันคำ
คุณ กัลย์รวี สมทวีศิลป์   คุณ พัณณ์ชิตา เกิดผลเรืองกิตต์   คุณ อนุพงษ์ มากเหลือ
คุณ กัลยาณี ไทยผึ้ง   คุณ พีรภัทร พ่อค้า   คุณ อภิสิทธิ์ บุญอยู่
คุณ จณิศรา หารชัยภา   คุณ ภัคฐ์จิรา เชิงฉลาด   คุณ อรทัย สุขกมล
คุณ จารุวรรณ ไหลสกุล   คุณ ภัทรพล ธนาวุฒิวรธาดา   คุณ อัญชลินทร์ อินคำปา
คุณ จิตราภรณ์ ศิขินารัมย์   คุณ ภัทรภร สิงห์ทอง     DAW .HKAWNG.TAWNG
คุณ จินวัฒน์ เจริญยิ่ง   คุณ ภัทรลภา ฤทธิ์รัตนา     Daw San Mawm
คุณ จิราภรณ์ พระหันธงชัย   คุณ ภาณุพงษ์ เทิดกวินกุล     Hkawn mai
คุณ จุฑาทิพย์ นามผัน   คุณ ภาวนา จันทร์นิล     injak yavag
คุณ จุรี แช่มศิริวัฒน์   คุณ มณลเทพ กัณธวงศ์     Ketsouda Panyanouvong
คุณ ฉิ่งเซียง แซ่จาง   คุณ มลฤดี วรรณพนม     KHEUAKHAM SILASONG
คุณ ชมพูนุช จิ๋วอยู่   คุณ มาลี ลิ้นทอง     Ma Htar Htar Oo
คุณ ชลชญา อินมี   คุณ มุททรัตน์ พิมพะรัตน์     MAY MAY
คุณ ชุติมา นุตพันธ์   คุณ มุนินทร์ บุญโสม     Namfon Souliyanon
คุณ ฐิติการณ์ ไพสิฐวิทธังกูร   คุณ รติมา ปิดตาระโพธิ์     Nan ban
คุณ ณภักร อินทพรโสภิต   คุณ รัขนี พันธ์ถาวรวัฒนา     Nan htwe eain
คุณ ณัฐกร ไชยอิ่นคำ   คุณ รามบัณฑิต สมฤทธิ์     Nang Hlaing
คุณ ณัฐพนธ์ แถวจันทร์   คุณ ริน คำไส     Naw mumu No
คุณ ดวงจันทร์ กัณหา   คุณ ลำจวน สังข์สุข     Phonephet Homduangphachan
คุณ ทชาชม บุญไพโรจน์   คุณ วรกานต์ ตานะเศรษฐ     Please Please
คุณ ทิพย์ บุญล้ำ   คุณ วรพงศ์ หุ่นสุวรรณ     Saysamon Vongpaseuth
คุณ ธัญเทพ รสหอม   คุณ วรุณยาพันธุ์ ละอองพันธุ์     Somphanh Ouanvilay
คุณ ธีรจิต กาญจนขจิต   คุณ วิชิตร แช่มศิริวัฒน์     TOULA KHAMPHILAVONG
คุณ นทิตา ผาสุขวงษ์   คุณ ศรีประภา จิตรมุ่ง     Yu Yumar
คุณ นันธิชา ตั้งวีรชาตกุล   คุณ ศิริพร มากเหลือ      
คุณ นิคม สีนวนขำ   คุณ ศุภนิตา กล่อมยงค์      

 

=======================================================

 

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าร่วมรับการประกาศเกียรติคุณ

=======================================================
[ แจ้งข่าวสาร สมาชิกท่านใด ]

► มีความประสงค์จะขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณในงาน Expo และ ต่างๆ 
โดยทำการแจ้งความประสงค์ขอขึ้นรับตำแหน่งก่อน 30 วันในการจัดงานกิจกรรม EXPO

[ ช่องทางการติดต่อ ] โทร 098-267-5183 / 092-273-2511

Line ID: mlvfamily01 / mlvfamily03 หรือ Line Official : @mlvline
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

 

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ